Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 14.jūnijāNr. 308

protokols Nr. 9, 30. punkts

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Priedaine 2302,
Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un
Lielais prospekts 0041, Jūrmalā

Lai īstenotu tematiskā plānojumā „Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija” noteikto ieceri – pārbūvēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības valdījumā esošu inženierbūvi – veloceliņu. atbilstoši Velo koncepcijai un Latvijas standarta LVS 190-9 „Velobūvju projektēšanas noteikumi”, nepieciešams izstrādāt detālplānojumu ar mērķi izvērtēt zemes vienību 1300 005 2302, 1300 005 2001 un 1300 005 1201 iespējamo reālo sadali, kas paredz zemes vienību kā pastāvīgu nekustamo īpašumu - satiksmes infrastruktūras teritoriju, kas nepieciešama inženierbūves veloceliņa uzturēšanai, un nosakot sarkanās līnijas.

Īpašuma tiesības uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 1300 005 2302, 1300 005 2001 un 1300 005 1201, uz kurām atrodas inženierbūve, ir nostiprinātas Rīgas pilsētas pašvaldībai. Īpašuma tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 1300 005 2303 ir nostiprinātas Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā (pilnvarnieks valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš").

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas datiem uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 005 2303 atrodas Jūrmalas pilsētas pašvaldības valdījumā esoša inženierbūve (veloceliņš) kadastra apzīmējums 1300 005 2303 002 un uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 1300 005 1201, 1300 005 2001, 1300 005 2302 atrodas inženierbūve ar kadastra apzīmējumu 1300 005 2303 003.

Veloceliņa posms Priedainē kā inženierbūve no 2000.gada 1.jūnija atrodas Domes bilancē un līdz šim brīdim, ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.2 panta pirmā daļu, Dome nodrošina veloceliņa apsaimniekošanu.

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2018.gada 15.februārī pieņēma lēmumu Nr.81 “Par zemesgabalu Priedaine 2302, Priedaine 2001 un Priedaine 1201, Jūrmalā, daļu nodošanu pašvaldības īpašumā” (turpmāk lēmums Nr.81). Pamatojoties uz lēmuma Nr.81 2.punktu 2018.gada 3.maijā ir saņemta Rīgas domes Īpašuma departamenta pilnvara Nr.1-27/D1-18-24-pv Jūrmalas pilsētas domi veikt visas nepieciešamās darbības detālplānojuma izstrādei. Lēmuma Nr.81 3.punktā tika uzdots Domes Pilsētplānošanas nodaļai organizēt detālplānojuma izstrādi atbilstoši šī lēmuma 2.punktam.

Ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.1.apakšpunktu, 96.un 98.punktu un Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Teritorijas plānojums) 59.punktu un pamatoties uz Domes lēmuma Nr.81 3.punktu, saskaņā ar Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 6.jūnija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi zemesgabaliem Priedaine 2302, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 005 2302, Priedaine 2001, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 005 2001, Priedaine 1201, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 005 1201, Priedaine 2303, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 005 2303 un Lielais prospekts 0041, kadastra apzīmējums 1300 005 0041.

2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei šā lēmuma 1.punktā norādītajiem zemesgabalam saskaņā ar pielikumu.

3. Par šā lēmuma 1.punktā norādīto zemesgabalu detālplānojuma izstrādes vadītāju iecelt Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecāko teritorijas plānotāju Ritu Ansuli.

4. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā paziņojumu un lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu šā lēmuma 1.punktā norādītajiem zemesgabaliem.

5. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu šā lēmuma 1.punktā norādītajiem zemesgabaliem vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

6. Domes Administratīvi Juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisP ielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 14.jūnija lēmumam Nr.308

(protokols Nr.9, 30.punkts)

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI

zemesgabaliem Priedaine 2302, Jūrmala

(kadastra apzīmējums 1300 005 2302, zemesgabala platība 197295 kv.m);

Priedaine 2001, Jūrmala

(kadastra apzīmējums 1300 005 2001, zemesgabala platība 105511 kv.m);

Priedaine 1201, Jūrmala

(kadastra apzīmējums 1300 005 1201, zemesgabala platība 17680 kv.m);

Priedaine 2303, Jūrmala

(kadastra apzīmējums 1300 005 2303, zemesgabala platība 138587 kv.m):

Priedaine 0041, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 005 0041

1. Zemesgabalu īpašnieki:

1.1. Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Jūrmalā

Rīgas pilsētas pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000064250

1.2. Priedaine 2303, Jūrmala

Latvijas valsts satiksmes ministrija, nodokļu maksātāja kods 90000088687

1.3. Priedaine 0041, Jūrmala

Jūrmalas pilsētas dome

2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs:

Jūrmalas pilsētas dome

3. Detālplānojuma izstrādes pamatojums

Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.1. apakšpunkts, Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Teritorijas plānojums) teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 59.punkts. Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā noteiktās sarkanās līnijas precizē un jaunas sarkanās līnijas nosaka lokālplānojumā vai detālplānojumā.

4. Detālplānojuma izstrādes mērķis

Lai īstenotu tematiskā plānojumā „Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija” noteikto ieceri – pārbūvēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības valdījumā esošu inženierbūvi – veloceliņu. atbilstoši velo koncepcijai un Latvijas standarta LVS 190-9 „Velobūvju projektēšanas noteikumi”, nepieciešams izstrādāt detālplānojumu ar mērķi noteikt sarkanās līnijas, un izvērtēt zemes vienību 1300 005 2302, 1300 005 2001 un 1300 005 1201 iespējamo reālo sadali, kas paredz zemes vienību kā pastāvīgu nekustamo īpašumu - satiksmes infrastruktūras teritoriju, kas nepieciešama inženierbūves veloceliņa uzturēšanai.

Detalizēti izstrādājama teritorija plānoto sarkano līniju robežās.

5. Detālplānojuma teritorija

Detālplānojuma teritorija PDF

6. Detālplānojuma teritorijas raksturojums

6.1. Teritorija atrodas Jūrmalā, Priedainē pie dzelzceļa līnijas.

6.2. Īpašie apstākļi: saskaņā ar Teritorijas plānojumu teritorijas daļa Dabas un apstādījumu teritorija (DA3) un daļa Transporta infrastuktūras teritorijā (TR1 un TR2).

6.3. Dabas un apstādījumu teritorija (DA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides u.tml. funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves. Transporta infrastruktūras teritorija (TR) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru, kā arī lai nodrošinātu lidostu un ostu uzņēmumu darbību un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un inženiertehnisko apgādi.

Daļa teritorijas atrodas Satiksmes infrastruktūrai rezervētajā teritorijā.

7. Prasības detālplānojuma izstrādei (saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”)

7.1. Saņemt nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju no:

7.1.1. Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes;

7.1.2. VAS Latvijas Valsts ceļi;

7.1.3. Veselības inspekcijas;

7.1.4. SIA „Jūrmalas Gaisma”;

7.1.5. SIA „Lattelecom” Lielrīgas reģiona;

7.1.6. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona;

7.1.7. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes

7.1.8. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Mežsaimniecības nodaļas un Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas;

7.1.9. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas;

7.1.10. Valsts Meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības:

7.1.11. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš".

7.2. Detālplānojuma sastāvs atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 44., 45., 46., 47.punktiem.

7.3. Izstrādājot detālplānojumu, par pamatu ņemt mērniecībā sertificētu personu izstrādātus topogrāfiskos uzmērījums, kas izstrādāti digitālā Microstation V8 versijā *.dgn formātā, LKS-92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā, bet pēc 2015.gada 1. janvāra Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000.5). Plānam jābūt saskaņotam ar komunikāciju turētājiem, domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļu un kadastra informācijai jāatbilst Valsts zemes dienesta kadastra kartei. Ja detālplānojuma dokumentācija izstrādāta Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmā, tad ar 2014.gada 1.decembri plānos ar augstuma atzīmēm piezīmēs jānorāda augstumu sistēma, kurā izstrādāta detālplānojuma dokumentācija, un augstumu pārrēķinos uz Eiropas Vertikālo atskaites sistēmu izmantotā vērtība.

7.4. Detālplānojuma izstrāde notiek atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.3.sadaļā noteiktai kārtībai.

8. Detālplānojuma iesniegšana izskatīšanai

Detālplānojuma izstrādātājs detālplānojuma projektu, un pārskatu par saņemtajiem institūciju nosacījumiem, to ņemšanu vērā vai noraidīšanu iesniedz izstrādes vadītājam, kurš to izskata četru nedēļu laikā un sagatavo ziņojumu par tā turpmāko virzību.

Projekta materiāli publiskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona), digitālā veidā (*.dgn un *.pdf formātā, grafiskā daļa arī kā telpiski piesaistīts attēls (*.jpg un *.jgw formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar LR likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”. Publiskajai apspriešanai paredzētās planšetes nedrīkst saturēt fizisko personu datus, kuri nav publiskojami saskaņā ar LR likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

Apstiprināšanai sagatavoto detālplānojumu, pārskatu par detālplānojuma izstrādi, kā arī saskaņoto administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu projektu izstrādātājs iesniedz izstrādes vadītājam digitālā veidā (*.dgn un *.pdf formātā, grafisko daļu arī kā telpiski piesaistītu attēlu (*.jpg un *.jgw formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar LR likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

Detālplānojuma izskatīšana, nodošana publiskajai apspriešanai un apstiprināšana notiek atbilstoši Ministru Kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.3.sadaļā noteiktai kārtībai.

9. Citas prasības

Detālplānojuma izstrādātājiem jāievēro prasības atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasības.

Detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi.

Apstiprināto detālplānojumu noformēt 2 sējumos saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un elektroniskā formātā (2CD).


Lejupielāde: DOC un PDF