Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 26.jūlijāNr. 350

protokols Nr. 10, 24. punkts

Par zemes vienību Apiņu ielā 5, Jūrmalā, un Dzintari 7816, Jūrmalā,
apvienošanu un adreses piešķiršanu

Izskatot nekustamo īpašumu Apiņu ielā 5, Jūrmalā, un Dzintari 7816, Jūrmalā, īpašnieces Vārds, Uzvārds pilnvarotās personas Vārds, Uzvārds (universālpilnvara iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā 2018.gada 7.jūnijā ar Nr.3137, Rīgas apgabaltiesā, Zvērināts notārs Skaidrīte Krūmiņa), 2018.gada 11.jūnija iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr.14-3/3274 un 2018.gada 28.jūnija iesniegumu, kas Domē reģistrēts ar Nr.1.1-39/3576, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes vienību Apiņu ielā 5, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 7805, un Dzintari 7816, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 7816 (turpmāk – Nekustamie īpašumi), apvienošanu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz Nekustamiem īpašumiem, saskaņā ar informāciju Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumos Nr.3771 un 100000529691 nostiprinātas Vārds, Uzvārds.

Nekustamais īpašums Apiņu ielā 5, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības 792 m2 platībā, uz kura atrodas dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 1300 008 7805 001 un nojume ar kadastra apzīmējumu 1300 008 7805 003.

Nekustamais īpašums Dzintari 7816, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības 371 m2 platībā.

Nekustamie īpašumi Apiņu ielā 5, Jūrmalā, un Dzintari 7816, Jūrmalā (turpmāk – zemes vienības) nav apgrūtināti ar kredītsaistībām. Par zemes vienību īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un uz to nav atklājies mantojums.

Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punkts noteic, ka zemes ierīcības projekts nav jāizstrādā, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 31.marta lēmuma Nr.199 “Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Apiņu ielā 5” (turpmāk – lēmums Nr.199) 2.2.punkta pirmo daļu “ceļa servitūts 75m2 platībā piekļūšanai zemesgabalam Jūrmalā, Apiņu ielā 5”, tiks likvidēts servitūts, jo saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk - Apbūves noteikumi) 13.punktu kopsakarā ar 23.punktu, jaunizveidotajai (apvienotajai) zemes vienībai tiks nodrošināta piekļuve no Zvejas ielas.

Ievērojot šobrīd spēkā esošo Apbūves noteikumu 4.1.15. un 279.punktus, zemes vienība atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS15) un maksimālais apbūves blīvums ir noteikts 25%, kas nozīmē, ka pastāv nepieciešamība vienlaikus svītrot lēmuma Nr.199 1.2.punktu un 2.2. punktu, jo iepriekš maksimālais apbūves blīvums tika noteikts– 20%, kā arī nav nepieciešams iepriekš noteiktais ceļa servitūts, ka iepriekš tika noteikts kā apgrūtinājums zemes vienībai Apiņu ielā 5B, Jūrmalā.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada lēmuma Nr.199 “Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Apiņu ielā 5” 2.2.punkta pirmo daļu, Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļās 2.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” 9., 12.2., 14., 18.2., 28. un 30.punktiem, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, ar Apbūves noteikumu 13., 16., 23. un 279. punktiem un 2018.gada 18.jūlija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību Apiņu ielā 5, Jūrmalā, ar kopējo platību 792 m2, kadastra apzīmējums 1300 008 7805, un Dzintari 7816, Jūrmalā, ar kopējo platību 371 m2, kadastra apzīmējums 1300 008 7816, apvienošanu saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Mainīt apvienotajai zemes vienībai ar platību 1163 m2 adresi no Apiņu ielā 5, Jūrmala, uz adresi Zvejas iela 23, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 008 7805.

3. Noteikt zemes vienības Zvejas iela 23, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

4. Atcelt zemes vienībai Zvejas ielā 23, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumu, kas noteikts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000529691 III.daļas 1.iedaļas ierakstā ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sagatavots un iesniegts zemesgrāmatā reģistrācijai jauns sadalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 008 7805 apgrūtinājuma plāns, kurā norādīti spēkā esošie apgrūtinājumi.

5. Uzdot zemes vienības Zvejas ielā 23, Jūrmalā, īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemes vienības teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

6. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 008 7805 001 un funkcionāli saistītam objektam - nojumei ar kadastra apzīmējumu 1300 008 7805 003 no Apiņu iela 5, Jūrmala, uz adresi Zvejas iela 23, Jūrmala.

7. Likvidēt zemes vienību un adresi zemes vienībai Dzintari 7816, Jūrmala, ar kadastra apzīmējumu 1300 008 7816.

8. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 31.marta lēmuma Nr.199 “Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Apiņu ielā 5” 1.2.punktu un 2.2.apakšpunktu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF