Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 14.jūnijāNr. 303

protokols Nr. 9, 25. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Daugavpils ielā 24, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot SIA “Apriņķa mērnieks”, vienotais reģistrācijas Nr.40103681842 (turpmāk – Sabiedrība) 2018.gada 14.maija iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr.1.1-37/5246, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Daugavpils ielā 24, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 6202 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Nekustamais īpašums Daugavpils ielā 24, Jūrmalā (turpmāk – Nekustamais īpašums), sastāv no zemes vienības 2033 m2 platībā un dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 6202 007 un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē 2009.gada 20.augustā akceptēto “Dzīvojamās mājas – savrupmājas jaunbūves Daugavpils ielā 24, Jūrmalā” tehnisko projektu un ar Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē 2018.gada 4.aprīlī ar lēmumu Nr.630 pagarināto būvatļauju, uz zemes vienības uzsākta otras dzīvojamās savrupmājas būvniecība.

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības kopīpašnieces Vārds Uzvārds 2018.gada 23.aprīļa iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētam nekustamam īpašumam ar mērķi veikt sadali atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2016.gada 1.novembra darba uzdevumu – nosacījumiem Nr. 14-15/6 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas 1000 m2 un 1033 m2 lielas zemes vienības.

Zemes vienības ierīcības projekts atsevišķi ar otru Nekustamā īpašuma kopīpašnieku nav jāskaņo, jo kopīpašnieki par to ir vienojušies Līguma par kopīga nekustamā īpašuma lietošanas kārtību, kuru kā notariālu aktu 2011.gada 7.jūlijā sagatavoja Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāre Sandra Berķe, (iereģistrēts aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr. 1361), 3.11.punktā.

2018.gada 10.maijā AS Luminor Bank, piekrita zemes vienības sadalei atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības plānam (vēstules Nr.IZ/3312/2018).

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, 22.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.1.apakšpunktu, 14.punktu, un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.1, 28.2. un 47. punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13., 14. un 271.apakšpunktiem, un 2018.gada 6.jūnija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai Daugavpils ielā 24, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 6202, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienības Daugavpils ielā 24, Jūrmalā, ar kopējo platību 2033 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 1000 m2 platībā un piešķirot adresi Jēkabpils iela 15, Jūrmala, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības Daugavpils ielā 24, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1033 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Daugavpils ielā 24, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Atcelt zemes vienībai Daugavpils ielā 24, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumu, kas noteikts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000143076 III.daļas 1.iedaļas ierakstā ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sagatavots un iesniegts zemesgrāmatā reģistrācijai jauns sadalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0160 apgrūtinājuma plāns, kurā norādīti spēkā esošie apgrūtinājumi.

6. Uzdot zemes vienības Daugavpils ielā 24, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību Jēkabpils iela 15, Jūrmala, ar kopējo platību 1000 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Jēkabpils iela 15, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Jēkabpils iela 15, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Mainīt adresi dzīvojamās mājas- savrupmājas jaunbūvei Daugavpils iela 24, korpuss 1, Jūrmala, uz adresi Jēkabpils iela 15, Jūrmala.

11. Uzdot zemes vienības Jēkabpils iela 15, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF