Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 14.jūnijāNr. 317

protokols Nr. 9, 40. punkts

Par zemesgabala Kaugurciema iela 3307, Jūrmalā daļas nomu

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2009.gada 13.marta lēmumu Nr.59 “Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Kaugurciema ielā 3307” izveidots pašvaldībai piekrītošs zemesgabals Kaugurciema iela 3307, Jūrmalā 8431 m2 platībā Kaugurciema ielas uzturēšanai posmā no Vēžu ielas līdz Ganību ielai.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Kaugurciema iela 3307, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 019 3307 ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2010.gada 12.aprīļa lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000474837.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plāna grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemes vienība Kaugurciema iela 3307, Jūrmalā atrodas Satiksmes infrastruktūras teritorijā.

Jūrmalas pilsētas domē 2018.gada 14.martā saņemts nekustamā īpašuma Vēžu ielā 4, Jūrmalā kopīpašnieku Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds iesniegums (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2018.gada 14.martā ar lietas Nr.1.1-39/1373) ar lūgumu iznomāt zemesgabala Kaugurciema iela 3307, Jūrmalā daļu 87 m2 platībā būvju ar kadastra apzīmējumu 1300 019 1705 006 un 1300 017 1705 007 daļu uzturēšanai.

Namīpašums, kas sastāvēja no 4 darbnīcām un 6 palīgceltnēm Jūrmalā, Vēžu ielā 4 atradās individuālā komercuzņēmuma “Hercogs I” valdījumā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 20.aprīļa lēmumu Nr.395 “Par mēbeļu darbnīcas Jūrmalā, Festivāla ielā 4 projektu”, 1995.gada 20.aprīlī sastādīto ēkas ekspluatācijā nodošanas aktu un 1995.gada 3.maija Pirkuma līgumu Nr.411/2-5.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 1997.gada 17.aprīļa lēmumu Nr.54 tika apstiprināts zemes ierīcības kadastrālo robežu sakārtošanas projekts teritorijai Jūrmalā, starp Kapteiņa Zolta, Kaugurciema, Draudzības ielām un pludmali, saskaņā ar kuru pie namīpašuma Jūrmalā, Vēžu ielā 4 izveidots zemesgabals 1892 m2 platībā.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 29.jūlija lēmumu Nr.730 “Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Vēžu ielā 4 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu” 1999.gada 27.augustā starp Jūrmalas pilsētas domi un Vārds Uzvārds individuālo komercuzņēmumu "Hercogs J" tika noslēgts Pirkuma līgums Nr.504/2-5 par apbūvēta zemesgabala Vēžu ielā 4, Jūrmalā 1892 m2 platībā pārdošanu.

Īpašuma tiesības uz nekustamā īpašuma Vēžu ielā 4, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 019 1705 9/10 domājamām daļām ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2004.gada 12.februāra lēmumu nostiprinātas Vārds Uzvārds zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4679.

Īpašuma tiesības uz nekustamā īpašuma Vēžu ielā 4, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 019 1705 1/10 domājamām daļām ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2017.gada 21.decembra lēmumu nostiprinātas Vārds Uzvārds zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4679.

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta pirmā daļa paredz vispārēju aizliegumu nodot publiskas personas mantu privātpersonai bezatlīdzības lietošanā. Līdz ar to par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošā zemesgabala Kaugurciema iela 3307, Jūrmala daļas 87 m2 platībā, kas atrodas zem darbnīcas ar kadastra apzīmējumu 1300 019 1705 006 un darbnīcas – veikala ar kadastra apzīmējumu 1300 019 1705 007 daļas, lietošanu ir slēdzams zemes nomas līgums.

Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” (turpmāk – MK noteikumi) 4.punktam zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju. Saskaņā ar MK noteikumu 7.2.punktu apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka - 1,5 apmērā no zemes kadastrālās vērtības. MK noteikumu 7.2 punkts noteic, ka apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā. Ņemot vērā zemesgabala Kaugurciema iela 3307, Jūrmalā zemes kadastrālo vērtību uz 2018.gada 1.janvāri 5986 EUR, aprēķinātā zemesgabala daļas 87 m2 platībā nomas maksa gadā ir 0,93 EUR, bet ne mazāk, kā 28 EUR gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Saskaņā ar Civillikuma 1402. pantu saistību tiesības rodas vai nu no tiesiska darījuma, vai no neatļautas darbības, vai pēc likuma. Savukārt Civillikuma 1895. pants noteic, ka visas saistību tiesības, kuras nav noteikti izņemtas no noilguma ietekmes un kuru izlietošanai nav likumā noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā persona tās neizlieto desmit gadu laikā.

Ņemot vērā, ka starp Jūrmalas pilsētas domi un Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds pastāv zemes nomas piespiedu attiecības un darbnīcas ar kadastra apzīmējumu 1300 019 1705 006 un darbnīcas – veikala ar kadastra apzīmējumu 1300 019 1705 007 īpašnieki faktiski lieto pašvaldībai piederošu zemesgabala daļu, maksa par faktisko zemesgabala daļas lietošanu maksājama no zemesgabala Kaugurciema iela 3307, Jūrmalā reģistrācijas zemesgrāmatā brīža t.i. no 2010.gada 12.aprīļa.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Civillikuma 1895.pantu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punktu un 7.2 punktu, Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds iesniegumu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2018.gada 2.maija sēdes lēmumu Nr.5 (protokols Nr.8-2-3/11) , Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 6.jūnija sēdes atzinumu (protokola Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt ar Vārds Uzvārds , personas kods un Vārds Uzvārds , personas kods, zemesgabala Kaugurciema iela 3307, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 019 3307, daļas 87 m2 platībā zemes nomas līgumu uz 10 gadiem darbnīcas ar kadastra apzīmējumu 1300 019 1705 006 un darbnīcas – veikala ar kadastra apzīmējumu 1300 019 1705 007 daļu uzturēšanai.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Maksājumi par zemes faktisko lietošanu veicami no 2010.gada 12.aprīļa.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt zemes nomas līguma noslēgšanu (saskaņā ar līguma paraugu lēmuma pielikumā).

4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru Edgaru Stobovu parakstīt zemes nomas līgumu .

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 14.jūnija lēmumam Nr.317

(protokols Nr.9, 40.punkts)

ZEMES NOMAS LĪGUMS Nr._______________

Jūrmalā 2018.gada ___.__________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2018.gada ___________lēmumu Nr.____ “ Par zemesgabala Kaugurciema iela 3307, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu ” (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), no vienas puses, un

Vārds Uzvārds , personas kods un Vārds Uzvārds, personas kods , (turpmāk – NOMNIEKI) no otras puses, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada ___________lēmumu Nr.____ “ Par zemesgabala Kaugurciema iela 3307, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu ” (1.pielikums), savā starpā noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. IZNOMĀTĀJS iznomā un NOMNIEKI pieņem nomā zemesgabala Kaugurciema iela 3307, kadastra Nr.1300 019 3307, ar kopējo platību 8431 m2, daļu 87 m2 platībā ( turpmāk – ZEMESGABALS), saskaņā ar 2.pielikumā pievienoto zemesgabala plānu.

1.2. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka viņam uz Līguma noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt Līgumu un uzņemties tajā paredzētās saistības. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka ZEMESGABALS līdz Līguma noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums.

1.3. ZEMESGABALA lietošanas mērķis ir: būvju uzturēšana.

1.4. Īpašuma tiesības uz ZEMESGABALU nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2010.gada 12.aprīļa lēmumu, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000474837.

1.5. Uz ZEMESGABALA atrodas darbnīcas ar kadastra apzīmējumu 1300 019 1705 006 un darbnīcas – veikala ar kadastra apzīmējumu 1300 019 1705 006 daļas, kuru īpašumtiesības nostiprinātas uz NOMNIEKU vārda.

2. PUŠU SAISTĪBAS

2.1. IZNOMĀTĀJA pienākumi un tiesības:

2.1.1. IZNOMĀTĀJA pienākums ir netraucēt un ar jebkādām darbībām nepasliktināt nomniekU darbību saistībā ar ZEMESGABALA lietošanu, ja tā atbilst Līgumā paredzētajiem noteikumiem;

2.1.2. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs iznomāt jebkādu zemesgabala Kaugurciema iela 3307, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 019 3307, daļu citām personām ;

2.1.3. IZNOMĀTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies NOMNIEKIEM vai trešajām personām pašu NOMNIEKU, to darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā;

2.1.4. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības veikt kontroli pār ZEMESGABALA ekspluatāciju un izmantošanu atbilstoši Līguma prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pieaicinot ar rakstveida paziņojumu NOMNIEKU pārstāvi, bet tā neierašanās gadījumā - bez viņa klātbūtnes, par ko tiek sastādīts akts;

2.1.5. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs pieprasīt no NOMNIEKIEM paskaidrojumus par ZEMESGABALA stāvokli;

2.1.6. IZNOMĀTĀJAM nav pienākums atlīdzināt NOMNIEKIEM nekādus NOMNIEKU izdarītos ZEMESGABALA uzlabojumus un labiekārtošanas darbus, ja par to iepriekš nav bijusi rakstiska vienošanās ar IZNOMĀTĀJU.

2.2. NOMNIEKU pienākumi:

2.2.1. ievērot ZEMESGABALA lietošanas tiesību aprobežojumus, arī ja tie nav ierakstīti zemesgrāmatā;

2.2.2. nodrošināt ZEMESGABALA lietošanu atbilstoši Līgumā noteiktajam mērķim;

2.2.3. nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumu un citu valsts un pašvaldības institūciju prasību ievērošanu;

2.2.4. atbilstoši Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem saglabāt un uzturēt labā stāvoklī ZEMESGABALU, pie tā piederošos ceļus un tajā esošās iekārtas, inženiertīklus un komunikācijas;

2.2.5. ievērot aizsardzībā esošo objektu aizsargjoslu un aizsargzonu izmantošanas režīmu;

2.2.6. avārijas situāciju gadījumā veikt visus nepieciešamos pasākumus tās novēršanai un bez kavēšanās paziņot IZNOMĀTĀJAM un institūcijai, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi vai avāriju novēršanu;

2.2.7. atlīdzināt IZNOMĀTĀJAM vai trešajām personām zaudējumus, kas tiem radušies NOMNIEKU vainas dēļ;

2.2.8. NOMNIEKI ir tiesīgi nodot ZEMESGABALA lietošanas tiesības trešajai personai tikai ar IZNOMĀTĀJA rakstisku piekrišanu , apakšnomas līgumā iekļaujot Līguma noteikumus. NOMNIEKIEM jāiesniedz IZNOMĀTĀJAM 3 (trīs) cauršūti un parakstīti oriģināli apakšnomas līguma eksemplāri. ZEMESGABALA apakšnomas līgums stājas spēkā ar reģistrācijas brīdi pie IZNOMĀTĀJA;

2.2.9. veikt būvniecību tikai ar IZNOMĀTĀJA rakstisku piekrišanu un saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

2.2.10. atbilstoši normatīvo aktu prasībām un normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nodrošināt inženierkomunikāciju īpašnieku/valdītāju piekļuvi ZEMESGABALĀ esošajām inženierkomunikācijām to apkopei, renovēšanai, rekonstrukcijai un ekspluatācijai;

2.2.11. inženierkomunikāciju avārijas gadījumā nekavējoties nodrošināt pieejamību ZEMESGABALAM un tā pielāgošanu darbu veikšanai, avārijas novēršanai un inženierkomunikāciju pakalpojumu apgādes atjaunošanai;

2.2.12. maksāt IZNOMĀTĀJAM nomas maksu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos nodokļu maksājumus.

2.2.13. Līguma ietvaros saņemtos fizisko personu datus Nomnieks izmanto un uzglabā tikai saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām un no Līguma izrietošo saistību pienācīgai izpildei, kā arī nodrošina, ka Nomnieka darbinieki, kuri ir iesaistīti personas datu apstrādē, ir apņēmušies ievērot fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasības, pildot amata pienākumus un arī pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas. Nomnieks apņemas informēt Iznomātāju par jebkuru trešo personu pieprasījumu izsniegt personas datus, kā arī neizsniegt tos bez Iznomātāja piekrišanas, un pēc Līguma saistību izpildes iznīcināt dokumentus, kas satur fizisko personu datus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3. MAKSĀJUMI UN NORĒĶINU VEIKŠANAS KĀRTĪBA

3.1. PUSES vienojas par ZEMESGABALA nomas maksu 1,5% (viens komats piecu procentu) apmērā no ZEMESGABALA kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR (divdesmit astoņi euro) gadā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

3.2. PUSES vienojas, ka visi maksājumi par ZEMESGABALA faktisko lietošanu tiek veikti par periodu no 2010.gada 12.aprīļa, par kuru veicamos maksājumus IZNOMĀTĀJS iekļauj pirmajā izrakstītajā rēķinā:

3.2.1. 2010.gadā zemesgabala 8431 m2 platībā kadastrālā vērtība ir 6745 LVL;

3.2.2. 2011.gadā zemesgabala 8431 m2 platībā kadastrālā vērtība ir 3372 LVL;

3.2.3. 2012.gadā zemesgabala 8431 m2 platībā kadastrālā vērtība ir 3372 LVL;

3.2.4. 2013.gadā zemesgabala 8431 m2 platībā kadastrālā vērtība ir 3372 LVL;

3.2.5. 2014.gadā zemesgabala 8431 m2 platībā kadastrālā vērtība ir 4789 EUR;

3.2.6. 2015.gadā zemesgabala 8431 m2 platībā kadastrālā vērtība ir 4789 EUR;

3.2.7. 2016.gadā zemesgabala 8431 m2 platībā kadastrālā vērtība ir 4789 EUR;

3.2.8. 2017.gadā zemesgabala 8431 m2 platībā kadastrālā vērtība ir 5986 EUR;

3.2.9. 2018.gadā zemesgabala 8431 m2 platībā kadastrālā vērtība ir 5986 EUR.

3.3. NOMNIEKI papildus ZEMESGABALA nomas maksai maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.4. Līgumā noteikto ZEMESGABALA nomas maksu, pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli NOMNIEKI maksā, pamatojoties uz IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, ar pārskaitījumu: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000056357, akciju sabiedrība “Citadele banka”, kods PARXLV22, kontā LV64PARX0002484571003 (nekustamā īpašuma nodoklis); kontā LV58PARX0002484571014 (ZEMESGABALA nomas maksa). ZEMESGABALA nomas maksas maksājumi tiek veikti reizi ceturksnī, par kārtējo ceturksni maksājumus veicot līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam. Pirmais maksājums tiek veikts 2 (divu) nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas brīža, saskaņā ar IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu .

3.5. Maksājuma dokumentos NOMNIEKIEM jāuzrāda maksājuma mērķis, rēķina numurs, datums un cita nepieciešamā informācija.

3.6. NOMNIEKIEM ir pienākums savlaicīgi veikt maksājumus par ZEMESGABALA nomu. Ja NOMNIEKI nav saņēmuši IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, tas nevar būt par pamatu nomas maksas nemaksāšanai vai maksājumu kavēšanai. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad IZNOMĀTĀJS ir saņēmis maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

3.7. Ja Līgumā noteiktie maksājumi tiek kavēti, IZNOMĀTĀJS aprēķina NOMNIEKIEM nokavējuma procentus 0,1 % (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu.

3.8. Līgumā noteiktie kārtējie maksājumi tiek uzskatīti par samaksātiem tikai pēc iepriekšējo (nokavēto) maksājumu un nokavējuma procentu samaksāšanas.

3.9. IZNOMĀTĀJAM Līguma darbības laikā ir tiesības vienpusēji mainīt ZEMESGABALA nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas Līgumā, rakstiski nosūtot NOMNIEKIEM attiecīgu paziņojumu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos par pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību un/vai apmēru. Šādas IZNOMĀTĀJA noteiktas izmaiņas ir saistošas NOMNIEKIEM ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi attiecīgajos normatīvajos aktos.

4. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪJUMI UN IZBEIGŠANA

4.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējās parakstīšanas brīža un tiek noslēgts uz 10 (desmit) gadiem.

4.2. Līguma termiņš var tikt mainīts, PUSĒM savstarpēji rakstiski vienojoties.

4.3. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuri grozījumi Līgumā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas PUSES.

4.4. Līgums izbeidzas, ja:

4.4.1. NOMNIEKS ir zaudējis īpašuma tiesības uz sev piederošo nekustamo īpašumu Vēžu ielā 4, Jūrmalā;

4.4.2. ja NOMNIEKS ir ieguvis īpašuma tiesības uz ZEMESGABALU.

4.5. Jebkādi apstākļi un Līguma izbeigšana nevar būt par pamatu jau agrāk esošo parādu nenomaksāšanai.

5. CITI NOTEIKUMI

5.1. PUŠU strīdi tiek izskatīti PUSĒM savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

5.3. Ja kāda no PUSĒM maina adresi vai citus rekvizītus, kas minēti Līgumā, tam 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski jāinformē otra PUSE, pretējā gadījumā tā sedz visus zaudējumus, kas nodarīti otrai PUSEI ar nosacījuma neizpildi.

5.4. Visi paziņojumi, brīdinājumi un atgādinājumi tiek nosūtīti uz Līgumā norādītajām PUŠU adresēm, kur to pienākums ir sūtījumus saņemt.

5.5. Ja IZNOMĀTĀJS tiek reorganizēts vai likvidēts vai NOMNIEKIEM ir saistību un tiesību pārņēmējs, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši PUSES tiesību pārņēmējam.

5.6. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par Līguma saistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu.

5.7. Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti Līgumā, PUSES piemēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

5.8. Līgums sagatavots uz 4 (četrām) lapām un pielikumiem uz __ (________) lapām 2 ( divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, viens – IZNOMĀTĀJAM, viens – NOMNIEKAM.

5.9. Līgumam kā neatņemamas tā sastāvdaļas pievienoti:

1.pielikums – Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada ____ lēmuma Nr. _______ no raksts uz __ (____) lapas;

2.pielikums – Zemesgabala plāna kopija uz 1 (vienas) lapas.

6. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

N/M reģ. Nr.90000056357

Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015

_____________________________

E.Stobovs

NOMNIEKI

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

____________________________

 V.Uzvārds


Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

____________________________

 V.Uzvārds


Lejupielāde: DOC un PDF