Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 26.jūlijāNr. 346

protokols Nr. 10, 20. punkts

Par būvju nojaukšanu Nomales ielā 12, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2018.gada 1.jūnijā saņemts Vārds, Uzvārds (turpmāk – īpašnieks) iesniegums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.14-3/3068; turpmāk - iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt īpašniekam piederošo dzīvojamo ēku (būves kadastra apzīmējums 1300 009 8117 001), palīgceltni (būves kadastra apzīmējums 1300 009 8117 002) un palīgceltni (būves kadastra apzīmējums 1300 009 8117 003) Nomales ielā 12, Jūrmalā (turpmāk – būves).

Dome, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.3072 izdruku, būvju foto fiksācijas, apbūves plānu, izdruku par personām, kas konkrētajā nekustamajā īpašumā - dzīvojamā ēkā deklarējušas dzīvesvietu, būvju arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju un ņemot vērā būvju īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būvju nojaukšanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2018.gada 5.jūnija atzinumu (protokols Nr.14 – 20/06), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst būvju - dzīvojamās ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 009 8117 001), palīgceltnes (būves kadastra apzīmējums 1300 009 8117 002) un palīgceltnes (būves kadastra apzīmējums 1300 009 8117 003) Nomales ielā 12, Jūrmalā nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai būvju - dzīvojamās ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 009 8117 001), palīgceltnes (būves kadastra apzīmējums 1300 009 8117 002) un palīgceltnes (būves kadastra apzīmējums 1300 009 8117 003) Nomales ielā 12, Jūrmalā nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF