Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 26.jūlijāNr. 334

protokols Nr. 10, 2. punkts

Par transportlīdzekļa Scania Irizar Century,
valsts reģistrācijas numurs HF4686, atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2018.gada 18.janvārī pieņēma lēmumu Nr.5 “Par kustamās mantas atsavināšanu”, ar kuru nolēma atsavināt Domei piederošu kustamo mantu transportlīdzekli Scania Irizar Century, valsts reģistrācijas Nr.HF4686 (turpmāk – Kustama manta), pārdodot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, (nosacītā cena – 30 000,00 (trīsdesmit tūkstoši eiro 00 centi), izsoles solis - 3 000,00 EUR (trīs tūkstoši eiro 00 centi)). Noteiktajā termiņā līdz 2018.gada 1.martam nereģistrējās neviens pretendents izsolei.

Dome 2018.gada 26.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.178 “Par transportlīdzekļa Scania Irizar Century, valsts reģistrācijas numurs HF4686, atsavināšanu”, ar kuru atkārtoti nolēma atsavināt Kustamo mantu, pārdodot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli (nosacītā cena – 30 000,00 (trīsdesmit tūkstoši eiro 00 centi), izsoles solis - 1 500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti eiro 00 centi)) . Noteiktajā termiņā līdz 2018.gada 8.jūnijam nereģistrējās neviens pretendents izsolei.

Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otrajai daļai, publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos. Minētā likuma 7.pants noteic, ja lēmumā par publiskas personas mantas atsavināšanu noteiktais atsavināšanas veids nav bijis sekmīgs, institūcija (amatpersona), kura devusi atļauju atsavināšanai, var noteikt citu atsavināšanas veidu. Savukārt, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta ceturtā daļa noteic, ja kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas pārdošanu, var ierosināt citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu.

Izvērtējot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantā noteiktos atsavināšanas veidus, secināms, ka piemērotākais Kustamas mantas atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu. Minētā likuma 37.panta pirmās daļas 3.punkts noteic, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja sarīkotā izsole ir bijusi nesekmīga.

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļa 2.punktu, 4.panta pirmo, otro daļu, 7.pantu, 8.panta ceturto, piekto daļu, 32.panta ceturto daļu, 37.panta pirmās daļas 3.punktu Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt Jūrmalas pilsētas domei piederošu kustamo mantu - transportlīdzekli Scania Irizar Century numurs HF 4686, pirmā reģistrācija 2008.gadā.

2. Atsavināt Kustamo mantu, pārdodot to par brīvu cenu.

3. Apstiprināt Kustamās mantas pārdošanas cenu 30 000.00 EUR (trīsdesmit tūkstoši euro, 00 centi) atbilstoši zvērināta tehniskā revidenta Guntara Ungura Novērtēšanas aktam Nr.7350 (1.pielikums).

4. Administratīvi juridiskās pārvaldes Saimniecības nodaļai (turpmāk – Saimniecības nodaļa) organizēt sludinājuma par Kustamas mantas atsavināšanu ievietošanu Jūrmalas pilsētas mājaslapā. Pieteikums par Kustamās mantas pirkšanu iesniedzams 5 darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas.

5. Saimniecības nodaļai organizēt Transportlīdzekļa pirkuma līguma noslēgšanu (saskaņā ar līguma paraugu lēmuma 2.pielikumā).

6. Dome pilnvaro pašvaldības izpilddirektoru parakstīt Transportlīdzekļa pirkuma līgumu pēc pārdošanas cenas ieskaita Domes kontā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 DOC


Lejupielāde: DOC un PDF