Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 14.jūnijāNr. 329

protokols Nr. 9, 52. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
rezerves zemes fondā iekļautām zemes vienībām

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrētas zemes vienības, kuras ieskaitītas rezerves zemes fondā: Buļļuciems 0031, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 002 0031, ar kopējo platību 1698 m2 , Majori 0072, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 009 0072, ar kopējo platību 221 m2, Dubulti 0060, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 010 0060, ar kopējo platību 50 m2, Asari 0081, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 016 0081, ar kopējo platību 51 m2, Kauguri 0074, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 020 0074, ar kopējo platību 7372 m2 , Sloka 0072, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 021 0072, ar kopējo platību 808 m2, Sloka 0073, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 021 0073, ar kopējo platību 14230 m2, Sloka 0074, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 021 0074, ar kopējo platību 9884 m2, Sloka 0075, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 021 0075, ar kopējo platību 4903 m2, Bažciems 0021, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 022 0021, ar kopējo platību 8300 m2, Miežu iela 7, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 023 0017, ar kopējo platību 12623 m2, Kūdra 0020, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 024 0020, ar kopējo platību 24184 m2, Kūdra 0021, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 024 0021, ar kopējo platību 1303 m2, Kūdra 0022, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 024 0022, ar kopējo platību 1310 m2, Kūdra 0023, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 024 0023, ar kopējo platību 12579 m2, Kūdra 0026, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 024 0026, ar kopējo platību 29477 m2, Jaunķemeri 0014, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 025 0014, ar kopējo platību 10544 m2, Jaunķemeri 0015, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 025 0015, ar kopējo platību 14879 m2, Ķemeri 0059, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 026 0059, ar kopējo platību 2305 m2.

Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālā nodaļa 2017.gada 11.decembra vēstulē Nr.2-04.1-R/312 (reģistrēta Domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-24/12336) informē, ka iepriekš minētajām zemes vienībām nav noteikts un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) nav reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, un lūdz sniegt informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībām. Dome konstatē zemāk minēto:

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantam, Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajai zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”

zemes vienība Buļļuciems 0031, Jūrmala, atrodas dabas teritorijā (DA1);

zemes vienība Majori 0072, Jūrmala, atrodas jauktas centra apbūves teritorijā (JC19); zemes vienība Dubulti 0060, Jūrmala, atrodas transporta infrastruktūras teritorijā (TR2), uz zemes vienības atrodas Valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” dzelzceļa infrastruktūra - kontakttīkla sekcionēšanas postenis;

zemes vienība Asari 0081, Jūrmala, atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS2), uz zemesgabala atrodas transformatora ēka, kura nav reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā;

zemes vienība Kauguri 0074, Jūrmala, atrodas dabas teritorijā (DA2), virszemes ūdensobjekta aizsargjoslā un applūstošā teritorijā;

zemes vienība Sloka 0072, Jūrmala, atrodas transporta infrastruktūras teritorijā (TR2);

zemes vienība Sloka 0073, Jūrmala, atrodas transporta infrastruktūras teritorijā (TR2);

zemes vienība Sloka 0074, Jūrmala, atrodas transporta infrastruktūras teritorijā (TR2);

zemes vienība Sloka 0075, Jūrmala, atrodas transporta infrastruktūras teritorijā (TR2);

zemes vienība Bažciems 0021, Jūrmala, atrodas dabas teritorijā (DA2), Ķemeru nacionālā parka dabas lieguma zonā un dabas aizsardzības teritorijā;

zemes vienība Miežu iela 7, Jūrmala, atrodas lauksaimniecības teritorijā (L1);

zemes vienība Kūdra 0020, Jūrmala, atrodas dabas teritorijā (DA1);

zemes vienība Kūdra 0021, Jūrmala, atrodas mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzM1);

zemes vienība Kūdra 0022, Jūrmala, atrodas mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzM1);

zemes vienība Kūdra 0023, Jūrmala, atrodas jauktas centra apbūves teritorijā (JC44);

zemes vienība Kūdra 0026, Jūrmala, atrodas dabas teritorijā (DA1) un transporta infrastruktūras teritorijā (TR2);

zemes vienība Jaunķemeri 0014, Jūrmala, atrodas dabas teritorijā (DA2), Ķemeru nacionālā parka dabas lieguma zonā un dabas aizsardzības teritorijā;

zemes vienība Jaunķemeri 0015, Jūrmala, atrodas dabas teritorijā (DA1), Ķemeru nacionālā parka dabas lieguma zonā un dabas aizsardzības teritorijā;

zemes vienība Ķemeri 0059, Jūrmala, atrodas publiskās apbūves teritorijā (P52), uz zemesgabala atrodas ēkas ar adresi Tukuma iela 20 (noliktava ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4609 005, būves galvenais lietošanas veids ir rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas (kods 1252), būves tips ir noliktavas (kods 12520102), un palīgēka - šķūnis ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4609 007).

Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr.496) 16.2.apakšpunktam lietošanas mērķi nosaka, ja zemes vienībai nav noteikts lietošanas mērķis. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 23.2.apakšpunktu neapbūvētai zemes vienībai, kas atrodas teritorijā, kurai atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam stājies spēkā vietējais teritorijas plānojums, lietošanas mērķi nosaka atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā norādītajai teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai. Noteikumu Nr.496 26.1.punkts nosaka, ka zemes vienībai, uz kuras atrodas būves, kas pēc būves galvenā lietošanas veida atbilst vienam lietošanas mērķim, un kurai zemes plānā nav nodalītu platību, nosaka vienu lietošanas mērķi. Saskaņā ar noteikumu Nr.496 2.pielikumā norādīto, apbūvētai zemes vienībai, uz kuras, esošās ēkas galvenais lietošanas veids ir „Rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas”- zemei zem šīm ēkām un ar tām saistītām palīgēkām nosakāms nekustamā īpašuma lietošanas mērķis noliktavu apbūve (kods 1002) . Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 18.punktu lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu šo noteikumu 16. vai 17.punktā minētajos gadījumos mēneša laikā ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs. Lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Ņemot vērā iepriekš minēto, un, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2.apakšpunktu, 18.punktu, 23.2.apakšpunktu, 26.1.apakšpunktu, 2.pielikumu un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” un Attīstības un vides jautājuma komitejas 2018.gada 6.jūnija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Zemes vienībai Buļļuciems 0031, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 002 0031, ar kopējo platību 1698 m2, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501).

2. Zemes vienībai Majori 0072, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 009 0072, ar kopējo platību 221 m2, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi komercdarbības objektu apbūve (kods 0801).

3. Zemes vienībai Dubulti 0060, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 010 0060, ar kopējo platību 50 m2, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).

4. Zemes vienībai Asari 0081, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 016 0081, ar kopējo platību 51 m2, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201).

5. Zemes vienībai Kauguri 0074, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 020 0074, ar kopējo platību 7372 m2, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas (kods 0302).

6. Zemes vienībai Sloka 0072, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 021 0072, ar kopējo platību 808 m2, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).

7. Zemes vienībai Sloka 0073, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 021 0073, ar kopējo platību 14230 m2, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).

8. Zemes vienībai Sloka 0074, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 021 0074, ar kopējo platību 9884 m2, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).

9. Zemes vienībai Sloka 0075, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 021 0075, ar kopējo platību 4903 m2, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).

10. Zemes vienībai Bažciems 0021, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 022 0021, ar kopējo platību 8300 m2, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu (kods 0202) 3200 m2 platībā un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas (kods 0302) 5100 m2 platībā.

11. Zemes vienībai Miežu iela 7, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 023 0017, ar kopējo platību 12623 m2, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

12. Zemes vienībai Kūdra 0020, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 024 0020, ar kadastra apzīmējumu 1300 024 0020, ar kopējo platību 24184 m2, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501).

13. Zemes vienībai Kūdra 0021, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 024 0021, ar kopējo platību 1303 m2, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).

14. Zemes vienībai Kūdra 0022, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 024 0022, ar kopējo platību 1310 m2, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).

15. Zemes vienībai Kūdra 0023, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 024 0023, ar kopējo platību 12579 m2, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi neapgūta ražošanas objektu apbūves zeme (kods 1000).

16. Zemes vienībai Kūdra 0026, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 024 0026, ar kopējo platību 29477 m2, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).

17. Zemes vienībai Jaunķemeri 0014, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 025 0014, ar kopējo platību 10544 m2, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu (kods 0202).

18. Zemes vienībai Jaunķemeri 0015, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 025 0015, ar kopējo platību 14879 m2, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu (kods 0202).

19. Zemes vienībai Ķemeri 0059, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 026 0059, ar kopējo platību 2305 m2, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi noliktavu apbūve (kods 1002).

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF