Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 26.jūlijāNr. 373

protokols Nr. 10, 47. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Skolas ielā 14, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un
pirkuma līguma noslēgšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2018.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.211 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Skolas ielā 14, Jūrmalā, pirmo izsoli” (turpmāk -lēmums) nolemts atsavināt, pārdodot mutiskā izsolē, ar tūlītēju samaksu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.4 Skolas ielā 14, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 9106, kas sastāv no dzīvokļa Nr.4 ar kopējo platību 46,1 m2, kopīpašuma 4610/144330 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 6904 001 un kopīpašuma 4610/144330 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 6904, kura kopējā platība ir 1778 m2 (turpmāk - dzīvokļa īpašums) un apstiprināt dzīvokļu īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk - Izsoles noteikumi).

Dzīvokļa īpašuma pirmās izsoles sākumcena tika noteikta 19200 EUR (deviņpadsmit tūkstoši divi simti euro) un izsoles solis – 1344 EUR (viens tūkstotis trīs simti četrdesmit četri euro).

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2018.gada 14.jūnijā notika dzīvokļa īpašuma pirmā izsole, uz kuru ieradās divi izsolei reģistrēti dalībnieki. Solīšanas rezultātā izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.1 – Vārds, Uzvārds nosolīja augstāko cenu 20544 EUR (divdesmit tūkstoši pieci simti četrdesmit četri euro) un kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk - izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 6.1.apakšpunktam, izsoles uzvarētājai trīsdesmit dienu laikā no objekta izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu . Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2018.gada 5.jūnijā iemaksāja izsoles nodrošinājumu 1920 EUR apmērā un 2018.gada 15.jūnijā iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 18624 EUR, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 5.1.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt dzīvokļa īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīlī pieņemtā lēmuma Nr.211 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Skolas ielā 14, Jūrmalā, pirmo izsoli” Izsoles noteikumu 2.3., 5.1., 5.5. un 5.11.apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 14.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/7 ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2018.gada 14.jūnijā notikušās dzīvokļa īpašuma Nr.4 Skolas ielā 14, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 9106, kas sastāv no dzīvokļa Nr.4 ar kopējo platību 46,1 m2, kopīpašuma 4610/144330 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 6904 001, kopīpašuma 4610/144330 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 6904, kura kopējā platība ir 1778 m2 , izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu, izsoles uzvarētājai Vārds, Uzvārds, personas kods par pirkuma maksu 20544 EUR (divdesmit tūkstoši pieci simti četrdesmit četri euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai dzīvokļa īpašuma Nr.4 Skolas ielā 14, Jūrmalā, pirkuma līgumu ar Vārds, Uzvārds.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt dzīvokļa īpašuma Nr.4 Skolas ielā 14, Jūrmalā, pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF