Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 14.jūnijāNr. 304

protokols Nr. 9, 26. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas
apstiprināšanu Tiltu ielā 5, Jūrmalā, un Krūzes ielā 7, Jūrmalā

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu “INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2018.gada 2.maija iesniegumu Nr.8, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2018.gada 2.maijā ar Nr.1.1-37/4868, 2018.gada 23.maija iesniegumu Nr.10, kas Domē reģistrēts 2018.gada 24.maijā ar Nr.1.1-37/5622, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašumu Tiltu ielā 5, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 0005, un Krūzes ielā 7, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 0004 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Tiltu ielā 5, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 007 8204, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.439 nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ULTRAMAR” (turpmāk – īpašnieks). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 2643 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 007 0005.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Krūzes ielā 7, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 007 0037, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000495900 nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ULTRAMAR” (turpmāk – īpašnieks). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 2642 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 007 0004.

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības īpašnieka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ULTRAMAR” valdes locekles Jeļenas Bončas – Brujevičas iesniegumu (2018.gada 23.martā) ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajiem nekustamajiem īpašumiem.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībām izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2018.gada 6.marta darba uzdevumu – nosacījumu Nr. 14-15/9 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Projekta mērķis ir zemes vienību robežu pārkārtošana, zemes vienībai Tiltu ielā 5, Jūrmalā, izveidot ar platību 3600 m2 un zemes vienību Krūzes ielā 7, Jūrmalā, ar platību 1685 m2.

Zemes vienības ierīcības projekts 2018.gada 15.maijā saskaņots ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju (Nr.29).

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz tām nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 1., 3.punktu, 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9., 12.1., 14., 30.punktiem un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.1, 28.2. un 47. punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 2.5.punktu, 4.1.19.4.apakšpunktu un 2018.gada 6.jūnija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības izstrādāto un šī lēmuma pielikumā pievienoto zemes vienību Tiltu ielā 5, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 0005, un Krūzes ielā 7, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 0004, zemes ierīcības projektu, kas ietver minēto zemes vienību robežu pārkārtošanu.

2. Noteikt, ka zemes vienībai Tiltu ielā 5, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības robežu pārkārtošanas ir 3600 m2, kadastra apzīmējums 1300 007 0005, zemes vienībai Krūzes ielā 7, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības robežu pārkārtošanas ir 1685 m2, kadastra apzīmējums 1300 007 004.

3. Noteikt, ka zemes vienībai Tiltu ielā 5, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

4. Atcelt zemesgabalam Tiltu ielā 5, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.439 III.daļas 1.iedaļas ierakstā ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sagatavots un iesniegts zemesgrāmatā reģistrācijai jaunizveidotā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 1300 007 0005 apgrūtinājuma plāns, kurā norādīti spēkā esošie apgrūtinājumi.

5. Uzdot zemes vienības Tiltu ielā 5, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

6. Noteikt, ka zemes vienībai Krūzes ielā 7, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

7. Atcelt zemes vienībai Krūzes ielā 7, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000495900 III.daļas 1.iedaļas ierakstā ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sagatavots un iesniegts zemesgrāmatā reģistrācijai jaunizveidotā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 1300 007 0004 apgrūtinājuma plāns, kurā norādīti spēkā esošie apgrūtinājumi.

8. Uzdot zemes vienības Krūzes ielā 7, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF