Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 26.jūlijāNr. 351

protokols Nr. 10, 25. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Cīruļu ielā 62, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Cīruļu ielā 62, Jūrmalā, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000301217. Nekustamais īpašums Cīruļu ielā 62, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības 8103 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 021 5909 (turpmāk – Nekustamais īpašums).

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk – Pilsētplānošanas nodaļa) 2017.gada 6.oktobrī saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas (turpmāk – Pašvaldības īpašumu nodaļa) 2017.gada 21.septembra vēstuli Nr.14-3/5181 uzsāka Nekustamā īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi, izdodot darba uzdevumu – nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei Nr.14-15/43 (turpmāk – Darba uzdevums).

Pašvaldības īpašumu nodaļa 2017.gada 28.novembrī lūdza SIA “GEO PRO”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103450516 (turpmāk – Sabiedrība) (vēstule Nr.1.1-37/4690) izstrādāt zemes ierīcības projektu iepriekš minētam nekustamam īpašumam ar mērķi veikt zemes vienības sadali.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2017.gada 8.marta sēdē (protokols Nr.8.2-58/8) izskatīja jautājumu par nepieciešamību virzīt uz Domes sēdi lēmuma projektu par atsevišķu pašvaldības īpašumu atsavināšanu, tostarp atsavināmo īpašumu sarakstā iekļaujot arī Nekustamo īpašumu. Izvērtējot lietderības apsvērumus kopsakarā ar zemesgabala kopējo platību un tā turpmāko izmantošanu, Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija secināja, ka pirms Nekustamā īpašuma atsavināšanas, būtu pamatoti to sadalīt divās patstāvīgās zemes vienībās. Šajā sakarā Dome 2017.gada 28.jūnijā noslēdza “Vispārīgo vienošanos” Nr.1.2-16.4.3/939 “Mērniecības pakalpojumi Jūrmalas pilsētas domes vajadzībām” ar Sabiedrību par zemes ierīcības projektu izstrādi.

Sabiedrība 2018.gada 28.maijā (vēstule Nr1.1-37/5749) iesniedza Domē apstiprināšanai Nekustamā īpašuma zemes ierīcības projektu, kas izstrādāts atbilstoši Darba uzdevumam.

Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas patstāvīgas 5903 m2 un 2200 m2 lielas zemes vienības.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, 22.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.1.apakšpunktu, 14.punktu, un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.1, 28.2. un 47. punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13., 14. un 177.apakšpunktiem, un 2018.gada 18.jūlija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/7, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai Cīruļu ielā 62, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 5909, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienības Cīruļu ielā 62, Jūrmalā, ar kopējo platību 8103 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 2200 m2 platībā un piešķirot adresi Rubeņu iela 65, Jūrmala, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības Cīruļu ielā 62, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 5903 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Cīruļu ielā 62, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Atcelt zemes vienībai Cīruļu ielā 62, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumu, kas noteikts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000301217 III.daļas 1.iedaļas ierakstā ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sagatavots un iesniegts zemesgrāmatā reģistrācijai jauns sadalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0157 apgrūtinājuma plāns, kurā norādīti spēkā esošie apgrūtinājumi.

6. Uzdot zemes vienības Cīruļu ielā 62, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību Rubeņu iela 65, Jūrmala, ar kopējo platību 2200 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Rubeņu iela 65, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Rubeņu iela 65, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Rubeņu iela 65, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF