Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 26.jūlijāNr. 374

protokols Nr. 10, 48. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Andreja Upīša ielā 11, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un
pirkuma līguma noslēgšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2018.gada 24.maija lēmumu Nr.268 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Andreja Upīša ielā 11, Jūrmalā, pirmo izsoli” (turpmāk - lēmums) nolemts atsavināt, pārdodot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, ar tūlītēju samaksu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.4 Andreja Upīša ielā 11, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 1775, kas sastāv no dzīvokļa Nr.4 ar kopējo platību 57,7 m2, kopīpašuma 5810/21090 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4103 001, kopīpašuma 5810/21090 domājamām daļām no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 4103 004, kopīpašuma 220/1401 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4103 (turpmāk - dzīvokļa īpašums) un apstiprināt dzīvokļu īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk - Izsoles noteikumi).

Dzīvokļa īpašuma pirmās izsoles sākumcena tika noteikta 6039 EUR (seši tūkstoši trīsdesmit deviņi euro) un izsoles solis – 423 EUR (četri simti divdesmit trīs euro).

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2018.gada 11.jūlijā notika dzīvokļa īpašuma pirmā izsole, uz kuru pieteicās viens izsoles dalībnieks – Vārds, Uzvārds. Izsoles dalībnieka piedāvātā dzīvokļa īpašuma cena ir 6462 EUR (seši tūkstoši četri simti sešdesmit divi euro), kas ir paaugstināta par vienu izsoles soli. Izsoles noteikumu 2.4.punkts nosaka, ja uz izsoli reģistrējas tikai viens izsoles dalībnieks, Objekts izsolē tiek pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par viņa piedāvāto cenu, ja piedāvātā cena ir paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli.

Ievērojot, to, ka vienīgā izsoles dalībnieka – Vārds, Uzvārds piedāvātā dzīvokļa īpašuma cena palielināta par 1 (vienu) izsoles soli un noteikta 6462 EUR (seši tūkstoši četri simti sešdesmit divi euro) apmērā, Vārds, Uzvārds kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk - izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktam, izsoles uzvarētājs viena mēneša laikā no objekta izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu . Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2018.gada 6.jūlijā iemaksāja izsoles nodrošinājumu 603,90 EUR apmērā un 2018.gada 18.jūlijā iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 5858,10 EUR, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.1.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt dzīvokļa īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maijā pieņemtā lēmuma Nr.268 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Andreja Upīša ielā 11, Jūrmalā, pirmo izsoli” Izsoles noteikumu 2.3., 2.4., 6.1., 6.5. un 6.11.apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 11.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/8 ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2018.gada 11.jūlijā notikušās dzīvokļa īpašuma Nr.4 Andreja Upīša ielā 11, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 1775, kas sastāv no dzīvokļa Nr.4 ar kopējo platību 57,7 m2, kopīpašuma 5810/21090 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4103 001, kopīpašuma 5810/21090 domājamām daļām no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 4103 004, kopīpašuma 220/1401 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4103 , izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu, izsoles uzvarētājai Vārds, Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 6462 EUR (seši tūkstoši četri simti sešdesmit divi euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai dzīvokļa īpašuma Nr.4 Andreja Upīša ielā 11, Jūrmalā, pirkuma līgumu ar Vārds, Uzvārds.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt dzīvokļa īpašuma Nr.4 Andreja Upīša ielā 11, Jūrmalā, pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF