Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 26.jūlijāNr. 347

protokols Nr. 10, 21. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.631
„Par vidi degradējošu būvi Ceriņu ielā 3, Jūrmalā
kadastra apzīmējums 1300 010 1401 001”
atzīšanu par spēku zaudējušu

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2018.gada 20.jūnijā saņemts nekustamā īpašuma Ceriņu ielā 3, Jūrmalā kopīpašnieku 2018.gada 19.jūnija iesniegums (Domē reģistrēts ar lietvedības Nr.1.1-37/6667) ar lūgumu atcelt Domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.631 „Par vidi degradējošu būvi Ceriņu ielā 3, Jūrmalā kadastra apzīmējums 1300 010 1401 001” (turpmāk – Lēmums) un Domes Īpašuma pārvaldes Nodokļu nodaļai izvērtēt iespēju veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu ar nākamo mēnesi pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā.

Dome konstatē šādus lietas faktiskos apstākļus:

[1] Dome 2013.gada 7.novembrī pieņēma Lēmumu, ar kuru noteica vidi degradējošu ēku statusu dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1401 001 Ceriņu ielā 3, Jūrmalā (turpmāk - Ēka), un sakarā ar piešķirto vidi degradējošu ēkas statusu Ēkai tika noteikta paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme.

[2] Domes būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) komisija 2013.gada 10.oktobrī akceoptējusi būvprojektu ar reģistrācijas Nr.2000 “Dzīvojamās mājas – savrupmājas Nr.001 restaurācija / rekonstrukcija par atpūtas namu un atpūtas nama jaunbūvi Ceriņu ielā 3, Jūrmalā”.

[3] Būvvaldes komisija 2013.gada 17.decembrī ar lēmumu Nr.2414 izdeva SIA “Būvnieks LV” ar reģistrācijas Nr.40103699929 (turpmāk – Būvniecības ierosinātājs) būvatļauju “Dzīvojamās mājas – savrupmājas Nr.001 restaurācija / rekonstrukcija par atpūtas namu un atpūtasnama jaunbūvi Ceriņu ielā 3”.

[4] Domes Pilsētplānošanas nodaļa 2015.gada 25.augustā Būvniecības ierosinātājam izdeva aktu (kods 15 03851 0130000) “Par atpūtas namu Ceriņu ielā 3, Jūrmalā zemes vienības kadastra Nr.1300 010 0077 pieņemšanu ekspluatācijā”.

Tā kā no 2015.gada 25.augusta Ēkas pārbūves darbi ir nodoti ekspluatācijā un Domes rīcībā bija šāda informācija, Dome uzskata par nepieciešamu atzīt Lēmumu par spēku zaudējošu, jo ir pamats uzskatīt, ka Ēka Ceriņu ielā 3 Jūrmalā, nevar tikt vērtēta kā vidi degradējoša ēka.

Saskaņā ar Domes 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.29 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 7.1.apakšpunktu būvei ar vidi degradējošu statusu noteikto nodokļa likmi par būvi pārtrauc piemērot, ja atcelts lēmums par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu - ar nākamo mēnesi pēc lēmuma pieņemšanas. Vienlaikus jāņem vērā apstāklis, ka Ēkas pārbūves darbi pieņemti ekspluatācijā, attiecīgi vidi degradējošs statuss Ēkai novērsts 2015.gada 25.augustā.

Ievērojot iepriekš minētos faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.29 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 7.1. apakšpunktu,  Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1401 001 Ceriņu ielā 3 Jūrmalā, vidi degradējošu ēkas statusu un paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi no 2015.gada 25.augusta.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.631 „Par vidi degradējošu būvi Ceriņu ielā 3, Jūrmalā kadastra apzīmējums 1300 010 1401 001”.

3. Uzdot Domes Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļai veikt nekustamā īpašuma Ceriņu ielā 3, Jūrmalā nodokļa pārrēķinu ar nākamo mēnesi pēc 2015.gada 25.augusta.

4. Šis lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF