Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 26.jūlijāNr. 354

protokols Nr. 10, 28. punkts

Grozījums 2013.gada 20.novembra līgumā Nr.1.1-16/1113
par detālplānojuma zemesgabalam Vikingu ielā 35, Jūrmalā,
īstenošanas kārtību

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2013.gada 12.septembrī pieņēma lēmumu Nr.538 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 35 apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums Nr.538), tā pielikumā apstiprinot administratīvā līguma projektu par detālplānojuma īstenošanu. Lēmumā Nr.538 pielikumā noteikts, ka detālplānojuma īstenotājam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „BLP Īpašumi” (reģ.Nr.40003623091; turpmāk - Īstenotājs) detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu jāuzsāk četru gadu laikā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās un detālplānojumā paredzētā apbūve īstenojama līdz 2025.gada 31.decembrim.

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 2013.gada 20.septembrī, un detālplānojums ir stājies spēkā 2013.gada 21.septembrī. Atbilstoši Lēmumam Nr.538 Īstenotājam detālplānojuma īstenošana jāuzsāk līdz 2017.gada 20.septembrim.

Saskaņā ar Lēmuma Nr.538 2.punktu 2013. gada 20.novembrī starp Domi un Īstenotāju tika noslēgts Līgums Nr. 1.1-16/1113 par detālplānojuma zemesgabalam Vikingu ielā 35, Jūrmalā, īstenošanas kārtību (turpmāk – Līgums) saskaņā ar kuru detālplānojuma Īstenotājs apņēmās detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanai plānošanas un arhitektūras uzdevumu saņemt 4 gadu laikā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās, detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2025.gada 31.decembrim.

Dome 2018.gada 7.jūnijā ir saņēmusi Īstenotāja iesniegumu ar lūgumu pagarināt detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanas uzsākšanas termiņu un noteikt, ka paredzētā apbūve īstenojama līdz 2030.gada 31.decembrim, sniedzot paskaidrojumu, ka pēc detālplānojuma apstiprināšanas lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu tika apstrīdēts Administratīvajā rajona tiesā (lietas Nr.A420492413). Šobrīd tiesvedības process turpinās, jo saskaņā ar Latvijas Republikas Augstākās tiesas Spriedumu 2018.gada 17.aprīlī ir atcelts Administratīvās apgabaltiesas 2016.gada 21.jūnija spriedums un lieta nosūtīta jaunai izskatīšanai Administratīvajai apgabaltiesai. Tiesas sēde ir paredzēta 2018.gada 23.augustā.

Vienlaikus vērā ņemams būtisks apstāklis, proti, 2013.gada 19.decembrī Īstenotājs iesniedza Administratīvā rajona tiesā lūgumu par Lēmuma Nr.538 darbības atjaunošanu. Administratīvā rajona tiesa 2014.gada 7.februārī apmierināja Īstenotāja lūgumu un atjaunoja Lēmuma Nr.538 darbību, atzīstot Lēmumu Nr.538 par pirmšķietami tiesisku, vienlaikus noraidot pieteicēju – Vārds, Uzvārds un Jūrmalas aizsardzības biedrības pieteikumā norādītos iebildumus par detālplānojumā risinātās ieceres negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. Arī 2014.gada 26.martā Administratīvā apgabaltiesa atstāja negrozītu Administratīvā rajona tiesas 2014.gada 7.februāra lēmumu. Līdz ar to Lēmuma Nr.538 darbība šobrīd ir atjaunota.

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī ievērojot Administratīvā rajona tiesas 2014.gada 7.februāra un Administratīvā apgabaltiesas 2014.gada 26.marta lēmumus administratīvajā lietā Nr.A420492413 un pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu, un saskaņā ar 2018. gada 18.jūlija Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-21/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Grozīt 2013.gada 20.novembra līgumā Nr.1.1-16/1113 par detālplānojuma zemesgabalam Vikingu ielā 35, Jūrmalā, īstenošanas kārtību 2.1.2. apakšpunktā noteikto detālplānojuma īstenošanas termiņu, nosakot, ka detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu Īstenotājam jāuzsāk līdz 2022.gada 26.jūlijam, detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2030.gada 31.decembrim ar nosacījumu, ja tiesa atzīst, ka Domes 2013.gada 12.septembra lēmums Nr.538 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 35 apstiprināšanu” ir pamatots un tiesisks.

2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram noslēgt ar Īstenotāju vienošanos par grozījumu Līgumā atbilstoši šī lēmuma 1. punkta redakcijai.

3. Domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai, piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

4. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt paziņojuma par šo lēmumu ievietošanu Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un publicēt to vietējā pašvaldības laikrakstā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF