Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 26.jūlijāNr. 343

protokols Nr. 10, 17. punkts

Par Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas maksas pakalpojumiem

Ņemot vērā sabiedrības pieprasījumu pēc telpām sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai sakarā ar līdzvērtīgu telpu trūkumu Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas apkārtnē, un, lai optimizētu Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas telpu izmantošanu un to uzturēšanas izmaksas ārpus skolas telpu un infrastruktūras izmantošanas izglītības procesa nodrošināšanas laika, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikuma Nr.28 „Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas nolikums” 8.7., 55.2. un 60.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas sniegto maksas pakalpojumu cenrādī, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. No lēmuma pielikumā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

2.1. Jūrmalas pilsētas domes organizētie pasākumi;

2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi, kas saskaņoti ar Jūrmalas pilsētas domi.

3. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas direktoru slēgt telpu nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

5. Šī lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldei.

6. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu Jūrmalas pilsēta pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un tīmekļa vietnē.

7. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmums Nr.817 “Par Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas maksas pakalpojumiem”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 26.jīlija lēmumam Nr.343

(protokols Nr.10, 17.punkts)

Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas

maksas pakalpojumu CENRĀDIS

Nr.

p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa

(EUR)

1.

Telpu noma:

1.1.

Sporta zāles noma (431.2 m2)

1 stunda

15.31

1.2.

Aktu zāles noma (170.8 m2)

1 stunda

8.22

1.3.

Klases telpas noma (49 m2)

1 stunda

1.90

1.4.

Mazās zāles noma (108 m2)

1 stunda

4.94

2.

Klases telpu noma izmitināšanai

 2.1.

Gultas vieta bez gultas veļas

personai /diennaktī

5.30

 2.2.

Gultas vieta ar gultas veļu

personai /diennaktī

5.50


Lejupielāde: DOC un PDF