Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 26.jūlijāNr. 349

protokols Nr. 10, 23. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 24.oktobra lēmuma Nr.628
“Par apbūves blīvuma palielināšanu Jūrmalā, Bulduru prospektā 73”
atzīšanu par spēku zaudējušu

Izskatot nekustamā īpašuma Bulduru prospektā 73, Jūrmalā, īpašnieces Vārds, Uzvārds, pilnvarotās personas Vārds, Uzvārds (pilnvara iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.6284 Rīgas apgabaltiesā pie zvērinātas notāres Ilzes Metuzāles 2017.gada 16.novembrī) 2018.gada 29.maija iesniegumu, kas reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) ar Nr.14-3/2961 un, kurā tiek lūgts atcelt 2001.gada 24.oktobrī pieņemto Domes lēmumu Nr.628 “Par apbūves blīvuma palielināšanu Bulduru prospektā 73, Jūrmalā”, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Bulduru prospektā 73, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 004 3101 (turpmāk – nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2375 nostiprinātas Vārds, Uzvārds. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 5153 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 004 3101 (turpmāk – zemes vienība) dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 004 3101 001 un pirts ar kadastra apzīmējumu 1300 004 3101 002.

Domes 2001.gada 24.oktobra lēmumā Nr.628 “Par apbūves blīvuma palielināšanu Jūrmalā, Bulduru prospektā 73” lemjošajā daļā nolemts, ka atļaut palielināt apbūves blīvumu Jūrmalā, Bulduru prospektā 73, līdz 12,6%, noslēdzot vienošanos ar nekustamā īpašuma īpašnieku par apgrūtinājuma noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 73 attiecībā uz zemesgabala sadalīšanas aizliegumu.

2001.gadā nekustamajam īpašumam bija cits īpašnieks, kura īpašuma tiesības 2008.gada 5.decembrī izbeigušās.

Saskaņā ar Domes 1997.gada 20.februāra lēmumu Nr.203 apstiprināto Jūrmalas attīstības plānu (ģenerālplāns) otrā sējuma Jūrmalas pilsētas apbūves noteikumi (būvnoteikumi) 7.1.punktu zemes vienība 2001.gadā atradās “Priežu parka” rajonā ar apbūvi (P), kas noteica, ka zemes vienības maksimālais apbūves blīvums ir noteikts 9%.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem zemes vienība atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS13), kas nosaka, ka zemes vienības maksimālais apbūves blīvums ir 20%.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 4.1.punktu, 4.1.13.4.apakšpunktu un 2018.gada 18.jūlija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 24.oktobra lēmumu Nr.628 “Par apbūves blīvuma palielināšanu Jūrmalā, Bulduru prospektā 73”.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF