Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 14.jūnijāNr. 332

protokols Nr. 9, 55. punkts

Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Izglītības un zinātnes
ministriju par zemes vienības Jaunā ielā 64A, Jūrmalā, daļu

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļa 2.punktam viena no pašvaldības funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, kas sevī ietver pretplūdu pasākumu veikšanu.

Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020. gadam 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas „Rīcības plāns" h) apakšnodaļas „Jūrmalas pilsētas investīciju plāns 2018.-2020. gadam” 40.punkts paredz projekta īstenošanu, lai izveidotu jaunu aizsargbūvi un veiktu esošās aizsargbūves pārbūvi Lielupes krasta nostiprināšanai pilsētas centrālajā daļā (Majori-Dzintari), krasta erozijas un plūdu draudu novēršanai.

Indikatīvā projekta „Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos – Majoros – Dzintaros”, projekta iesnieguma Nr.5.1.1.0/17/I/008 (turpmāk – projekts) kopsumma Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” ietvaros ir 4 838 108,09 EUR (četri miljoni astoņi simti trīsdesmit astoņi tūkstoši viens simts astoņi euro un deviņi centi), tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 3 230 000,00 EUR (trīs miljoni divi simti trīsdesmit tūkstoši euro un 00 centi).

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) ir uzsākusi projekta būvniecības ieceres īstenošanu, kuras mērķis ir ilgtermiņā samazināt plūdu risku draudus Jūrmalas pilsētas teritorijā. Projekta ietvaros tiek paredzēts izbūvēt jaunas pretplūdu un krasta erozijas aizsardzības būves Jūrmalas pilsētā gar Lielupes krastu Majoru - Dzintaru teritorijā, kas daļēji (38 m2 platībā) skar arī zemes vienību Jaunā ielā 64A, Jūrmalā.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jaunā ielā 64A, Jūrmalā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 009 7404, ar kopējo platību 1034 m2 un airēšanas treniņu baseina ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 7402 006, ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2001.gada 13.septembra lēmumu nostiprinātas Latvijas valstij Izglītības un zinātnes ministrijas personā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6965.

Izglītības un zinātnes ministrija 2018.gada 24.maija vēstulē Nr.4-28/2018/1738 paziņoja, ka piekrīt nodot pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā zemes vienības Jaunā ielā 64A, Jūrmalā, daļu 38 m2 platībā uz 10 gadiem un lūdz sagatavot un iesniegt līguma projektu.

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts noteic, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldības īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības. Lai pieņemtu pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo nekustamo īpašumu, ir nepieciešams pieņemt pašvaldības domes lēmumu par nekustamo īpašumu pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā. Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta trešajai prim daļai tiesību subjekts, kuram manta nodota bezatlīdzības lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu, kā arī sedz ar to saistītos izdevumus.

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 6.punktu, trešo prim ceturto daļu, kā arī ņemot vērā un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 6.jūnija atzinumu (protokola Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt, ka uz Izglītības un zinātnes ministrijas vārda reģistrētās zemes vienības Jaunā ielā 64A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 7404, daļa 38 m2 platībā, ir nepieciešama likuma Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļa 2.punktā minētās pašvaldības autonomās funkcijas (gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, kas sevī ietver pretplūdu pasākumu veikšanu) īstenošanai.

2. Pieņemt bezatlīdzības lietošanā (patapinājumā) uz 10 gadiem zemes vienības Jaunā ielā 64A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 7404, daļu 38 m2 platībā, saskaņā ar pielikumā pievienoto patapinājuma līgumu.

3. Apstiprināt pielikumā pievienoto patapinājuma līguma projektu.

4. Uzdot Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt patapinājuma līguma noslēgšanu ar Izglītības un zinātnes ministriju.

5. Ar līguma parakstīšanas brīdi Domes Centralizētajai grāmatvedībai iekļaut zembilancē zemes vienības Jaunā ielā 64A, Jūrmalā, daļu 38 m2 platībā, saskaņā ar kadastrālo vērtību.

6. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru Edgaru Stobovu parakstīt patapinājuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 14.jūnija lēmumam Nr.332

(protokols Nr9, 55.punkts)

PATAPINĀJUMA LĪGUMS

par zemesgabala nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nr.________

Jūrmalā, 2018.gada ___.______

Izglītības un zinātnes ministrija, vienotais reģistrācijas Nr.90000022399, tās valsts sekretāres Līgas Lejiņas personā, kura rīkojas pamatojoties uz Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumiem Nr.528 “Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums” (turpmāk – Patapinātājs), no vienas puses, un

Jūrmalas pilsētas dome, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada ___.________ lēmumu Nr._________ (turpmāk – Patapinājuma ņēmējs), no otras puses,

abi kopā turpmāk saukti Puses, noslēdz šāda satura Patapinājuma līgumu (turpmāk - Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Patapinātājs nodod, bet Patapinājuma ņēmējs pieņem bezatlīdzības lietošanā valsts nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1300 009 7404) Jaunā ielā 64A, Jūrmalā (turpmāk – valsts nekustamais īpašums), sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 009 7404) Jaunā ielā 64A, Jūrmalā, daļu 38 m2 platībā (turpmāk – zemesgabals).

1.2. Zemesgabala patapinājuma mērķis – likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā minētās pašvaldības autonomās funkcijas (gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, kas sevī ietver pretplūdu pasākumu veikšanu) īstenošana - būvprojekta „Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dzintaros un Majoros” realizācijai (rievsienas izveidošanai), Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” ietvaros, īstenojot projektu „Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos – Majoros – Dzintaros” (Nr.5.1.1.0/17/I/008).

1.3. Īpašuma tiesības uz valsts nekustamo īpašumu, tajā skaitā, zemesgabalu, ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2001.gada 13.septembra lēmumu nostiprinātas Latvijas valstij Patapinātāja personā.

1.4. Zemesgabala robežas Patapinājuma ņēmējam dabā ierādītas un zināmas, kā arī norādītas klāt pievienotajā zemesgabala plānā, kas pievienojams Līgumam kā pielikums Nr.1 un veido tā neatņemamu sastāvdaļu.

2. Līguma termiņš

2.1. Līgums stājas spēkā ar abpusēju Līguma parakstīšanas dienu un tiek noslēgts uz 10 (desmit) gadiem.

3. Patapinājuma ņēmēja pienākumi un tiesības

3.1. Patapinājuma ņēmēja pienākumi:

3.1.1. izmantot zemesgabalu atbilstoši Līguma 1.2.punktā norādītajam mērķim;

3.1.2. uzturēt zemesgabalu kārtībā un saudzīgi izturēties pret zemesgabalu;

3.1.3. pastāvīgi uz sava rēķina iegūt visus nepieciešamos saskaņojumus, atļaujas un citus nepieciešamos dokumentus, lai varētu izmantot zemesgabalu Līgumā norādītajam mērķim;

3.1.4. ievērot un izpildīt Latvijas Republikas normatīvos aktus, valsts iestāžu un pašvaldības saistošos noteikumus un lēmumus, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Patapinātāja un citu kompetentu iestāžu prasības attiecībā uz zemesgabala lietošanu;

3.1.5. netraucēt Patapinātāja pārstāvju piekļūšanu zemesgabalam, lai veiktu pārbaudi par zemesgabala izmantošanu Līgumā paredzētajam mērķim un noteikumiem;

3.1.6. ievērot zemesgabala lietošanas tiesību apgrūtinājumus, arī ja tie nav ierakstīti zemesgrāmatā, bet norādīti zemesgabala plānā;

3.1.7. nodrošināt zemesgabalā esošo elektroapgādes un sakaru iekārtu saglabāšanu, ievērot meliorācijas sistēmu;

3.1.8. uz zemesgabala neveikt patvaļīgu būvniecību;

3.1.9. maksāt nekustamā īpašuma nodokli, ar ko zemesgabals tiks aplikts Līguma darbības laikā. Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus Patapinājuma ņēmējs veic, pamatojoties uz Patapinātāja izsniegto rēķinu, rēķinā noteiktajā termiņā. Maksājumi tiek pārskaitīti uz rēķinā norādīto Patapinātāja kontu Valsts kasē.

3.1.10. nodrošināt, ka, izmantojot zemesgabalu, netiek traucēta valsts nekustamā īpašuma lietotāja – Murjāņu sporta ģimnāzijas – darbība.

3.2. Patapinājuma ņēmēja tiesības:

3.2.1. nodot zemesgabalu apsaimniekošanai trešajām personām bez Patapinātāja piekrišanas. Patapinājuma ņēmējs ir pilnā apmērā atbildīgs par visiem zaudējumiem, kas tiks nodarīti Patapinātājam, nododot zemesgabalu apsaimniekošanā trešajām personām;

3.2.2. veikt būvniecību zemesgabalā, tajā skaitā pārbūvi un apbūvi, tikai ar Patapinātāja rakstisku piekrišanu un saskaņā ar spēkā esošajiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

3.2.3. izmantot koplietošanas piebraucamos ceļus, lai piekļūtu zemesgabalam.

4. Patapinātāja pienākumi un tiesības

4.1. Patapinātāja pienākumi:

4.1.1. nodot Patapinājuma ņēmējam lietošanā zemesgabalu saskaņā ar Līguma noteikumiem;

4.1.2. gadījumā, kas minēts Līguma 5.3.1.apakšpunktā, brīdināt Patapinājuma ņēmēju un prasīt tam konstatēto trūkumu novēršanu 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas.

4.2. Patapinātāja tiesības:

4.2.1. izmantot zemesgabalu, lai piekļūtu Patapinātāja valdījumā esošajam īpašumam;

4.2.2. Patapinātājam ir tiesības jebkurā laikā, iepriekš rakstiski brīdinot par to Patapinājuma ņēmēju, veikt vispārēju zemesgabala apskati, lai pārbaudītu Līguma noteikumu izpildi;

4.3. Patapinātājs ar Līgumu neuzņemas un tas nav atbildīgs par zemesgabalā novietotajām Patapinājuma ņēmēja iekārtām, inventāru un citu īpašumu. Patapinātājam nav jāsedz zaudējumi Patapinājuma ņēmējam, kas nav radušies Patapinātāja vainas dēļ.

4.4. Patapinātājs jebkurā gadījumā neatlīdzina Patapinājuma ņēmējam jebkādus ieguldījumus (nepieciešami, derīgie, greznuma) zemesgabalā, ja iepriekš nav noslēgta rakstveida vienošanās par ieguldījumu atlīdzināšanas kārtību.

5. Līguma grozīšana un izbeigšana pirms termiņa

5.1. Visus Līguma grozījumus un papildinājumus Puses noformē rakstiski, tie pievienojami Līgumam un ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

5.2. Līgumu var izbeigt Pusēm rakstiski vienojoties, kā arī citos Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

5.3. Patapinātājam ir vienpusējas tiesības izbeigt Līguma darbību pirms termiņa, neatlīdzinot Patapinājuma ņēmējam zaudējumus, rakstiski brīdinot Patapinājuma ņēmēju 30 (trīsdesmit) darba dienas iepriekš, ievērojot Līguma 4.1.2. apakšpunktu, ja Patapinājuma ņēmējs:

5.3.1. izmanto zemesgabalu mērķiem, kas nav paredzēti Līguma 1.2.punktā vai arī pārkāpj Līguma noteikumus;

5.3.2. Patapinājuma ņēmējs patvaļīgi, bez rakstiskas saskaņošanas ar Patapinātāju vai arī pārkāpjot attiecīgos Latvijas Republikas normatīvos aktus, veic patvaļīgu būvniecību zemesgabalā;

5.3.3. vai Patapinājuma ņēmēja darbības dēļ tiek traucēta Murjāņu sporta ģimnāzijas darbība valsts nekustamā īpašuma teritorijā.

6. Strīdu atrisināšana un pušu atbildība

6.1. Puses vienojas par strīdu izskatīšanu sarunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams noregulēt sarunu ceļā, tad tas tiks izskatīts Latvijas Republikas tiesā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

6.2. Jebkura no Pusēm atlīdzina otrai Pusei visus tiešos zaudējumus, kas radušies otrai Pusei sakarā ar Līgumā noteiktu vienas Puses pienākuma pārkāpumu, nepienācīgu izpildi vai neizpildi.

6.3. Ja kādu Patapinājuma ņēmēja darbību rezultātā Patapinātajam tiek aprēķinātas soda sankcijas, tai skaitā saistītas ar neatbilstošu zemesgabala izmantošanu, atbildība par šādām sankcijām pilnībā tiek uzlikta Patapinājuma ņēmējam.

6.4. Ja starp Pusēm sakarā ar nodarītajiem zaudējumiem rodas strīdi, zaudējumu apmēru var noteikt neatkarīgie eksperti, kuru pakalpojumus apmaksā zaudējumus izraisījusī vai zaudējumos vainīgā Puse.

7. Nepārvaramā vara

7.1. Puses nav atbildīgas par Līguma nosacījumu neizpildi vai neatbilstošu izpildi, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā, tādu kā dabas katastrofas, zemestrīce, viesuļvētra, plūdi, masu nekārtības, jebkāda rakstura kara darbība, kā arī citi ārkārtēja rakstura notikumi, ko Puses nav varējušas ne paredzēt, ne kādā veidā novērst.

7.2. Ja Puse nevar pilnībā vai daļēji izpildīt savus pienākumus, pastāvot Līguma 7.1.punktā minētajiem apstākļiem, pienākumu izpildes termiņš jāpagarina par tādu periodu, kas līdzvērtīgs laika periodam, kurā šie apstākļi ir pastāvējuši.

7.3. Ja Līguma 7.1.punktā minētie apstākļi pastāv ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, un šajā gadījumā nevienai no Pusēm nav tiesību uz zaudējumu atlīdzību, kas saistīta ar šādu apstākļu iestāšanos.

7.4. Pusei, kurai kļuvis neiespējami izpildīt savas saistības saskaņā ar Līguma 7.1.punktā minētajiem apstākļiem, nekavējoties par šādu apstākļu rašanos rakstiski jāinformē otra Puse, kā arī jāiesniedz attiecīgas institūcijas izziņa apstiprinājumam.

8. Citi noteikumi

8.1. Līgums ir saistošs Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem, saistību un tiesību pārņēmējiem, un tajā noteiktās vienas un otras Puses tiesības un pienākumus neviena no Pusēm nevar nodot trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

8.2. Visi paziņojumi Līguma sakarā nosūtāmi uz zemāk norādītājām adresēm un visi paziņojumi tiek uzskatīti par saņemtiem, kad nogādāti personīgi vai pa faksu ar saņemšanas apstiprinājumu, vai septiņas dienas pēc tam, kad nosūtīti pa pastu Latvijas teritorijā ierakstītā vēstulē. Puse, mainot zemāk norādītos rekvizītus, apņemas septiņu dienu laikā paziņot otrai Pusei par izmaiņām.

8.3. Pušu pārstāvji, kas paraksta Līgumu, ar to apliecina, ka viņiem piešķirtas un atbilstoši pastāvošajai Latvijas Republikas likumdošanai reģistrētas paraksta tiesības viņu pārstāvēto Pušu vārdā, kā arī to, ka viņiem piešķirtas pilnvaras tajā apjomā, kāds nepieciešams Līguma noslēgšanai (parakstīšanai) saskaņā ar tajā paredzētajiem nosacījumiem.

8.4. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē pārējos Līguma noteikumus.

8.5. Līgums ietver visas Patapinājuma ņēmēja un Patapinātāja vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas starp Pusēm.

8.6. Līgums sagatavots un parakstīts latviešu valodā divos oriģinālos eksemplāros. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Patapinātāja, otrs – pie Patapinājuma ņēmēja. Abi Līguma eksemplāri ir spēkā esoši un ar vienādu juridisku spēku.

8.7. Līgumam ir 1.pielikums – zemesgabala plāns, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

9. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

Patapinātājs:

Izglītības un zinātnes ministrija, Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV-1050, vienotais reģistrācijas Nr.90000022399, PVN reģistra kods Nr.LV90000022399; tālrunis: 67226209, elektroniskais pasts: pasts@izm.gov.lv

Patapinājuma ņēmējs:

Jūrmalas pilsētas dome, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, tālrunis: 67093816, elektroniskais pasts: pasts@jurmala.lv

Patapinātājs: Patapinājuma ņēmējs:
_______________________ ________________________
L.Lejiņa E.Stobovs

Lejupielāde: DOC un PDF