Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 26.jūlijāNr. 375

protokols Nr. 10, 49. punkts

Par zemesgabala Dzintari 2308, Jūrmalā, atsavināšanu

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Dzintari 2308, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 2308, ar kopējo platību 154 m2, ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2015.gada 25.augusta lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 10000547609 (turpmāk - zemesgabals).

Uz zemesgabala atrodas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “SAMAVA”, vienotais reģistrācijas Nr.40203089230 (turpmāk - sabiedrība) piederošā kluba ēkas daļa, būves kadastra apzīmējums 1300 008 2305 003, Edinburgas prospekts 15, Jūrmalā (turpmāk – būve). Īpašuma tiesības uz būvi sabiedrībai ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2017.gada 27.septembra lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6989, pamatojoties uz 2017.gada 21.septembra pirkuma līgumu.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš apstiprinātas ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabals atrodas jauktas centra apbūves teritorijā (JC58) un Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā (Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2017.gada 2.augusta izziņa Nr.14-2/105). Zemesgabala lietošanas mērķis - komercdarbības objektu apbūve (0801).

Pamatojoties uz Domes 2012.gada 16.februāra lēmumu Nr.112 “Par zemesgabala Jūrmalā, “Dzintari 2308” nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Bramaņu centrs”” starp Domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “BRAMAŅU CENTRS”, vienotais reģistrācijas Nr.40003750584, 2012.gada 27.martā noslēgts Zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3.1/250 par zemes Dzintari 2308, Jūrmalā, nomu namīpašuma Edinburgas prospektā 15, Jūrmalā, daļas uzturēšanai. Pamatojoties uz Domes 2015.gada 9.jūlija lēmumu Nr.293 “Par zemesgabala Dzintari 2308, Jūrmalā, zemes nomas līguma pagarināšanu”, 2015.gada 23.jūlijā noslēgta Vienošanos Nr.1.2-16.3.1/1147 par līguma termiņa pagarināšanu līdz 2020.gada 16.februārim.

Pamatojoties uz Domes 2018.gada 15.marta lēmumu Nr.150 “Par 2012.gada 27.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/250 pārjaunojumu (Dzintari 2308, Jūrmalā)” starp Domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “SAMAVA” 2018.gada 29.martā noslēgts Pārjaunojuma līgums Nr.1.2-16.3.1/390 par zemesgabala nomu, ar kuru iepriekšējā nomnieka vietā stājas jaunais ēku īpašnieks - sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SAMAVA”.

Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Atbilstoši faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem ir izveidojušās piespiedu nomas attiecības, līdz ar to zemesgabals, uz kura atrodas citai personai piederoša ēka, uz kuru īpašuma tiesības ir nostiprinātas Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā, nav izmantojams pašvaldības funkciju nodrošināšanai un to nav nepieciešams saglabāt pašvaldības īpašumā, līdz ar to zemesgabalu lietderīgāk ir nodot atsavināšanai.

Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst Atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar Atsavināšanas likums 44.panta piekto daļu publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai piederošas ēkas, var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas īpašniekam. Atsavināšanas likuma 37. panta piektā daļa noteic, ja nekustamo īpašumu pārdod par brīvu cenu šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētajām personām, institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosūta tam atsavināšanas paziņojumu.

Noteiktajā termiņā, saskaņā ar Atsavināšanas likuma 37.panta sesto daļu, pirmpirkuma tiesīgā persona sniedz atbildi uz atsavināšanas paziņojumu. Gadījumā, ja 44.panta ceturtajā daļā minētā persona savas pirmpirkuma tiesības uz apbūvētu zemesgabalu nevar izmantot vai neizmanto, tai ir zemes nomas tiesības uz šo zemesgabalu un pienākums maksāt nomas maksu par to.

Zemesgabala vērtības (EUR):

SIA “ANNO” noteiktā tirgus vērtība 2017.gada 21.septembrī

VZD kadastrālā vērtība 2018.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās grāmatvedības dati) 2018.gada 19. jūnijā

13400

6114

8151.64

SIA “ANNO” veiktā zemesgabala novērtēšanas izdevumi ir 119,79 EUR (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Jūrmalas pilsētas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija (turpmāk - komisija) 2017.gada 13.decembra sēdē (protokola Nr.8.2-58/32) nolēma atsavināt zemesgabalu un nosacīto cenu noteikt 13520 EUR apmērā, kas noapaļota līdz veselam EUR (cenā iekļauti novērtēšanas izdevumi), piemērojot atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu ar tūlītēju samaksu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un piekto daļu, 44.panta ceturto daļu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2017.gada 13.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-58/32) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 18.jūlija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu - pārdošanu par brīvu cenu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu Dzintari 2308, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 2308, ar kopējo platību 154 m2 (turpmāk – zemesgabals).

2. Apstiprināt zemesgabala nosacīto cenu 13520 EUR (trīspadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit euro) apmērā.

3. Noteikt, ka zemesgabals tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūtīt zemesgabala atsavināšanas paziņojumu (1.pielikums), piedāvājot to atsavināt apbūves Edinburgas prospekts 15, Jūrmalā, īpašniekam - sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “SAMAVA”, vienotais reģistrācijas Nr.40203089230.

5. Ja sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SAMAVA” Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā termiņā sniedz atbildi un lūdz noslēgt zemesgabala pirkuma līgumu par apstiprināto nosacīto cenu un Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā samaksā visu pirkuma maksu, Atsavināšanas paziņojumā noteiktajā apmērā, Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt pirkuma līguma noslēgšanu (2. pielikums).

6. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 26.jūlija lēmumam Nr.375

(protokols Nr.10, 49.punkts)

Apbūvēta zemesgabala Dzintari 2308, Jūrmalā,

kadastra Nr.1300 008 2308 ,

(turpmāk – Objekts)

ATSAVINĀŠANAS PAZIŅOJUMS

1. Informācija par Objektu

1.1.

Adrese

Dzintari 2308, Jūrmalā

1.2.

Kadastra numurs

1300 008 2308

1.3.

Objekta sastāvs

kopējā platība 154 m2

1.4.

Īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā

2015.gada 25.augustā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.10000547609

1.5.

Objekta apgrūtinājumi

- zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā;

- ievērot valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas noteikumus;

- ievērot Meža prospekta sarkanās līnijas.

1.6.

Atļauts pārdot

Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada __. ______ lēmums Nr._____ “Par apbūvēta zemesgabala Dzintari 2308, Jūrmalā, atsavināšanu”

2. Informācija par pirmpirkuma tiesīgo personu

2.1.

Uz zemesgabala esošās kluba ēkas Edinburgas prospektā 15 k-1, Jūrmalā, īpašnieks

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SAMAVA”, vienotais reģistrācijas Nr.40203089230 (turpmāk - sabiedrība)

2.2.

Īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā

2017.gada 27.septembrī Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6989.

2.3.

Zemes nomas līgums

Starp Domi un sabiedrību 2018.gada 29.martā noslēgts 2012.gada 27.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/250 Pārjaunojuma līgums Nr.1.2-16.3.1/390, ar kuru iepriekšējā nomnieka vietā stājas sabiedrība.

3. Atsavināšanas pamatnosacījumi

3.1.

Atsavināšanas veids

Pārdošana par brīvu cenu

3.2.

Objekta pirkuma maksa (nosacītā cena)

13520 EUR (trīspadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit euro)

3.3.

Maksāšanas līdzekļi

EUR

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtība

4.1. Dome ar 2018.gada __________ lēmumu Nr. ___“Par zemesgabala Dzintari 2308, Jūrmalā, atsavināšanu” apstiprina Objekta atsavināšanas paziņojumu (turpmāk - Paziņojums) un viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nosūta to ierakstītā vēstulē pirmpirkuma tiesīgajai personai. Paziņojums uzskatāms par saņemtu no brīža, kad pirmpirkuma tiesīgā persona ar savu parakstu apliecinājusi, ka šo Paziņojumu saņēmusi.

4.2. Pirmpirkuma tiesīgajai personai (turpmāk - Sabiedrība) rakstisks Apliecinājums (Paziņojuma 1.pielikums) par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, Objekta pirkuma maksas samaksas apliecinošs dokuments atbilstoši šā Paziņojuma 3.2.apakšpunktam, Paziņojuma 6. un 7.sadaļā minētie dokumenti jāiesniedz Domē ne vēlāk kā viena mēneša laikā no šā Paziņojuma saņemšanas dienas.

4.3. Jebkuri nosacījumi no Sabiedrības puses, ar ko tiek atrunāta pirmpirkuma tiesību izmantošana, vai jebkuras prasības mainīt Paziņojuma nosacījumus, tiek uzskatīti par Sabiedrības atteikumu pirkt Objektu.

4.4. Ja Sabiedrība kopā ar Apliecinājumu ir iesniegusi Domē Paziņojuma 6. un 7.sadaļā minētos dokumentus un sniegtas pieprasītās ziņas, kā arī Domes kontā ieskaits Objekta pirkuma maksa atbilstoši šā Paziņojuma 3.2.apakšpunktam, uzskatāms, ka Sabiedrība ir devusi piekrišanu Objekta pirkuma līguma noslēgšanai.

4.5. Dome organizē pirkuma līguma parakstīšanu ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā no dienas, kad Sabiedrība ir iesniegusi Paziņojuma 1.pielikumā minēto Apliecinājumu un Paziņojuma 6. un 7.sadaļā minētos dokumentus, ja:

4.5.1. Paziņojuma 4.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā ir iesniegts rakstisks Apliecinājums pirkt Objektu un iesniegti Paziņojuma 6. un 7.sadaļā minētie dokumenti un sniegtas pieprasītās ziņas, un tie atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.5.2. Domes kontā LV36PARX0002484571022, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22 ir ieskaitīta Objekta pirkuma maksa atbilstoši šā Paziņojuma 3.2.apakšpunktam.

4.6. Sabiedrība ir atbildīga par iesniegtajos dokumentos uzrādīto ziņu patiesumu, un Dome neatbild par sekām, kas rodas, ja atklājas, ka uzrādītās ziņas bijušas nepatiesas. Domē iesniegtie dokumenti atpakaļ netiek izsniegti.

4.7. Sabiedrībai Objekta pirkuma līgums jāparaksta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par Objekta pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas.

4.8. Ja Sabiedrība neizmanto pirmpirkuma tiesības, pārkāpjot Paziņojumā noteikto termiņu vai neparaksta Objekta pirkuma līgumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par nomaksas pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas vai pagarinātajā termiņā, Dome lemj par īpašuma turpmāko izmantošanu.

5. Citi noteikumi

5.1. Īpašuma tiesības uz Objektu pircējs iegūst ar īpašuma tiesību reģistrāciju zemesgrāmatā. Pircēja pienākums ir ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no pirkuma līguma un nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīža, iesniegt zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Pircēja īpašuma tiesību uz Objektu nostiprināšanai zemesgrāmatā.

5.2. Ar Objekta pirkuma līguma un nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi Pircējam ir pienākums pildīt saistības attiecībā uz maksājumiem par īpašuma faktisko lietošanu.

6. Iesniedzamo dokumentu saraksts

6.1. Apliecinājums pirkt Objektu saskaņā ar Atsavināšanas paziņojumu (Pielikums);

6.2. Attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par Objekta iegādi;

6.3. Spēkā esošu statūtu (dibināšanas līguma) apliecināta kopija vai izraksts par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu;

6.4. Maksājumu apliecinošs dokuments par Paziņojuma 3.2.apakšpunktā norādītā maksājuma samaksu;

6.5. Pilnvarotās personas pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu).

7. Pielikums

Apliecinājuma veidlapa

Pielikums

Zemesgabala Dzintari 2308, Jūrmalā,

atsavināšanas paziņojumam

Juridiskās personas

A P L I E C I N Ā J U M S

__________________________________________________________________

(sabiedrības nosaukums)

apliecina, ka vēlas pirkt apbūvētu zemesgabalu:

Dzintari 2308, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 2308, ar kopējo platību 154 m2 (turpmāk – Objekts)

saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada __________ lēmumu Nr. ___“Par zemesgabala Dzintari 2308, Jūrmalā, atsavināšanu” apstiprināto Objekta atsavināšanas paziņojumu.

Pielikumā: pievienoti dokumenti uz ____ lpp.

Iesniedzot apliecinājumu, kā arī parakstot pirkuma līgumu jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Juridiskā adrese:_______________________________________________________________

Faktiskā adrese:_______________________________________________________________

Reģistrācijas NR. _________________

Tālrunis: ______________________ e-pasts:______________________________

Ar savu parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

_______________________________________

(paraksts)

20___. gada ____.________________________


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 26.jūlija lēmumam Nr.375

(protokols Nr.10, 49.punkts)

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA

PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

Jūrmalā, 2018.gada ___.________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – PĀRDEVĒJS), tās izpilddirektora ________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada __.jūlija lēmumu “Par apbūvēta zemesgabala Dzintari 2308, Jūrmalā, atsavināšanu”, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SAMAVA” , vienotais reģistrācijas Nr.40203089230 (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī PUSE/-ES,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada __._______ lēmumu Nr.____ “Par zemesgabala Dzintari 2308, Jūrmalā, atsavināšanu” , savā starpā noslēdz šādu pirkuma līgumu (turpmāk – Līgums) :

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk OBJEKTU – apbūvētu zemesgabalu Dzintari 2308, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 2308, ar kopējo platību 154 m2.

1.2. PĀRDEVĒJS apliecina, ka viņam uz Līguma noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt Līgumu un pārdot OBJEKTU. PĀRDEVĒJS apliecina, ka OBJEKTS līdz Līguma noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums.

1.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2015.gada 18.augusta lēmumu nostiprinātas īpašuma tiesības uz OBJEKTU, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000547609.

1.4. PUSES apliecina, ka PIRCĒJS izmanto Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā 44.panta ceturtajā daļā noteiktās tiesības, proti, publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai piederošas ēkas (būves) var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam.

1.5. Īpašuma tiesības uz ēku (būvi) ar kadastra apzīmējumu 13000082305003 Edinburgas prospektā 15, Jūrmalā, ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2017.gada 27.septembra lēmumu nostiprinātas pircējam Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6989.

1.6. PIRCĒJAM ir zināms OBJEKTA faktiskais stāvoklis un apgrūtinājumi, un tas apņemas neizvirzīt pret PĀRDEVĒJU šajā sakarā nekādas pretenzijas.

2. PIRKUMA MAKSA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

OBJEKTA pirkuma maksa ir 13520 EUR (trīspadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit euro), kuru PIRCĒJS ir samaksājis pilnā apmērā līdz Līguma noslēgšanai un kas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā saņemta 2018.gada ______________.

3. PUŠU SAISTĪBAS

3.1. Ar Līguma noslēgšanas un nodošanas – pieņemšanas akta (pielikums) parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM pāriet OBJEKTA valdījuma tiesības. PIRCĒJAM ir pienākums kā valdītājam uzturēt un lietot OBJEKTU atbilstoši noteiktajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim. Ar valdījuma tiesību iegūšanas brīdi PIRCĒJS ir atbildīgs un pilda visus pienākumus, kādus normatīvie akti noteic īpašniekam, un veic visus ar OBJEKTU saistītos maksājumus un nodokļus.

3.2. Ar Līguma noslēgšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums.

3.3. PIRCĒJS līdz visu Līgumā noteikto saistību izpildei nedrīkst OBJEKTU vai tā daļu atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām bez rakstiskas PĀRDEVĒJA piekrišanas. Visu risku par zaudējumiem, kas var rasties saistībā ar OBJEKTU trešajām personām, no Līguma spēkā stāšanās dienas uzņemas PIRCĒJS.

3.4. OBJEKTA īpašuma tiesības PIRCĒJAM pāriet ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

3.5. PĀRDEVĒJS ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas izsniedz PIRCĒJAM nostiprinājuma lūgumu PIRCĒJA īpašuma tiesību uz OBJEKTU reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3.6. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS iesniedz Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļai PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

3.7. PIRCĒJAM ir pienākums 6 (sešu) mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas nostiprināt īpašuma tiesības uz OBJEKTU zemesgrāmatā.

3.8. Ja īpašuma tiesības netiek nostiprinātas Līguma 3.7.punktā noteiktajā termiņā, PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 1 % (viena procenta) apmērā no pirkuma maksas sākot ar pirmo kavējuma dienu un par katru nākamo nokavēto mēnesi, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no pirkuma maksas.

3.9. PIRCĒJAM nav tiesību prasīt Līguma atcelšanu.

3.10. PUSES ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību neizpildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu un atlīdzina otrai PUSEI radušos zaudējumus. Katra PUSE ir atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti pašas vainas vai nolaidības dēļ.

4. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

4.1. Saskaņā ar Civillikuma 1603.panta 5.punktu PĀRDEVĒJS pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

4.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

4.3. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja Līguma sakarā.

5. CITI NOTEIKUMI

5.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma vai skar tā spēkā esamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par Līguma saistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu .

5.3. Ar Līguma noslēgšanas brīdi izbeidzas starp PĀRDEVĒJU un PIRCĒJU 2018.gada 29.martā noslēgtais 2012.gada 27.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/250 Pārjaunojuma līgums Nr.1.2-16.3.1/390.

5.4. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, PUSES Līgumu atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

5.5. Līgums stājas spēkā no tā abpusējās parakstīšanas brīža un dienā un ir spēkā līdz PUŠU saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.6. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuri grozījumi Līgumā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas PUSES.

5.7. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

5.8. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz __ (_______) lapām, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams zemesgrāmatu nodaļai, viens eksemplārs tiek nodots PIRCĒJAM, viens – PĀRDEVĒJAM.

5.9. Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa pievienots pielikums – Nodošanas – pieņemšanas akts uz 1 (vienas) lapas.

6. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

__________________________

PIRCĒJS

____________

Reģistrācijas Nr. ____________

Juridiskā adrese: ____________

____________________


2.pielikums

2018.gada _____________

Nekustamā īpašuma

pirkuma līgumam Nr.____________

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz savstarpēji 2018.gada __._________ noslēgto Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Nr. __________, Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās izpilddirektora _____________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada __.______ lēmumu “Par zemesgabala Dzintari 2308, Jūrmalā, atsavināšanu”, nodod un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SAMAVA”, vienotais reģistrācijas Nr.40203089230, pārņem savā valdījumā apbūvētu zemesgabalu Dzintari 2308, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 2308, ar kopējo platību 154 m2 (turpmāk – zemesgabals).

_________________________, _______________, nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī ir zināms zemesgabala tehniskais stāvoklis un pieņem zemesgabalu tādā stāvoklī, kādā tas ir nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

Šis akts sagatavots uz 1 (vienas) lapas 3 (trīs ) eksemplāros, katrai pusei pa vienam eksemplāram un viens eksemplārs iesniedzams zemesgrāmatu nodaļai.

Jūrmalā, 2018.gada ___.___________

NODOD

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

_____________________

PIEŅEM

__________________________

Reģistrācijas Nr. ____________

Juridiskā adrese: ____________

___________________


Lejupielāde: DOC un PDF