Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 14.jūnijāNr. 300

protokols Nr. 9, 22. punkts

Par būves nojaukšanu Jaunā ielā 66, Jūrmalā

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļa 2.punktam viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, kas ietver pretplūdu pasākumu veikšanu.

Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2017.gada 19.decembra lēmuma Nr.612 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikuma „Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam” 40.punktā paredzēts - jaunas aizsargbūves izveide un esošās pārbūve Lielupes krasta nostiprināšanai pilsētas centrālajā daļā (Majori-Dzintari), krasta erozijas un plūdu draudu novēršanai.

Indikatīvā projekta „Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos–Majoros–Dzintaros” (turpmāk – projekts) kopsumma Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1.punktā noteiktā - specifiskā atbalsta mērķa „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” ietvaros ir 4 838 108,09 EUR (četri miljoni astoņi simti trīsdesmit astoņi tūkstoši viens simts astoņi euro un 9 centi), tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 3 230 000,00 EUR (trīs miljoni divi simti trīsdesmit tūkstoši euro un 00 centi).

Dome ir uzsākusi projekta būvniecības ieceres īstenošanu, kā mērķis ir ilgtermiņā samazināt plūdu risku draudus Jūrmalas pilsētas teritorijā. Projekta ietvaros tiek paredzēts izbūvēt jaunas pretplūdu un krasta erozijas aizsardzības būves Jūrmalas pilsētā gar Lielupes krastu Majoru teritorijā. Vienlaikus projekta ietvaros ir paredzēta būves – garāžas (kadastra apzīmējums 1300 009 7403 005; turpmāk – būve) nojaukšana. Būve atrodas vietējās nozīmes pilsētbūvniecības teritorijas aizsargjoslā.

Domē 2018.gada 24.maijā saņemta Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk - Īpašnieks) vēstule (reģistrēta Domes lietvedības sistēmā ar lietvedības Nr.1.1-19/5631), kurā būves Īpašnieks paziņo, ka piekrīt būves nojaukšanai ar nosacījumu, ka darbi tiks veikti par būvniecības ieceres dokumentācijas realizācijai paredzētajiem budžeta līdzekļiem.

Dome, izskatot Īpašnieka iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.5985 izdruku, būves foto fiksācijas, apbūves plānu un ņemot vērā būves Īpašnieka piekrišanu, atbalsta būves nojaukšanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2018.gada 5.jūnija atzinumu (protokols Nr.14 – 20/06), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst būves Jaunā ielā 66, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 009 7403 005) nojaukšanai.

2. Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldei kontrolēt, lai būves Jaunā ielā 66, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 009 7403 005) nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

3. Jūrmalas pilsētas domei nodrošināt nepieciešamo finansējumu būves Jaunā ielā 66, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 009 7403 005) nojaukšanas veikšanai.

4. Pirms būves nojaukšanas Jaunā ielā 66, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 009 7403 005) būvdarbu uzsākšanas, saņemt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas piekrišanu būves nojaukšanai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF