Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 26.jūlijāNr. 353

protokols Nr. 10, 27. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību Selgas ielā 8, Jūrmalā,
un Vārpu ielā 7, Jūrmalā, robežu pārkārtošanas apstiprināšanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu “INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2018.gada 12.jūnija iesniegumu Nr.13, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2018.gada 13.jūnijā ar Nr.1.1-37/6413, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes vienību Selgas ielā 8, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 016 1907, un Vārpu ielā 7, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 016 1903 zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Nekustamais īpašums Selgas ielā 8, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 016 1907 sastāv no zemes vienības 2029 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 016 1907, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 016 1907 001 (adrese: Selgas iela 8, Jūrmala), šķūņa ar kadastra apzīmējumu 1300 016 1907 002 (adrese: Selgas iela 8, Jūrmala) un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 1300 016 1907 003 (adrese: Selgas iela 8, Jūrmala).

Nekustamais īpašums Vārpu ielā 7, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 016 1903 sastāv no zemes vienības 2458 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 016 1903, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 016 1903 005 (adrese: Vārpu iela 7, Jūrmala).

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienību īpašnieces iesniegumu (2018.gada 15.maijā) ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajiem nekustamajiem īpašumiem.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībām izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2018.gada 11.aprīļa darba uzdevumu – nosacījumu Nr. 14-15/12 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Projekta mērķis ir zemes vienību robežu pārkārtošana, no zemes vienības Selgas ielā 8, Jūrmalā, atdalīt zemes vienības daļu 500 m2 platībā un pievienot to zemes vienībai Vārpu ielā 7, Jūrmalā.

Nekustamie īpašumi nav apgrūtināti ar kredītsaistībām, par nekustamo īpašumu tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz tām nav atklājies mantojums.

Saskaņā ar Domes Būvvaldes 2018.gada 5.jūlija Izziņu par būves neesību Nr.BIS-BV-23.1-2018-577 (1495) uz zemes vienības neatrodas dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 011 3103 003.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 1., 3.punktu, 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 9., 12.1., 14., 30.punktiem un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr”61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.1, 28.2. un 47. punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 2.5.punktu, 4.1.11.4.apakšpunktu un 2018.gada 18.jūlija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības izstrādāto un šī lēmuma pielikumā pievienoto zemes vienību Selgas ielā 8, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 016 1907, un Vārpu ielā 7, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 016 1903, zemes ierīcības projektu, kas ietver minēto zemes vienību robežu pārkārtošanu atbilstoši šajā lēmumā noteiktajam.

2. Noteikt, ka zemes vienībai Selgas ielā 8, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības robežu pārkārtošanas ir 1529 m2, kadastra apzīmējums 1300 016 1907, zemes vienībai Vārpu ielā 7, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības robežu pārkārtošanas ir 3256 m2, kadastra apzīmējums 1300 016 1903.

3. Noteikt, ka zemes vienībai Selgas ielā 8, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

4. Atcelt zemesgabalam Selgas ielā 8, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000116328 III.daļas 1.iedaļas ieraksta Nr.2.1., 2.2., ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sagatavots un iesniegts zemesgrāmatā reģistrācijai jaunizveidotā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 1300 016 1907 apgrūtinājuma plāns, kurā norādīti spēkā esošie apgrūtinājumi.

5. Uzdot zemes vienības Selgas ielā 8, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

6. Noteikt, ka zemes vienībai Vārpu ielā 7, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

7. Atcelt zemes vienībai Vārpu ielā 7, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.2368 III.daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.1.1., 1.2., 1.3., 1.4., ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sagatavots un iesniegts zemesgrāmatā reģistrācijai jaunizveidotā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 1300 016 1903 apgrūtinājuma plāns, kurā norādīti spēkā esošie apgrūtinājumi.

8. Uzdot zemes vienības Vārpu ielā 7, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

9. Likvidēt adresi šķūnim (kadastra apzīmējums 1300 016 1907 002), šķūnim ar kadastra apzīmējumu 1300 016 1907 003) Selgas iela 8, Jūrmala.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF