Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 26.jūlijāNr. 342

protokols Nr. 10, 16. punkts

Par Slokas pamatskolas maksas pakalpojumiem

Ņemot vērā sabiedrības pieprasījumu pēc telpām sabiedrisko aktivitāšu – latviešu, svešvalodu kursu, dažādu sanāksmju nodrošināšanai sakarā ar līdzvērtīgu telpu trūkumu Slokas pamatskolas apkārtnē, un, lai optimizētu Slokas pamatskolas telpu un infrastruktūras izmantošanu un to uzturēšanas izmaksas ārpus izglītības procesa laika, kā arī aktualizētu maksas pakalpojumu cenrādi Slokas pamatskolā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija nolikuma Nr.15 „Slokas pamatskolas nolikums” 55.2.apakšpunktu, 60.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Slokas pamatskolas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. No lēmuma pielikumā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

2.1. Jūrmalas pilsētas domes organizētie pasākumi;

2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizēti pasākumi, pamatojoties uz iesniegumu, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi;

3. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Slokas pamatskolas maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

4. Pilnvarot Slokas pamatskolas direktoru slēgt telpu nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

5. Šī lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldei.

6. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas avīze” un tīmekļa vietnē.

7. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos brīdi spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmums Nr.822 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Slokas pamatskolā ”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 26.jūnija lēmumam Nr.342

(protokols Nr.10, 16.punkts)

Slokas pamatskolas maksas pakalpojumi

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa (EUR)

1.

Sporta zāles (216 m2) noma

1 stunda

16.67

2.

Aktu (konferenču) zāles (100 m2) noma

1 stunda

7.52

3.

Klases telpas noma (43 m2) noma

1 stunda

3.20


Lejupielāde: DOC un PDF