Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 26.jūlijāNr. 355

protokols Nr. 10, 29. punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā,
nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2016.gada 8.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.277 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā” ar mērķi izstrādāt detālplānojumu, paredzot kapsētu teritorijas un ar to saistītu ceremoniālo ēku un krematoriju apbūvi. 2018.gada 6.jūnijā Domes Pilsētplānošanas nodaļa pieņēma lēmumu Nr.14-1/1548 “Par darba uzdevuma detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā, derīguma termiņa pagarināšanu”.

Domes Pilsētplānošanas nodaļā 2018.gada 30.maijā ir iesniegts sagatavotais detālplānojuma projekts zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja ir sagatavojusi ziņojumu par detālplānojuma redakcijas turpmāko virzību, kurā norādīts, ka detālplānojums ir izstrādāts, ievērojot apstiprināto darba uzdevumu, Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu noteiktās prasības un saņemtos institūciju nosacījumus.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 8.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.1.apakšpunktu un 111.punktu un 2018.gada 18.jūlija Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.2-21/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai detālplānojumu zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000180501, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

2. Noteikt, ka ar detālplānojuma šā lēmuma 1.punktā minētajam zemesgabalam paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu personas var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, un ar detālplānojuma redakciju un tam pievienoto dokumentāciju papīra formā var iepazīties Domes Pilsētplānošanas nodaļā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

3. Detālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt detālplānojuma šā lēmuma 1.punktā minētajam zemesgabalam publisko apspriešanu.

4. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu par detālplānojuma šā lēmuma 1.punktā minētajam zemesgabalam publisko apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – Sistēma).

5. Noteikt, ka detālplānojuma šā lēmuma 1.punktā minētajam zemesgabalam publiskās apspriešanas termiņš sākas ne agrāk kā piecas darbdienas pēc paziņojuma publicēšanas Sistēmā.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv par detālplānojuma šā lēmuma 1.punktā minētajam zemesgabalam publisko apspriešanu un iespēju personām iepazīties ar detālplānojuma saturu atbilstoši šī lēmumā 2.punktā noteiktajam.

7. Domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai, piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

8. Detālplānojuma izstrādes vadītājam pēc detālplānojuma šā lēmuma 1.punktā minētajam zemesgabalam publiskās apspriešanas beigām organizēt sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

9. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai paziņot par sanāksmi, kurā tiks izskatīti detālplānojuma šā lēmuma 1.punktā minētajam zemesgabalam publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF, PDF, PDF, PDF.


Lejupielāde: DOC un PDF