Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 14.jūnijāNr. 325

protokols Nr. 9, 48. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Talsu šosejā 31 k-11, Jūrmalā,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2018.gada 15.februārī pieņēma lēmumu Nr.83 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Talsu šosejā 31 k-11, Jūrmalā, pirmo izsoli”, ar kuru nolēma Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.41 Talsu šosejā 31 k-11, Jūrmalā, kas sastāv no dzīvokļa Nr.41 ar kopējo platību 42,6 m2, kopīpašuma 4260/283140 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un no zemesgabala ar kopējo platību 1839 m2 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.41), pārdot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli un apstiprināt pirmās izsoles sākumcenu 16 700 EUR, pirmās izsoles soli 1 169 EUR un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR, kā arī apstiprināja dzīvokļa īpašuma Nr.41 izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2018.gada 6.aprīlim nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2018.gada 11.aprīlī paredzēto dzīvokļa īpašuma Nr.41 izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.2.apakšpunktam – dzīvokļa īpašuma Nr.41 izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to dzīvokļa īpašuma Nr.41 izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem no nosacītās cenas.

Dzīvokļa īpašuma Nr.41 vērtības (EUR):

Sertificēta vērtētāja

SIA “ANNO”

noteiktā tirgus vērtība

2017.gada 4.decembrī

Pirmās izsoles sākumcena

Piedāvātā

otrās izsoles sākumcena

(samazinājums par 20

VZD

kadastrālā

vērtība

2018.gada

1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās

grāmatvedības dati)

2018.gada 21.maijā

16 700

16 700

13 360

9 075

5258,44

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2018.gada 28.maija sēdē (protokola Nr.8.2-7/6) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma Nr.41 otrās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot otrās izsoles sākumcenu 13 360 EUR apmērā (cenas samazinājums par 20%), izsoles soli – 936 EUR apmērā un izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR apmērā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumu Nr.83 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Talsu šosejā 31 k-11, Jūrmalā, pirmo izsoli” 7.1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 28.maija sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/6) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 6.jūnija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.41 Talsu šosejā 31 k-11, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 3947, (turpmāk dzīvokļa īpašums Nr.41), pirmo izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, dzīvokļa īpašumu Nr.41, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 13 360 EUR (trīspadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit euro) apmērā;

2.2. otrās izsoles soli – 936 EUR (deviņi simti trīsdesmit seši euro) apmērā;

2.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) apmērā.

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10 apmērā no otrās izsoles sākumcenas, tas ir 1 336 EUR (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit seši euro) apmērā.

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt dzīvokļa īpašuma Nr.41 otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumu Nr.83 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Talsu šosejā 31 k-11, Jūrmalā, pirmo izsoli”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF