Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 26.jūlijāNr. 341

protokols Nr. 10, 15. punkts

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts
programmas 2017.gadam 1.5.apakšsadaļas “Strukturētā dialoga vietējo
konsultāciju nodrošināšana” projekta „ Kafija ar politiķiem Jūrmalā ” noslēgumu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumu Nr.529 „Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.5.apakšsadaļas “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” projekta „Kafija ar politiķiem Jūrmalā” īstenošanu” un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2018.gada 29.maija vēstuli Nr. 2-23/190 “ Par projekta “Kafija ar politiķiem Jūrmalā” noslēguma pārskata apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 1.5.apakšsadaļas “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” projekta „Kafija ar politiķiem Jūrmalā” (turpmāk – Projekts) īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu „Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt Projekta kopējās faktiskās izmaksas 1979,96 EUR (viens tūkstotis deviņi simti septiņdesmit deviņi euro un 96 centi) (2.pielikums “Projekta “Kafija ar politiķiem Jūrmalā” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikums “Pārskats par projekta “Kafija ar politiķiem Jūrmalā” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk. attiecināmo izmaksu summa ir 1979,96 EUR (viens tūkstotis deviņi simti septiņdesmit deviņi euro un 96 centi), kur Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras piešķirtais valsts budžeta finansējums ir 100%.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1. pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 26.jūlija lēmumam Nr.341

(Protokols Nr.10, 15.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums

“Kafija ar politiķiem Jūrmalā”

Līguma/vienošanās Nr.

2-25/52/1.2-16.6/1688

Darbības programmas nosaukums:

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma 2017.gadam

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

1.5.apakšsadaļa “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana”Projekta mērķis

Attīstīt dialogu starp jauniešiem un politikas veidotājiem Jūrmalas pilsētā, ar mērķi veicināt jauniešu sabiedrisko un politisko līdzdalību vietējā un starptautiskā līmenī.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti

 (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Projekta informatīvā kampaņa

(24.11.2017.-30.04.2018.)

Tiks paaugstināts informētības līmenis par Strukturēto dialogu un VI. cikla tematiku[1] .

Tiks veicināta izpratne par jauniešu un politikas veidotāju dialoga nozīmi vietējā, nacionālā un Eiropas līmenī.

Tiks sekmēta jauniešu līdzdalība viņiem būtisku jautājumu risināšanā un lēmumu pieņemšanā, kā arī veicināta mērķauditorijas iesaiste projekta aktivitātēs.

Tiks īstenota projekta informatīvā kampaņa periodā no 2017.gada 24.novembra līdz 2018.gada 30.aprīlim:

1) Informatīvo rakstu skaits – 2 gb;

2) Ziņu vienības projekta īstenotāja mājas lapā (www.jurmala.lv) – 5 gb;

3) Ieraksti par projekta aktivitātēm un rezultātiem sociālajos medijos – 20 gb;

4) Informatīvi izglītojoši materiāli par Strukturētā dialoga tematiku – 5 gb;

5) Projekta tematikas popularizēšanas elementi:

· auduma maisiņi – 50 gb;

· mediju monitorings – 1 gb;

· informatīvās kampaņas sasniegtā mērķauditorija: 300 personas.

Tika paaugstināts informētības līmenis par Strukturēto dialogu un VI. cikla tematiku.

Veicināta izpratne par jauniešu un politikas veidotāju dialoga nozīmi vietējā, nacionālā un Eiropas līmenī.

Sekmēta jauniešu līdzdalība viņiem būtisku jautājumu risināšanā un lēmumu pieņemšanā, kā arī iesaiste projekta aktivitātēs.

Īstenota projekta informatīvā kampaņa periodā no 2017.gada 24.novembra līdz 2018.gada 30.aprīlim:

1) Informatīvo rakstu skaits – 4 gb;

2) Ziņu vienības projekta īstenotāja mājas lapā (www.jurmala.lv un Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra mājas lapā bjic.jurmala.lv) – 8 gb;

3) Ieraksti par Projekta aktivitātēm un rezultātiem sociālajos medijos – 20 gb;

4) Informatīvi materiāli par Strukturētā dialoga tematiku – 5 gb;

5) Ziņas Jūrmalas Avīzē – 2 gb;

6) Projekta tematikas popularizēšanas elementi:

· auduma maisiņi – 50 gb;

· mediju monitorings – 1 gb;

· informatīvās kampaņas sasniegtā mērķauditorija (kopā): 8680 personas.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Tematiskās darba grupas seminārs

(01.12.2017.)

Seminārā piedalīsies 12 jaunieši, 3 politikas veidotāji, 5 darbā ar jaunatni iesaistītie; tiks piesaistīts 1 aktivitātes moderators; izstrādāts vietējo problēmjautājumu materiāls diskusijām – 1 gb; izveidota prezentācija par Strukturēto dialogu, VI. cikla prioritātēm – 1gb.

Jaunieši sadarbībā ar politikas plānotājiem attīstīs diskusijas par aktuālajiem jautājumiem jaunatnes jomā vietējā līmenī.

Tiks sekmēta jauniešu izpratne par Strukturētā dialoga VI. cikla tematiku.

Tiks īstenota tikšanās un veicināts dialogs starp Jauniešu domes pārstāvjiem, skolu pašpārvalžu aktīvistiem, jauniešu organizāciju pārstāvjiem un darbā ar jauniešiem iesaistītajiem.

Seminārā piedalījušies 15 jaunieši un politikas veidotāji;

piesaistīts 1 aktivitātes moderators; izstrādāts vietējo problēmjautājumu materiāls diskusijām – 1 gb; izstrādāta prezentācija par Strukturēto dialogu, VI. cikla prioritātēm – 1gb.

Attīstīta diskusija starp jauniešiem un politikas veidotājiem par aktuālajiem jautājumiem jaunatnes jomā vietējā līmenī.

Sekmēta jauniešu izpratne par Strukturētā dialoga VI. cikla tematiku.

Īstenota tikšanās un veicināts dialogs starp Jauniešu domes pārstāvjiem, skolu pašpārvalžu aktīvistiem, jauniešu organizāciju pārstāvjiem un darbā ar jauniešiem iesaistītajiem.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Strukturētā dialoga vietējā līmeņa diskusija I

(15.12.2017.)

Diskusijā piedalīsies 35 jaunieši, politikas veidotāji, darbā ar jaunatni iesaistītie; tiks piesaistīts 1 aktivitātes moderators; tiks sagatavots priekšlikumu kopums par Strukturētā dialoga VI. cikla jautājumiem – 1 gb.

Tiks sekmēta turpmākā jauniešu un politikas veidotāju, darbā ar jauniešiem iesaistīto komunikācijas kultūra Jūrmalas pašvaldībā.

Jūrmalas jauniešiem tiks veicināta motivācija būt pilsoniski aktīvākiem.

Tiks attīstītas diskusijas par aktuālajiem jautājumiem jaunatnes jomā vietējā līmenī.

Tiks veicināta Jūrmalas jauniešu sabiedriskā un politiskā līdzdalība.

Tiks izstrādāti priekšlikumi par Strukturētā dialoga VI. cikla tematisko prioritāti.

Diskusijā piedalījušies 60 jaunieši, politikas veidotāji, darbā ar jaunatni iesaistītie;

Piesaistīts 1 aktivitātes moderators; sagatavots priekšlikumu kopums par Strukturētā dialoga VI. cikla jautājumiem – 1 gb.

Sekmēta turpmākā jauniešu un politikas veidotāju, darbā ar jauniešiem iesaistīto komunikācijas kultūra Jūrmalas pašvaldībā.

Jūrmalas jauniešiem veicināta motivācija būt pilsoniski aktīvākiem.

Attīstītas diskusijas par aktuālajiem jautājumiem jaunatnes jomā vietējā līmenī.

Veicināta Jūrmalas jauniešu sabiedriskā un politiskā līdzdalība.

Izstrādāti priekšlikumi par Strukturētā dialoga VI. cikla tematisko prioritāti.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Strukturētā dialoga vietējā līmeņa diskusija II (04.01.2018.)

Dialogā piedalīsies 12 jaunieši, 3 politikas veidotāji, 5 darbā ar jaunatni iesaistītie; tiks piesaistīts 1 aktivitātes moderators; tiks sagatavots priekšlikumu kopums par Strukturētā dialoga VI. cikla jautājumiem – 1 gb.

Tiks sekmēta turpmākā jauniešu un politikas veidotāju, darbā ar jauniešiem iesaistīto komunikācijas kultūra Jūrmalas pašvaldībā.

Jūrmalas jauniešiem tiks veicināta motivācija būt pilsoniski aktīvākiem.

Tiks attīstītas diskusijas par aktuālajiem jautājumiem jaunatnes jomā vietējā līmenī.

Tiks veicināta Jūrmalas jauniešu sabiedriskā un politiskā līdzdalība.

Dialogā piedalījušies 20 dalībnieki - jaunieši, politikas veidotāji, darbā ar jaunatni iesaistītie; piesaistīts 1 aktivitātes moderators; sagatavots priekšlikumu kopums par Strukturētā dialoga VI. cikla jautājumiem – 1 gb.

Sekmēta turpmākā jauniešu un politikas veidotāju, darbā ar jauniešiem iesaistīto komunikācijas kultūra Jūrmalas pašvaldībā.

Jūrmalas jauniešiem veicināta motivācija būt pilsoniski aktīvākiem.

Attīstītas diskusijas par aktuālajiem jautājumiem jaunatnes jomā vietējā līmenī.

Veicināta Jūrmalas jauniešu sabiedriskā un politiskā līdzdalība.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Tematiskās darba grupas seminārs II

(16.01.2018.)

Seminārā piedalīsies 12 jaunieši, 3 politikas veidotāji, 5 darbā ar jaunatni iesaistītie; piesaistīts 1 aktivitātes moderators; sagatavots priekšlikumu apkopojums par Strukturētā dialoga VI. cikla jautājumiem – 1 gb.

Veicināta jauniešu līdzdalība un izpratne par Strukturētā dialoga VI. cikla tematisko prioritāti.

Apkopoti Strukturētā dialoga diskusiju rezultāti Jūrmalas pilsētā, turpmākai jaunatnes darba attīstīšanai Jūrmalas pašvaldībā.

Piedalījušies 20 jaunieši, politikas veidotāji, darbā ar jaunatni iesaistītie un piesaistītais aktivitātes moderators; sagatavots priekšlikumu apkopojums par Strukturētā dialoga VI. cikla jautājumiem – 1 gb.

Veicināta jauniešu līdzdalība un izpratne par Strukturētā dialoga VI. cikla tematisko prioritāti.

Apkopoti Strukturētā dialoga diskusiju rezultāti Jūrmalas pilsētā, turpmākai jaunatnes darba attīstīšanai Jūrmalas pašvaldībā.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Projekta noslēguma pasākums

(01.03.2018.)

Pasākumā piedalīsies 20 Jūrmalas jaunieši, politikas veidotāji, darbā ar jaunatni iesaistītie; tiks piesaistīts 1 aktivitātes moderators; tiks izstrādāts strukturētā dialoga VI. cikla vietējā līmeņa rekomendāciju darbības plāns turpmākajai Jūrmalas pilsētas jaunatnes darba attīstībai – 1 gb; projekta rezultātu prezentācija – 1 gb.

Sekmēta Projekta rezultātu izplatīšana un ilgtspēja.

Mērķauditorija tiks informēta par Projekta rezultātiem.

Tiks attīstītas diskusijas par rekomendāciju īstenošanas iespējām un Jūrmalas pilsētas jaunatnes darba attīstību.

Pasākumā piedalījušies 23 Jūrmalas jaunieši, politikas veidotāji, darbā ar jaunatni iesaistītie un aktivitātes 1 moderators; izstrādāts Strukturētā dialoga VI. cikla vietējā līmeņa rekomendāciju darbības plāns turpmākajai Jūrmalas pilsētas jaunatnes darba attīstībai – 1gb; projekta rezultātu prezentācija – 1gb.

Sekmēta Projekta rezultātu izplatīšana un ilgtspēja.

Mērķauditorija informēta par Projekta rezultātiem.

Attīstītas diskusijas par rekomendāciju īstenošanas iespējām un Jūrmalas pilsētas jaunatnes darba attīstību.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Projektā veiktie grozījumi

Projektā saturiskā un finanšu ziņā grozījumi netika veikti.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

23.11.2017.-30.04.2018.

23.11.2017.-30.04.2018.

Atbilstoši Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 28.novembra līgumam Nr. 2-25/52 (Jūrmalas pilsētas domes reģistrācijas Nr. 1.2-16.6/1688 un datums 28.11.2017.).

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem)

2017.gads

2018.gads

1

2

3

4

1

2

3

4

Projekta informatīvā kampaņa

X

X

X

Tematiskās darba grupas seminārs

X

Strukturētā dialoga vietējā līmeņa diskusija I

X

Strukturētā dialoga vietējā līmeņa diskusija II

X

Tematiskās darba grupas seminārs II

X

Projekta noslēguma pasākums

X

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Projekta iesniegumā tika norādīts plānotais projekta aktivitāšu norises periods, nenorādot konkrētu aktivitāšu norises dienu, tādēļ projekta īstenošanas laikā tika precizēti aktivitāšu norises datumi, kas tika elektroniski saskaņoti ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.

Aktivitātes “Tematiskās darba grupas seminārs” norises datums tika precizēts no 20.-24.11.2017. uz 01.12.2017., jo līgums ar Jaunatnes starptautisko aģentūru tika parakstīts vēlāk, kā sākotnēji tika plānots.

Aktivitātes “Strukturētā dialoga vietējā līmeņa diskusija I” norises datums tika precizēts no 08.12.2017. uz 15.12.2017., jo neparedzētu tehnisku iemeslu dēļ plānotā norises vieta Majoros (Jūrmalas pilsētas muzejs) tika uz laiku slēgts, kas ietekmēja gan aktivitātes “Strukturētā dialoga vietējā līmeņa diskusija I” norises vietas maiņu, gan norises laiku.

Aktivitātes “Strukturētā dialoga vietējā līmeņa diskusija II” norise tika precizēta no 15.12.2017. – 15.01.2018. uz 04.01.2018., jo plānotajā norises vietā (Jūrmalas JIC Kauguros) tika veikta telpu maiņa, par aktivitātes norises vietu tika izvēlēts Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs Asaros.

Aktivitātes “Tematiskās darba grupas seminārs II” norises datums tika precizēts no 15.-30.01.2018. uz 16.01.2018., pielāgojot to pārējo aktivitāšu norises datumiem.

Aktivitātes “Projekta noslēguma pasākums” norises datums tika precizēts no 01.03.-30.04.2018. uz 01.03.2018. un pielāgots apmācītāju darba grafikam un jauniešu vajadzībām. Sakarā ar pasākumu rīkošanas tehniskiem ierobežojumiem Jūrmalas pilsētas muzejā, aktivitāte tika organizēta Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrā.

Veiktās izmaiņas tika saskaņotas ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un neietekmēja aktivitātes plānoto programmu, metodes un mērķa auditoriju.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem)

2017.gads

2018.gads

1

2

3

4

1

2

3

4

Projekta informatīvā kampaņa

X

X

X

Tematiskās darba grupas seminārs

X

Strukturētā dialoga vietējā līmeņa diskusija I

X

Strukturētā dialoga vietējā līmeņa diskusija II

X

Tematiskās darba grupas seminārs II

X

Projekta noslēguma pasākums

X

Projekta komanda

Projekta vadītāja – Ieva Smildziņa, Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i.;

Projekta koordinatores – Linda Kalniņa, Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra jaunatnes darbiniece projektu jomā un Līva Karlsone, Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra jaunatnes lietu speciāliste;

Projekta grāmatvede – Ināra Kundziņa, Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības vadītāja, galvenā grāmatvede;

Projekta grāmatvedes asistente – Sandra Kotlere, Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības grāmatvede.

Secinājumi un priekšlikumi

Noteiktais mērķis – attīstīt dialogu starp jauniešiem un politikas veidotājiem Jūrmalas pilsētā, ar mērķi veicināt jauniešu sabiedrisko un politisko līdzdalību vietējā un starptautiskā līmenī, projekta īstenošanas laikā tika sasniegts.

Kopā tika īstenotas 6 aktivitātes. Mērķis tika sasniegts, īstenojot 2 Strukturētā dialoga diskusijas, kurās 81 mērķauditorijas pārstāvji attīstīja izpratni par līdzdalības nozīmi un katra indivīda iespējām ietekmēt sev būtisku lēmumu pieņemšanu. Mērķa sasniegšanai tika organizēti 2 Tematiskās darba grupas semināri, kuros 34 mērķa grupas pārstāvji, izmantojot Strukturētā dialoga diskusiju rezultātus, pilnveidoja izvirzītās rekomendācijas un Projekta noslēguma pasākumā attīstīja 17 izstrādāto rekomendāciju ieviešanas plānu Jūrmalas pilsētā.

Ar projekta aktivitāšu palīdzību tika veicināta jauniešu iesaiste Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centra (Jūrmalas pilsētas jaunatnes jomas pārstāvji) aktivitātēs, veicināta izpratne par centra darbības virzienu, prioritārajām jomām, kā arī attīstīta jauniešu izpratne par jauniešu iniciatīvu nozīmīgumu pilsētas attīstībā.

Projekts ir uzskatāms par veiksmīgi īstenotu un līdzvērtīgus projektus ir nepieciešams īstenot nākotnē. Projekta kopējās faktiskās izmaksas ir 1979,96 EUR sākotnēji plānoto 2000,00 EUR vietā, veidojot ekonomiju 20,04 EUR apmērā.

Priekšlikums līdzvērtīgu projektu īstenošanas laikā izvairīties no sākotnēji plānoto aktivitāšu īstenošanas datumu maiņas, jo kvalitatīvai pasākumu norisei nepieciešama savlaicīga plānošana un norišu saskaņošana.[1] Strukturētā dialoga IV. cikla galvenā tēma ir jauniešu iespēju veicināšana politiskai līdzdalībai. Strukturētais dialogs ir process, kas jauniešiem, politikas veidotājiem un īstenotājiem sniedz iespēju aktualizēt jaunatnes politikas problēmjautājumus vietējā, nacionālā; un Eiropas līmenī.


Pielikums Nr.2 XLSX

Pielikums Nr.3 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF