Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 26.jūlijāNr. 340

protokols Nr. 10, 14. punkts

“Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”
darbinieku ēdināšanas maksas apstiprināšanu

Ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” darbinieku pieprasījumu pēc pilnvērtīga ēdināšanas pakalpojuma saņemšanas sakarā ar to, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” tuvumā nav neviena ēdināšanas uzņēmuma, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18. augusta nolikuma Nr.37 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” nolikums” 18.4.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas 2018.gada 11.jūlija atzinumu (protokols Nr.1.2-25/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” maksu par darbinieku ēdināšanu saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas par darbinieku ēdināšanu ieskaitīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas datuma nodrošināt šī lēmuma publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē.

4. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” publicēt lēmumu tīmekļa vietnē www.jurmalavvspc.lv.

5. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram E.Stobovam.

6. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.augustā.

7. Ar lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta lēmums Nr.475 “Par maksas apstiprināšanu pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” darbinieku ēdināšanai”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 26.jūlija lēmumam Nr.340

(protokols Nr.10, 14.punkts)

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes

“Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”

darbinieku ēdināšanas maksa

Nr.p.k.

Ēdiena veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN 21% (euro)

Cena ar PVN (euro)

1.

Zupa

porcija

0.50

0.11

0.61

2.

Otrais ēdiens

porcija

0.91

0.19

1.10


Lejupielāde: DOC un PDF