Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 26.jūlijāNr. 345

protokols Nr. 10, 19. punkts

Par būvju nojaukšanu Partizānu ielā 8, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2018.gada 16.maijā saņemts Vārds, Uzvārds (turpmāk – īpašnieks) pilnvarotās personas Vārds, Uzvārds iesniegums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar lietvedības Nr.14-3/2695; turpmāk - iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt īpašniekam piederošo dzīvojamo ēku (būves kadastra apzīmējums 1300 026 0607 001) un palīgceltnes (būves kadastra apzīmējums 1300 026 0607 002, 1300 026 0607 003, 1300 026 0607 004, 1300 026 0607 005, 1300 026 0607 006, 1300 026 0607 007). Partizānu ielā 8, Jūrmalā (turpmāk – būves).

Dome, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.4266 izdruku, būvju foto fiksācijas, apbūves plānu, izdruku par personām, kas konkrētajā nekustamajā īpašumā - dzīvojamā ēkā deklarējušas dzīvesvietu, būvju arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, pilnvaru un ņemot vērā būvju īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būvju nojaukšanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Domes 2016.gada 21. janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2018.gada 6.jūnija atzinumu (protokols Nr.14 – 20/06), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst būvju - dzīvojamās ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 026 0607 001) un palīgceltņu (būves kadastra apzīmējums 1300 026 0607 002, 1300 026 0607 003, 1300 026 0607 004, 1300 026 0607 005, 1300 026 0607 006, 1300 026 0607 007) Partizānu ielā 8, Jūrmalā nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai būvju - dzīvojamās ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 026 0607 001) un palīgceltņu (būves kadastra apzīmējums 1300 026 0607 002, 1300 026 0607 003, 1300 026 0607 004, 1300 026 0607 005, 1300 026 0607 006, 1300 026 0607 007) Partizānu ielā 8, Jūrmalā nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF