Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 14.jūnijāNr. 330

protokols Nr. 9, 53. punkts

Par nomas līguma noslēgšanu ar Valsts akciju sabiedrību „Latvijas Dzelzceļš”
par zemes vienības Dubulti 3013, Jūrmalā, daļu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2015.gada 30.jūlija lēmuma Nr.306 ,,Par Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā noteikto par iebraukšanas caurlaižu informācijas sistēmas ieviešanu Dome 2018.gada 22.februāra vēstulē Nr.1.1-28/726 ir lūgusi Valsts akciju sabiedrībai „Latvijas dzelzceļš” rast iespēju iznomāt zemes vienības Dubulti 3013, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3013, daļu viena m2 platībā (turpmāk – zemes vienība), divu iebraukšanas nodevas iegādes aparātu izvietošanai stāvlaukumā pie Dubultu stacijas, saskaņā ar grafisko pielikumu.

Dome 2018.gada 7.jūnijā ir saņēmusi Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” izstrādāto zemes nomas līgumu, kurā nomas līguma termiņš tiek noteikts pieci gadi un zemes vienības mēneša nomas maksa 10,00 EUR apmērā papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes vienības Dubulti 3013, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 3013, ar kopējo platību 2214 m2, ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2004.gada 17.septembra lēmumu nostiprinātas Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000149560.

Pamatojoties uz 2004.gada 30.decembra aktu Satiksmes ministrija zemes vienību Dubulti 3013, Jūrmalā, ir nodevusi valdījumā Valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Dzelzceļš”.

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts noteic, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldības īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības. Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmajam punktam publiska persona, rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir: rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu.

Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumu Nr.1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 2.9.apakšpunts noteic, ka noteikumus nepiemēro, izņemot šo noteikumu 17. un 18. punktu, ja nomā nekustamo īpašumu, kas ir publiskas personas nekustamo īpašumu pārvaldīšanai izveidotas kapitālsabiedrības īpašumā.

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 4.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktu kā arī ņemot vērā un Finanšu komitejas 2018.gada 12.jūnija atzinumu (protokola Nr.1.2-20/6) Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt, ka uz Satiksmes ministrijas vārda reģistrētās zemes vienības Dubulti 3013, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 3013, daļa viena m2 platībā ir nepieciešama transportlīdzekļu iebraukšanas īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā caurlaižu informācijas sistēmas ieviešanai - divu transportlīdzekļu iebraukšanas nodevas iegādes aparātu izvietošanai.

2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Valsts akciju sabiedrību „Latvijas dzelzceļš” par zemes vienības, kadastra apzīmējums 1300 010 3013, daļas viena m2 platībā nomu, ar mēneša nomas maksu 10,00 EUR apmērā papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli , uz pieciem gadiem, divu transportlīdzekļu iebraukšanas nodevas iegādes aparātu izvietošanai.

3. Uzdot Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt nomas līguma noslēgšanu ar Valsts akciju sabiedrību „Latvijas dzelzceļš”.

4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru Edgaru Stobovu parakstīt nomas līgumu.

5. Uzdot Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai pēc nomas līguma noslēgšanas publicēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības mājaslapā internetā, kā arī izvietot publiski pieejamā vietā Jūrmalas pilsētas domē šādu informāciju: nekustamā īpašuma adrese, kadastra apzīmējums, platība, lietošanas mērķis, iznomātājs, nomas maksas apmērs, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī, nomas līguma darbības termiņš.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF