Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 14.jūnijāNr. 306

protokols Nr. 9, 28. punkts

Par zemes vienību Vikingu ielā 76A, Jūrmalā, un Vikingu ielā 78A,
Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu un piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu “INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2018.gada 10.maija iesniegumu Nr.12, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar lietvedības Nr. 14-3/2581, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes vienību Vikingu ielā 76A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 002 2407, un Vikingu ielā 78A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 002 2408, apvienošanu, Dome konstatē:

Nekustamais īpašums Vikingu ielā 76A, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības 1111 m2 platībā, uz kuras atrodas dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 1300 002 2407 001 un trīs palīgēkas ar kadastra apzīmējumiem 1300 002 2407 002, 1300 002 2407 003 un 1300 002 2407 004.

Nekustamais īpašums Vikingu ielā 78A, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības 1417 m2 platībā, uz kuras atrodas dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 1300 002 2408 001 un viena palīgēka ar kadastra apzīmējumu 1300 002 2408 002.

Sabiedrība 2018.gada 9.maijā ir saņēmusi zemes vienības Vikingu ielā 76A, Jūrmalā, īpašnieces un zemes vienības Vikingu ielā 78A, Jūrmalā (turpmāk – zemes vienības) kopīpašnieku iesniegumus ar lūgumu veikt zemes vienību apvienošanu.

Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punkts noteic, ka zemes ierīcības projekts nav jāizstrādā, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums.

Zemes vienības nav apgrūtinātas ar kredītsaistībām. Par zemes vienību īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība, un saskaņā ar informāciju konkrētos Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumos uz tām nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļās 2.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9., 12.2., 14., 18.2., 28. un 30.punktiem, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 16.punktu un 2018.gada 6.jūnija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību Vikingu ielā 76A, Jūrmalā, ar kopējo platību 1111 m2, kadastra apzīmējums 1300 002 2407, un Vikingu ielā 78A, Jūrmalā, ar kopējo platību 1417 m2, kadastra apzīmējums 1300 002 2408, apvienošanu saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Noteikt apvienotajai zemes vienībai ar platību 2528 m2 adresi Vikingu iela 76A, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 002 2407.

3. Noteikt zemes vienības Vikingu ielā 76A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

4. Zemes vienībai Vikingu ielā 76A, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumu, kas noteikts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000525482 III.daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.1.1. ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sagatavots un iesniegts zemesgrāmatā reģistrācijai jauns zemes vienības ar kadastra Nr.1300 002 2407 apgrūtinājuma plāns, kurā norādīti spēkā esošie apgrūtinājumi.

5. Likvidēt zemes vienību Vikingu ielā 78A, Jūrmala, ar kadastra apzīmējumu 1300 002 2408 un adresi zemes vienībai Vikingu ielā 78A, Jūrmala, ar kadastra apzīmējumu 1300 002 2408.

6. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 002 2408 001 no Vikingu iela 78A, Jūrmala, uz adresi Vikingu iela 76A, korpuss 1, Jūrmala.

7. Mainīt adresi saimniecības ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 002 2408 002 no Vikingu iela 78A, Jūrmala, uz adresi Vikingu iela 76A, korpuss 2, Jūrmala.

8. Uzdot zemes vienības Vikingu ielā 76A, Jūrmalā, īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemes vienības teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF