Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 14.jūnijāNr. 327

protokols Nr. 9, 50. punkts

Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 Mārupes ielā 7, Jūrmalā,
otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2017.gada 23.novembrī pieņēma lēmumu Nr.553 “ Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolēma pārdot izsolē Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu Nr.700 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 4651, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.700, ar kopējo platību 76,80 m2, kopīpašuma 7680/29780 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un ar to funkcionāli saistītām būvēm – 2 šķūņiem, kā arī kopīpašuma 7680/29780 domājamām daļām no zemesgabala ar kopējo platību 2347 m2 (turpmāk – nekustamais īpašums), noteica pirmās izsoles sākumcenu 22 124 EUR un apstiprināja nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā nereģistrējās neviens izsoles pretendents. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.2.apakšpunktam – nekustamā īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Dome 2018.gada 15.martā pieņēma lēmumu Nr.148 “ Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli”, ar kuru nolēma nekustamo īpašumu pārdot otrā izsolē un apstiprināja otrās izsoles sākumcenu 17 700 EUR apmērā (cenas samazinājums par 20 .

Noteiktajā termiņā līdz 2018.gada 3.maijam nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2018.gada 9.maijā paredzēto nekustamā īpašuma otro izsoli. Līdz ar to, atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.2.apakšpunktam, nekustamā īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 1.punkts noteic, ka pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas.

Nekustamā īpašuma vērtības (EUR):

Sertificēta vērtētāja ”Grant Thornton Baltic”

noteiktā tirgus vērtība

2017.gada 28.septembrī

Pirmās izsoles sākumcena

Otrās izsoles sākumcena

(20% samazinājums)

Piedāvātā trešās izsoles sākumcena

(40 samazinājums)

VZD

kadastrālā

vērtība

2017.gada

24.martā

VZD

kadastrālā

vērtība

2018.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās

grāmatvedības dati)

2018.gada 21.maijā

15 800

22 124

17 700

13 275

22 124

19 211

1 830,55

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2018.gada 28.maija sēdē (protokols Nr.8.2-7/6) izskatīja jautājumu par nekustamā īpašuma trešās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot trešās izsoles sākumcenu 13 275 EUR (cenas samazinājums par 40%), izsoles soli – 930 EUR , noapaļojot līdz veselam EUR, izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta otrās daļas 1.punktu, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumu Nr.553 “ Par neapdzīvojamās telpas Nr.700, Mārupes ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” 7.1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 28.maija sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/6) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 6.jūnija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošās neapdzīvojamās telpas Nr.700 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 4651, (turpmāk – nekustamais īpašums), otro izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot trešā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nekustamo īpašumu, nosakot:

2.1. trešās izsoles sākumcenu 13 275 EUR (trīspadsmit tūkstoši divi simti septiņdesmit pieci euro) apmērā;

2.2. trešā izsoles soli – 930 EUR (deviņi simti trīsdesmit euro) apmērā;

2.3. trešās izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) apmērā;

2.4. trešās izsoles nodrošinājumu 10 apmērā no trešās izsoles sākumcenas, tas ir 1 327,50 EUR (viens tūkstotis trīs simti divdesmit septiņi euro un 50 centi).

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt nekustamā īpašuma trešo izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumu Nr.553 “ Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF