Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 14.jūnijāNr. 326

protokols Nr. 9, 49. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Mārupes ielā 7, Jūrmalā,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2018.gada 15.martā pieņēma lēmumu Nr.147 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolēma Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.3 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 5441, kas sastāv no dzīvokļa Nr.3 ar kopējo platību 17,3 m2, kopīpašuma 1730/29780 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un ar to funkcionāli saistītām būvēm – 2 šķūņiem, kā arī kopīpašuma 1730/29780 domājamām daļām no zemesgabala ar kopējo platību 2347 m2 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.3), pārdot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli un apstiprināt pirmās izsoles sākumcenu 4 300 EUR, pirmās izsoles soli 430 EUR un izsoles reģistrācijas maksu 70 EUR, kā arī apstiprināja dzīvokļa īpašuma Nr.3 izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2018.gada 3.maijam nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2018.gada 9.maijā paredzēto dzīvokļa īpašuma Nr.3 izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.2.apakšpunktam – dzīvokļa īpašuma Nr.3 izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to dzīvokļa īpašuma Nr.3 izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem no nosacītās cenas.

Dzīvokļa īpašuma Nr.3 vērtības (EUR):

Sertificēta vērtētāja

SIA “Grant

Thornton Baltic”

noteiktā tirgus vērtība

2018.gada 19.februārī

Pirmās izsoles sākumcena

Piedāvātā

otrās izsoles sākumcena

(samazinājums par 20

VZD

kadastrālā

vērtība

2018.gada

1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās

grāmatvedības dati)

2018.gada 21.maijā

4 300

4 300

3 440

3 610

4 126,33

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2018.gada 28.maija sēdē (protokola Nr.8.2-7/6) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma Nr.3 otrās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot otrās izsoles sākumcenu 3 440 EUR apmērā (cenas samazinājums par 20 , izsoles soli – 344 EUR apmērā un izsoles reģistrācijas maksu – 70 EUR apmērā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmumu Nr.147 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” 7.1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 28.maija sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/6) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 6.jūnija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.3 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 5441, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.3), pirmo izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, dzīvokļa īpašumu Nr.3, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 3 440 EUR (trīs tūkstoši četri simti četrdesmit euro) apmērā;

2.2. otrās izsoles soli – 344 EUR (trīs simti četrdesmit četri euro) apmērā;

2.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu – 70 EUR (septiņdesmit euro) apmērā;

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10 apmērā no otrās izsoles sākumcenas, tas ir 344 EUR (trīs simti četrdesmit četri euro).

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt dzīvokļa īpašuma Nr.3, otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmumu Nr.147 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF