Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 26.jūlijāNr. 344

protokols Nr. 10, 18. punkts

Par būves nojaukšanu Edinburgas prospektā 33a, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2018.gada 4.jūnijā saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “EDINBURGA” valdes priekšsēdētājas Vārds, Uzvārds (turpmāk – īpašnieks) iesniegums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.14-3/3089; turpmāk - iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt īpašniekam piederošo būvi (būves kadastra apzīmējums 1300 008 2604 003) Edinburgas prospektā 33a, Jūrmalā (turpmāk – būve), kas atrodas vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa aizsargjoslā.

Dome, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000577137 izdruku, būvju foto fiksācijas, apbūves plānu, izdruku par personām, kas konkrētajā nekustamajā īpašumā - dzīvojamā ēkā deklarējušas dzīvesvietu, Lursoft uzņēmumu datu bāzes izdruku, būves arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju un ņemot vērā būvju īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būvju nojaukšanu.

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, ievērojot Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.916 “Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums” tai piešķirto kompetenci, 2018.gada 21.jūnija vēstulē Nr.11-02/3354 norādījusi, ka piekrīt būves nojaukšanai.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2018.gada 5.jūnija atzinumu (protokols Nr.14 – 20/06), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst būves (būves kadastra apzīmējums 1300 008 2604 003) Edinburgas prospektā 33a, Jūrmalā nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai būves (būves kadastra apzīmējums 1300 008 2604 003) Edinburgas prospektā 33a, Jūrmalā nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF