Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 14.jūnijāNr. 305

protokols Nr. 9, 27. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības Piebalgas ielā 2,
Jūrmalā, sadales apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Piebalgas ielā 2, Jūrmalā, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000191920. Nekustamais īpašums Piebalgas ielā 2, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības 10000 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 008 2105 (turpmāk – Nekustamais īpašums).

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa 2016.gada 6.jūnijā saskaņā ar lēmumu Nr.14-9/50 un 2016.gada 15.jūnijā saskaņā ar lēmumu Nr.14-9/51 nolēma uzsākt Nekustamā īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi.

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2017.gada 4.decembrī lūdza SIA “GEO PRO”, vienotais reģistrācijas Nr.40103450516 (turpmāk – Sabiedrība) (vēstule Nr.1.1-37/4741) izstrādāt zemes ierīcības projektu iepriekš minētam nekustamam īpašumam ar mērķi veikt zemesgabala sadali.

Sabiedrība 2018.gada 28.maijā (vēstule Nr1.1-37/5766) iesniedza Domē apstiprināšanai Nekustamā īpašuma zemes ierīcības projektu, kas izstrādāts atbilstoši Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2016.gada 6.jūnija lēmumam Nr.14-9/50 un 2016.gada 15.jūnija lēmumam Nr. 14-9/51.

Zemes ierīcības projekta mērķis ir no zemes vienības atdalīt atsevišķi zemes vienības daļas 42m2, 64m2 un 38m2, izveidot trīs jaunas zemes vienības (starpgabalus) un saglabāt zemes vienību Piebalgas ielā 2, Jūrmalā, 9856 m2 platībā, jo robežojošās zemes vienības Piestātnes ielā 5, Piestātnes ielā 7, Piestātnes ielā 9, Jūrmalā, ir veidotas, atjaunojot īpašuma tiesības uz tiem bijušo īpašnieku mantiniekiem zemes vienību vēsturiskajās robežās, bet vēsturiskais un faktiskais esošo būvju izvietojums, kas radies bijušā PSRS pansionāta „Sakta” apbūves rezultātā uz zemes vienībām Piestātnes ielā 5, Piestātnes ielā 7, Piestātnes ielā 9, Jūrmalā, ir pārāk tuvu Nekustamā īpašuma robežai, kā arī ēku daļas atrodas uz tā.

Domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2015.gada 4.septembra sēdē (protokols Nr.8-2-4/12 2.2. punkts) tika nolemts, ka Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai (turpmāk - Pašvaldības īpašumu nodaļa) nepieciešams pasūtīt zemes vienības Piebalgas ielā 2, Jūrmalā, robežu plānus, no kuras tiks atdalītas no zemes vienības Piebalgas ielā 2, Jūrmalā, daļas, kas piekļaujas nekustamajiem īpašumiem Piestātnes ielā 5, Piestātnes ielā 7, Piestātnes ielā 9, Jūrmalā.

Jūrmalas pašvaldības Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa (2016.gada 30.maija vēstule Nr.14-3/2604) ir konstatējusi, ka labākais risinājums konkrētajā situācijā ir starpgabalu izveidošana un to atsavināšana, tādējādi neradot kopīpašumu veidošanos starp Jūrmalas pilsētas pašvaldību un privātīpašniekiem.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz to nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 1.panta 14.punktu un 20.panta 1.punktu, Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 6.panta pirmo teikumu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, 22.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta otro daļu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.1.apakšpunktu, 14.punktu, un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.1, 28.2. un 47. punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13., un 14.apakšpunktiem, un 2018.gada 6.jūnija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/6.), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt zemes vienības Piebalgas ielā 2, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 008 2105, ar kopējo platību 10000 m2 reālo sadali, izveidojot četras patstāvīgas zemes vienības saskaņā ar šajā lēmumā apstiprināto zemes ierīcības projektu, kas ietver:

1.1. zemes vienības 9856 m2 platībā izveidošanu un atdalītajai zemes vienības daļai saglabājot adresi Piebalgas iela 2, Jūrmala;

1.2. zemes vienības daļas 42 m2 platībā izveidošanu kā starpgabalu ar mērķi turpmāk pievienot to zemes vienībai Piestātnes ielā 5, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 1702, un piešķirot starpgabalam nosaukumu Piestātnes iela 1100, Jūrmala;

1.3. zemes vienības daļas 64 m2 platībā izveidošanu kā starpgabalu ar mērķi turpmāk pievienot to zemes vienībai Piestātnes ielā 7, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 1703, un piešķirot starpgabalam nosaukumu Piestātnes iela 1111, Jūrmala;

1.4. zemes vienības daļas 38 m2 platībā izveidošanu kā starpgabalu ar mērķi turpmāk pievienot to zemes vienībai Piestātnes ielā 9, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 1704, un piešķirot starpgabalam nosaukumu Piestātnes iela 1122, Jūrmala.

2. Apstiprināt Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai Piebalgas ielā 2, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 2105, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības Piebalgas ielā 2, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 2105, platība pēc zemes vienības reālās sadales ir 9856 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

4. Noteikt, ka starpgabala Piestātnes iela 1100, Jūrmala, platība pēc zemes vienības reālās sadales ir 42 m2, un šis starpgabals turpmāk pievienojams zemes vienībai Piestātnes ielai 5, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 1702, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

5. Noteikt, ka starpgabala Piestātnes iela 1111, Jūrmala, platība pēc zemes vienības reālās sadales ir 64 m2, un šis starpgabals turpmāk pievienojams zemes vienībai Piestātnes ielai 7, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 1703, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

6. Noteikt, ka starpgabala Piestātnes iela 1122, Jūrmala, platība pēc zemes vienības reālās sadales ir 38 m2, un šis starpgabals turpmāk pievienojams zemes vienībai Piestātnes ielai 9, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 1704, saskaņā ar šī grafisko pielikumu.

7. Noteikt, ka zemes vienībai Piebalgas ielā 2, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods: 0501).

8. Atcelt zemes vienībai Piebalgas ielā 2, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumu, kas noteikts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000191920 III.daļas 1.iedaļas ierakstā ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sagatavots un iesniegts zemesgrāmatā reģistrācijai jauns sadalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2105 apgrūtinājuma plāns, kurā norādīti spēkā esošie apgrūtinājumi.

9. Uzdot zemes vienības Piebalgas ielā 2, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

10. Pašvaldības īpašumu nodaļai pēc īpašuma tiesību reģistrēšanas zemesgrāmatā un sertificēta vērtētāja vērtējuma saņemšanas nodrošināt stapgabala Piestātnes ielā 1100, Jūrmala, ar kopējo platību 42 m2, atsavināšanu un tā pievienošanu Piestātnes ielai 5, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 1702.

11. Pašvaldības īpašumu nodaļai pēc īpašuma tiesību reģistrēšanas zemesgrāmatā un sertificēta vērtētāja vērtējuma saņemšanas nodrošināt starpgabala Piestātnes ielā 1111, Jūrmala, ar kopējo platību 64 m2, atsavināšanu un tā pievienošanu Piestātnes ielai 7, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 1703.

12. Pašvaldības īpašumu nodaļai pēc īpašuma tiesību reģistrēšanas zemesgrāmatā un sertificēta vērtētāja vērtējuma saņemšanas nodrošināt starpgabala Piestātnes ielā 1122, Jūrmala, ar kopējo platību 38 m2, atsavināšanu un tā pievienošanu Piestātnes ielai 9, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 1704.

13. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļai nodrošināt starpgabalu Piestātnes iela 1100, Jūrmala, ar kopējo platību 42 m2, Piestātnes iela 1111, Jūrmala, ar kopējo platību 64 m2 un Piestātnes iela 1122, Jūrmala, ar kopējo platību 38 m2 apsaimniekošanu.

14. Noteikt, ka starpgabala Piestātnes iela 1100, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir komercdarbības objektu apbūve (kods: 0801).

15. Starpgabala Piestātnes iela 1100, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

16. Noteikt, ka starpgabala Piestātnes iela 1111, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir komercdarbības objektu apbūve (kods: 0801).

17. Starpgabala Piestātnes iela 1111, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

18. Noteikt, ka starpgabala Piestātnes iela 1122, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir komercdarbības objektu apbūve (kods: 0801).

19. Starpgabala Piestātnes iela 1122, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF