Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 14.jūnijāNr. 322

protokols Nr. 9, 45. punkts

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2018.gada 15.martā pieņēma lēmumu Nr.146 “Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolēma Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 016 0181, kas sastāv no būves (kadastra apzīmējums 1300 016 3103 001) ar kopējo platību 373,5 m2, zemesgabala ar kopējo platību 2912 m2 un zemesgrāmatā nereģistrētas mazēkas – šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 016 3103 005) ar kopējo platību 7,8 m2 (turpmāk – nekustamais īpašums), pārdot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli un apstiprināt pirmās izsoles sākumcenu 269 965 EUR, pirmās izsoles soli 13 499 EUR un izsoles reģistrācijas maksu 210 EUR, kā arī apstiprināja nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2018.gada 3.maijam nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2018.gada 9.maijā paredzēto nekustamā īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.2.apakšpunktam – nekustamā īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to nekustamā īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem no nosacītās cenas.

Nekustamā īpašuma vērtības (EUR):

Sertificēta vērtētāja

SIA “ANNO”

noteiktā tirgus vērtība

2017.gada 4.decembrī

Pirmās izsoles sākumcena

Piedāvātā

otrās izsoles sākumcena

VZD kadastrālā vērtība 2018.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās grāmatvedības dati)

2018.gada 21.maijā

Zemesgabals

144 800

144 800

144 800

63 807

91 152

Ēka un šķūnis

90 800

125 164,56

125 164,56

112 958

125 164,56

KOPĀ:

235 600

269 965

269 965

176 765

216 316,56

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2018.gada 28.maija sēdē (protokola Nr.8.2-7/6) izskatīja jautājumu par nekustamā īpašuma otrās izsoles organizēšanu un, izvērtējot lietderības apsvērumus, nolēma nesamazināt sākumcenu, nosakot to 269 965 EUR apmērā, izsoles soli – 13 499 EUR apmērā, noapaļojot līdz veselam EUR, un izsoles reģistrācijas maksu – 210 EUR apmērā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmumu Nr.146 “Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” 7.1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 28.maija sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/6) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 6.jūnija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 016 0181, (turpmāk – nekustamais īpašums), pirmo izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nekustamo īpašumu, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 269 965 EUR (divi simti sešdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit pieci euro) apmērā;

2.2. otrās izsoles soli – 13 499 EUR (trīspadsmit tūkstoši četri simti deviņdesmit deviņi euro) apmērā;

2.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu – 210 EUR (divi simti desmit euro) apmērā;

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10 apmērā no otrās izsoles sākumcenas, tas ir 26 996,50 EUR (divdesmit seši tūkstoši deviņi simti deviņdesmit seši euro un 50 centi).

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt nekustamā īpašuma otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmumu Nr.146 “Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF