Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 26.jūlijāNr. 376

protokols Nr. 10, 50. punkts

Par zemesgabala Slokas ielā 81A, Jūrmalā, atsavināšanu

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Slokas ielā 81A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 013 111, 3838 m2 platībā, ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2004.gada 22.septembra lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000147256 (turpmāk - zemesgabals).

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2004.gada 11.augusta lēmumu Nr.586 “Par zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 81A nomas līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds”, starp Domi un Vārds, Uzvārds (turpmāk - nomnieks) 2004.gada 6.septembrī noslēgts Zemes nomas līgums Nr. 1.1-16.3/801 (turpmāk - nomas līgums). Pamatojoties uz Domes 2010.gada 11.marta lēmumu Nr.235 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 11.augusta lēmumā Nr.586 “Par zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 81A nomas līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds”“, starp Domi un nomnieku 2010.gada 27.aprīlī noslēgta Vienošanās Nr.1.1-16.3/395 par zemesgabala nomu sporta un atpūtas kompleksa būvniecībai līdz 2035.gada 2.septembrim, kā arī nosakot, ka nomniekam ir tiesības celt uz iznomātā zemesgabala ēkas (būves) kā patstāvīgus īpašuma objektus.

Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000147256 nostiprinātas nomas tiesības uz zemesgabalu nomniekam uz nomas termiņi - līdz 2035.gada 2.septembrim.

Uz zemesgabala atrodas divas būves: jaunbūve Slokas ielā 81A k-2 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 013 1111 002 un sporta un atpūtas ēkas jaunbūve Slokas ielā 81A k-1 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 013 1111 001. Īpašuma tiesības uz jaunbūvi Slokas ielā 81A k-2 (būves kadastra apzīmējums 1300 013 1111 002) un atpūtas ēkas jaunbūvi Slokas ielā 81A k-1 (būves kadastra apzīmējums 1300 013 1111 001) nostiprinātas nomniekam uz zemesgabala nomas laiku Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000533668 2014.gada 28.maijā un 2014.gada 17.decembrī.

Saskaņā ar Domes 2008.gada 27.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.95 “Par detālplānojuma grozījumu vēsturiskajam zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 92 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprināto detālplānojumu zemesgabals atrodas Sabiedrisko iestāžu teritorijā (S). Zemesgabalam noteiktie apgrūtinājumi: zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā; Aizsargjosla gar ielu - būvlaide; 3m aizsargjosla gar atklātu grāvi; 2,5m aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektrisko sakaru tīkla līnijām un kabeļu kanalizāciju; 2,5m aizsargjoslas teritorija gar elektrisko sakaru tīklu gaisvadu līnijām; lm aizsargjosla gar elektriskajiem tīkliem; ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu noteikumus (Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2018.gada 27.marta izziņa Nr.14- 2/30). Zemesgabala lietošanas mērķis - pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (0908).

Saskaņā ar spēkā esošo Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu zemesgabala daļa gar Lielupes upi atrodas applūstošajā teritorijā, kas noteikta atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija noteikumiem Nr.406 „Virszemes ūdens objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”.

Domē 2018.gada 9.februārī saņemts nomnieka iesniegums (reģistrēts ar Nr.l.l-39/765-L) ar lūgumu uzsākt zemesgabala atsavināšanas procesu. Nomnieks saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - likums) 4.panta ceturtās daļas 3.punktu kā zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvju) īpašnieks ir tiesīgs ierosināt zemesgabala atsavināšanu.

Ievērojot to, ka uz zemesgabala atrodas citai personai piederošas ēkas un zemesgabals nav nepieciešamas Jūrmalas pilsētas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, Dome ar 2015.gada 26.marta lēmumu Nr.131 “Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai” zemesgabalu iekļāva atsavināmo īpašumu sarakstā (lēmuma 1.pielikums, 1.kārtas 23.punkts).

Likuma 44.panta ceturtajā daļā noteikts, ka publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai (kopīpašniekiem) piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam (visiem kopīpašniekiem proporcionāli viņu kopīpašuma daļām). Savukārt, likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona un pārdošanas cena ir vienāda ar nekustamā īpašuma nosacīto cenu (8.pants).

Ņemot vērā minēto, zemesgabalu var atsavināt tikai uz zemesgabala esošās jaunbūves Slokas ielā 81A k-2 un sporta un atpūtas ēkas jaunbūves Slokas ielā 81A k-1 īpašniekam - nomniekam, pārdodot par brīvu cenu, tas ir nosacīto cenu.

Zemesgabala vērtības (EUR):

SIA “Grant Thornton Baltic” noteiktā tirgus vērtība 2018.gada 6.aprīlī

VZD kadastrālā vērtība 2018. gada l. janvārī

Atlikusī bilances vērtība (Domes Centralizētās grāmatvedības dati 2018.gada 19.jūnijā)

422 000

37 844

54 063,44

SIA “Grant Thornton Baltic” zemesgabala novērtēšanas izdevumi sastāda 133,10 EUR (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Likuma 44.panta pirmā daļa nosaka, ka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūta personai, kurai ir apbūvēta zemesgabala pirmpirkuma tiesības, atsavināšanas paziņojumu.

Savukārt likuma 44.1panta otrajā daļā noteikts, ka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija lūdz personu, kurai ir pirmpirkuma tiesības, četru mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas dienas:

1) sniegt atbildi, norādot vēlamo samaksas termiņu norēķiniem par zemesgabalu;

2) samaksāt visu pirkuma maksu vai — nomaksas pirkuma līguma gadījumā — avansu 10 procentu apmērā no pirkuma maksas.

Atsavināšanas likuma 37. panta piektā daļa noteic, j a nekustamo īpašumu pārdod par brīvu cenu šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētajām personām, institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosūta tam atsavināšanas paziņojumu. Pieteikšanās termiņš s askaņā ar Atsavināšanas likuma 37. panta sesto daļu nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi no atsavināšanas paziņojuma nosūtīšanas dienas. Gadījumā, ja persona, kurai ir pirmpirkuma tiesības, nenoslēdz pirkuma līgumu atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija var atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai vai lemj par atsavināšanas veida maiņu ( Atsavināšanas likuma 37. panta septītā daļa) .

Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 24.punkts noteic, ka ar nodokli neapliek nekustamā īpašuma pārdošanu, izņemot nelietota nekustamā īpašuma pārdošanu un apbūves zemes pārdošanu.

Atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 1.panta 1.punktam apbūves zeme ir zemesgabals, kura apbūvei vai inženierkomunikāciju izbūvei tajā vai kuram domāto ceļu, ielu vai inženierkomunikāciju pievada izbūvei izsniegta būvatļauja pēc 2009.gada 31.decembra. Zemesgabals nav uzskatāms par apbūves zemi, ja būvatļauja būvdarbu veikšanai ir izsniegta līdz 2009.gada 31.decembrim un pēc 2009.gada 31.decembra ir pagarināta vai pārreģistrēta.

Pievienotās vērtības nodokļa likuma 37.panta pirmā daļa noteic, ka ar nodokli apliekamā vērtība preču - nelietota nekustamā īpašuma un apbūves zemes - piegādes darījumā ir atlīdzība par piegādāto nekustamo īpašumu.

Pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 1.panta 1.punkta,37.panta pirmās daļas un 52.panta pirmās daļas 24.punkta nosacījumiem, zemesgabala atsavināšanas darījums papildus apliekamas ar pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija (turpmāk-komisija) 2018.gada 21.jūnija sēdē (protokola Nr.8.2-7/7) nolēma atsavināt pārdodot par brīvu cenu un nosacīto cenu noteikt saskaņā ar sertificēta vērtētāja SIA “Grant Thornton Baltic” noteikto tirgus vērtību 422 000 EUR apmērā, pircējam papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, kā arī nolēma, ka zemesgabals tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles) vai ar atlikto maksājumu līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem, par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta trešo daļu , 37.panta pirmās daļas 4.punktu un piekto daļu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 1.panta 1.punktu, 37.panta pirmo daļu un 52.panta pirmās daļas 24.punktu , kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 21.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-7/7) un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 18.jūlija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu - pārdošanu par brīvu cenu, zemesgabalu Slokas ielā 81A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 013 111, 3838 m2 platībā (turpmāk - zemesgabals).

2. Apstiprināt zemesgabala nosacīto cenu 422 000 EUR apmērā, pircējam papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Zemesgabalu atsavināt ar tūlītēju samaksu vai ar atlikto maksājumu līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem, par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūtīt zemesgabala atsavināšanas paziņojumu (1.pielikums), piedāvājot zemesgabalu atsavināt uz zemesgabala esošās jaunbūves Slokas ielā 81A k-2 (būves kadastra apzīmējums 1300 013 1111 002) un sporta un atpūtas ēkas jaunbūves Slokas ielā 81A k-1 (būves kadastra apzīmējums 1300 013 1111 001) īpašniekam - Vārds, Uzvārds.

5. Ja Vārds, Uzvārds likumā noteiktajā termiņā sniedz atbildi un lūdz noslēgt pirkuma līgumu par apstiprināto nosacīto cenu, kā arī Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā samaksā attiecīgo pirkuma maksu, Atsavināšanas paziņojumā noteiktajā apmērā , Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt zemesgabala pirkuma līguma noslēgšanu (2., 3.pielikums).

6. Gadījumā, ja Vārds, Uzvārds nesniedz atbildi uz zemesgabala atsavināšanas piedāvājumu, Vārds, Uzvārds atmaksā Jūrmalas pilsētas domei izdevumus, kas saistīti ar zemesgabala novērtēšanu 133,10 EUR apmērā tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis.

7. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 26.jūlija lēmumam Nr.376

(protokols Nr.10, 50.punkts)

Zemesgabala Slokas ielā 81A ,

Jūrmalā, kadastra Nr.1300 013 1111

(turpmāk – Objekts)

ATSAVINĀŠANAS PAZIŅOJUMS

1. Informācija par Objektu

1.1.

Adrese

Slokas ielā 81A , Jūrmalā

1.2.

Kadastra numurs

1300 013 1111

1.3.

Objekta sastāvs

Uz zemesgabala divas būves: jaunbūve Slokas ielā 81A k-2 ar kadastra apzīmējumu 1300 013 1111 002 un sporta un atpūtas ēkas jaunbūve Slokas ielā 81A k-1 ar kadastra apzīmējumu 1300 013 1111 001

1.4.

Īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā

2004.gada 22.septembrī Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000147256

1.5.

Objekta apgrūtinājumi

Atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā;

Aizsargjosla gar ielu - būvlaide;

3 m aizsargjosla gar atklātu grāvi;

2,5 m aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektrisko sakaru tīkla līnijām un kabeļu kanalizāciju;

2,5 m aizsargjoslas teritorija gar elektrisko sakaru tīklu gaisvadu līnijām;

1 m aizsargjosla gar elektriskajiem tīkliem; ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu;

Starp Domi un Vārds, Uzvārds 2004.gada 6.septembrī noslēgts Zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3/801.

1.6.

Atļauts pārdot

Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada __. ______ lēmums Nr._____ “Par zemesgabala Slokas ielā 81A , Jūrmalā, atsavināšanu”

2. Informācija par pirmpirkuma tiesīgo personu

2.1.

Uz zemesgabala esošās apbūves īpašnieks

Vārds, Uzvārds

2.2.

Īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā

2014.gada 28.maijā un 2014.gada 17.decembrī Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000533668.

2.3.

Zemes nomas līgums

Starp Domi un Vārds, Uzvārds 2004.gada 6.septembrī noslēgts Zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3/801 un 2010.gada 27.aprīlī noslēgta Vienošanās Nr.1.1-16.3/395 par zemesgabala nomu sporta un atpūtas kompleksa būvniecībai līdz 2035.gada 2.septembrim. Nomas līgumā noteikts, ka nomniekam ir tiesības celt uz iznomātā zemesgabala ēkas (būves) kā patstāvīgus īpašuma objektus.

3. Atsavināšanas pamatnosacījumi

3.1.

Atsavināšanas veids

Pārdošana par brīvu cenu *

3.2.

Objekta cena

422 000 EUR (četri simti divdesmit divi tūkstoši euro)

3.3.

Maksāšanas līdzekļi

EUR

Objekta pārdošana ar tūlītēju samaksu

3.4.

Pirkuma maksa

422 000 EUR (četri simti divdesmit divi tūkstoši euro)

Objekta pārdošanas uz nomaksu nosacījumi

3.5.

Objekta nodrošinājums - 10% apmērā no Objekta cenas

42200 EUR (četrdesmit divi tūkstoši divi simti euro)

3.6.

Atlikusī objekta pirkuma cenas daļa

379800 EUR (trīs simti septiņdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti euro).

Par atlikto maksājumu (nomaksu) maksājot sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma cenas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

* Papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtība

4.1. Dome ar 2018.gada __________ lēmumu Nr. ___“Par zemesgabala Slokas ielā 81A , Jūrmalā, atsavināšanu” apstiprina Objekta atsavināšanas paziņojumu (turpmāk - Paziņojums) un viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nosūta to ierakstītā vēstulē pirmpirkuma tiesīgajai personai. Paziņojums uzskatāms par saņemtu no brīža, kad pirmpirkuma tiesīgā persona ar savu parakstu apliecinājusi, ka šo Paziņojumu saņēmusi.

4.2. Pirmpirkuma tiesīgajai personai (turpmāk - Persona) rakstisks Apliecinājums (Paziņojuma Pielikums) par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, Objekta pirkuma maksas samaksas apliecinošs dokuments atbilstoši šā Paziņojuma 3.4. vai 3.5.apakšpunktam, Paziņojuma 6. un 7.sadaļā minētie dokumenti jāiesniedz Domē ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no šā Paziņojuma saņemšanas dienas.

4.3. Jebkuri nosacījumi no Persona puses, ar ko tiek atrunāta pirmpirkuma tiesību izmantošana, vai jebkuras prasības mainīt Paziņojuma nosacījumus, tiek uzskatīti par Persona atteikumu pirkt Objektu.

4.4. Ja Persona kopā ar Apliecinājumu ir iesniegusi Domē Paziņojuma 6. un 7.sadaļā minētos dokumentus un sniegtas pieprasītās ziņas, kā arī Domes kontā ieskaita Objekta pirkuma maksa vai Objekta nodrošinājums – 10% apmērā no Objekta cenas atbilstoši šā Paziņojuma 3.4. vai 3.5.apakšpunktam, uzskatāms, ka Persona ir devusi piekrišanu Objekta pirkuma līguma noslēgšanai.

4.5. Dome organizē pirkuma līguma parakstīšanu ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā no dienas, kad Persona ir iesniegusi Paziņojuma 1.pielikumā minēto Apliecinājumu un Paziņojuma 6. un 7.sadaļā minētos dokumentus, ja:

4.5.1. Paziņojuma 4.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā ir iesniegts rakstisks Apliecinājums pirkt Objektu un iesniegti Paziņojuma 6. un 7.sadaļā minētie dokumenti un sniegtas pieprasītās ziņas, un tie atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.5.2. Domes kontā LV36PARX0002484571022, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22 ir ieskaitīta Objekta pirkuma maksa vai Objekta nodrošinājums - 10% apmērā no Objekta cenas atbilstoši šā Paziņojuma 3.4. vai 3.5.apakšpunktam.

4.6. Persona ir atbildīga par iesniegtajos dokumentos uzrādīto ziņu patiesumu, un Dome neatbild par sekām, kas rodas, ja atklājas, ka uzrādītās ziņas bijušas nepatiesas. Domē iesniegtie dokumenti atpakaļ netiek izsniegti.

4.7. Personai Objekta pirkuma līgums ar tūlītēju samaksu jāparaksta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par Objekta pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas, bet ne ātrāk kā samaksāta Objekta pirkuma maksa atbilstoši šā Paziņojuma 3.4.apakšpunktam.

4.8. Personai Objekta nomaksas pirkuma līgums jāparaksta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par Objekta nomaksas pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas, bet ne ātrāk kā samaksāts Objekta nodrošinājums atbilstoši šā Paziņojuma 3.5.apakšpunktam.

4.9. Ja Persona neizmanto pirmpirkuma tiesības, pārkāpjot Paziņojumā noteikto termiņu vai neparaksta Objekta pirkuma līgumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par nomaksas pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas vai pagarinātajā termiņā, Dome lemj par turpmāko rīcību ar Objektu.

5. Citi noteikumi

5.1. Īpašuma tiesības uz Objektu pircējs iegūst ar zemesgabala reģistrāciju zemesgrāmatā, Pircēja pienākums ir ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas brīdi, tūlītējas samaksas gadījumā vai pēc pilnas pirkuma maskas samaksas, nomaksas gadījumā, iesniegt zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Pircēja īpašuma tiesību uz Objektu nostiprināšanai zemesgrāmatā.

5.2. Līdz īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā Pircējam ir pienākums pildīt saistības attiecībā uz maksājumiem par zemesgabala lietošanu.

6. Iesniedzamo dokumentu saraksts

6.1. Apliecinājums pirkt Objektu saskaņā ar Atsavināšanas paziņojumu (Pielikums);

6.2. Maksājumu apliecinošs dokuments par Paziņojuma 3.4. vai 3.5.apakšpunktā norādītā maksājuma samaksu;

6.5. Pilnvarotās personas pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu).

7. Pielikums

Apliecinājuma veidlapa.


Pielikums

Zemesgabala Slokas ielā 81A, Jūrmalā,

atsavināšanas paziņojumam

Fiziskas personas

A P L I E C I N Ā J U M S

Es,__________________________________________________________________

(vārds un uzvārds)

apliecinu, ka vēlos atsavināt zemesgabalu:

Slokas ielā 81A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 013 111, 3838 m2 platībā (turpmāk –Objekts) ,

ar tūlītēju samaksu

Objekta pirkuma maksa ar tūlītēju samaksu *

422 000 EUR (četri simti divdesmit divi tūkstoši euro)

ar atlikto maksājumu

Objekta nodrošinājums ( pirmā iemaksa) 10% apmērā no nosacītās cenas *

42200 EUR (četrdesmit divi tūkstoši divi simti euro)

* Papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli

saskaņā ar Domes 2018.gada ___ lēmumu Nr.____ “Par zemesgabala Slokas ielā 81A , Jūrmalā, atsavināšanu” apstiprināto Objekta atsavināšanas paziņojumu.

Pielikumā: pievienoti dokumenti uz ____ lpp.

Iesniedzot apliecinājumu, kā arī parakstot pirkuma līgumu personai vai tās pilnvarotai personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Deklarētā adrese:_______________________________________________________________

Faktiskā adrese:_______________________________________________________________

Personas kods: _________________ - _______________.

Tālrunis: ______________________ e-pasts:______________________________

Ar šo es apliecinu, ka saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un LR normatīviem aktiem atļauju Jūrmalas pilsētas domei (adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015) kā sistēmas pārzinim apstrādāt manus personas datus ar mērķi nodrošināt pirkuma līguma noslēgšanu un izpildi. Ar savu parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

_______________________________________

(paraksts)

20___. gada ____.________________________


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 26.jūlija lēmumam Nr.376

(protokols Nr.10, 50.punkts)

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA

PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

Jūrmalā, 2018.gada ___.________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – PĀRDEVĒJS), tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada __._______ lēmumu “Par zemesgabala Slokas ielā 81A , Jūrmalā, atsavināšanu”, no vienas puses, un

Vārds, Uzvārds, personas kods  _____________ (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī PUSE/-ES,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada __._______ lēmumu Nr.____ “Par zemesgabala Slokas ielā 81A , Jūrmalā, atsavināšanu” un zemesgabala Slokas ielā 81A , Jūrmalā, atsavināšanas paziņojumu, savā starpā noslēdz šādu pirkuma līgumu (turpmāk – Līgums) :

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk OBJEKTU – zemesgabalu Slokas ielā 81A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 013 111, 3838 m2 platībā.

1.2. PĀRDEVĒJS apliecina, ka viņam uz Līguma noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt Līgumu un pārdot OBJEKTU. PĀRDEVĒJS apliecina, ka OBJEKTS līdz Līguma noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums.

1.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2004.gada 22.septembra lēmumu nostiprinātas īpašuma tiesības uz OBJEKTU, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000147256 .

1.4. PUSES apliecina, ka PIRCĒJS izmanto Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā 37.panta pirmās daļas 4.punktā noteiktās tiesības, proti, pārdodot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļa minētā persona un šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

1.5. Īpašuma tiesības uz jaunbūvi Slokas ielā 81A k-2 (būves kadastra apzīmējums 1300 013 1111 002) un atpūtas ēkas jaunbūvi Slokas ielā 81A k-1 (būves kadastra apzīmējums 1300 013 1111 001) nostiprinātas PIRCĒJAM uz zemesgabala nomas laiku Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000533668 2014.gada 28.maijā un 2014.gada 17.decembrī

1.6. PIRCĒJAM ir zināms OBJEKTA faktiskais stāvoklis un apgrūtinājumi, un tas apņemas neizvirzīt pret PĀRDEVĒJU šajā sakarā nekādas pretenzijas.

2. PIRKUMA MAKSA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

OBJEKTA pirkuma maksa ir ____ EUR (_____________________euro), kuru PIRCĒJS ir samaksājis pilnā apmērā līdz Līguma noslēgšanai un kas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā saņemta 2018.gada ______________.

3. PUŠU SAISTĪBAS

3.1. Ar Līguma noslēgšanas un nodošanas – pieņemšanas akta (pielikums) parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM pāriet OBJEKTA valdījuma tiesības. PIRCĒJAM ir pienākums kā valdītājam uzturēt un lietot OBJEKTU atbilstoši noteiktajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim. Ar valdījuma tiesību iegūšanas brīdi PIRCĒJS ir atbildīgs un pilda visus pienākumus, kādus normatīvie akti noteic īpašniekam, un veic visus ar OBJEKTU saistītos maksājumus un nodokļus.

3.2. Ar Līguma noslēgšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums.

3.3. PIRCĒJS līdz visu Līgumā noteikto saistību izpildei nedrīkst OBJEKTU vai tā daļu atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām bez rakstiskas PĀRDEVĒJA piekrišanas. Visu risku par zaudējumiem, kas var rasties saistībā ar OBJEKTU trešajām personām, no Līguma spēkā stāšanās dienas uzņemas PIRCĒJS.

3.4. OBJEKTA īpašuma tiesības PIRCĒJAM pāriet ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

3.5. PĀRDEVĒJS ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu pēc Līguma noslēgšanas izsniedz PIRCĒJAM nostiprinājuma lūgumu PIRCĒJA īpašuma tiesību uz OBJEKTU reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3.6. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS iesniedz Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļai PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

3.7. PIRCĒJAM ir pienākums 6 (sešu) mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas nostiprināt īpašuma tiesības uz OBJEKTU zemesgrāmatā.

3.8. Ja īpašuma tiesības netiek nostiprinātas Līguma 3.7.punktā noteiktajā termiņā, PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no pirkuma maksas sākot ar pirmo kavējuma dienu un par katru nākamo nokavēto mēnesi, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no pirkuma maksas.

3.9. PIRCĒJAM nav tiesību prasīt Līguma atcelšanu.

3.10. PUSES ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību neizpildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu un atlīdzina otrai PUSEI radušos zaudējumus. Katra PUSE ir atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti pašas vainas vai nolaidības dēļ.

4. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

4.1. Saskaņā ar Civillikuma 1603.panta 5.punktu PĀRDEVĒJS pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

4.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

4.3. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja Līguma sakarā.

5. CITI NOTEIKUMI

5.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma vai skar tā spēkā esamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par Līguma saistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu .

5.3. Ar Līguma noslēgšanas brīdi izbeidzas starp PIRCĒJU un PĀRDEVĒJU 2004.gada 6.septembrī noslēgtais Zemes nomas līgums Nr. 1.1-16.3/801 un 2010.gada 27.aprīlī noslēgtā Vienošanās Nr.1.1-16.3/395.

5.4. PIRCĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir informēts un piekrīt, ka Līguma sagatavošanas un administrēšanas procesā saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu PĀRDEVĒJS apstrādā no PIRCĒJA saņemtos personas datus Jūrmalas pilsētas pašvaldības rīcībā esošos datu reģistros (t.sk. personas kodu).

5.5. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, PUSES Līgumu atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

5.6. Līgums stājas spēkā no tā abpusējās parakstīšanas brīža un dienā un ir spēkā līdz PUŠU saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.7. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuri grozījumi Līgumā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas PUSES.

5.8. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

5.9. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz __ (_______) lapām, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams zemesgrāmatu nodaļai, viens eksemplārs tiek nodots PIRCĒJAM, viens – PĀRDEVĒJAM.

5.10. Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa pievienots pielikums – Nodošanas – pieņemšanas akts uz 1 (vienas) lapas.

5. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

__________________________

PIRCĒJS

____________

Personas kods ____________

Deklarētā adrese: ____________

____________________


Pielikums

2018.gada _____________

Nekustamā īpašuma

pirkuma līgumam Nr.____________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz savstarpēji 2018.gada __._________ noslēgto Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Nr. __________, Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada __.______ lēmumu “Par zemesgabala Slokas ielā 81A , Jūrmalā, atsavināšanu”, nodod un

Vārds, Uzvārds personas kods ___________, pārņem savā valdījumā nekustamo īpašumu - zemesgabalu Slokas ielā 81A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 013 111, 3838 m2 platībā. (turpmāk – zemesgabals).

_________________________, _______________, nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī ir zināms zemesgabala stāvoklis un pieņem zemesgabalu tādā stāvoklī, kādā tas ir nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

Šis akts sagatavots uz 1 (vienas) lapas 3 (trīs ) eksemplāros, katrai pusei pa vienam eksemplāram un viens eksemplārs iesniedzams zemesgrāmatu nodaļai.

NODOD

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

_____________________

PIEŅEM

____________

Personas kods ____________

Deklarētā adrese: ________________

___________________


3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 26.jūlija lēmumam Nr.376

(protokols Nr.10, 50.punkts)

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA

NOMAKSAS PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

Jūrmalā, 2018.gada___.________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – PĀRDEVĒJS), tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada __._______ lēmumu Nr.___“Par zemesgabala Slokas ielā 81A , Jūrmalā, atsavināšanu”, no vienas puses, un

Vārds, Uzvārds, personas kods  _____________ (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī PUSE/-ES,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada __._______ lēmumu Nr.____ “Par zemesgabala Slokas ielā 81A , Jūrmalā, atsavināšanu” un zemesgabala Slokas ielā 81A , Jūrmalā, atsavināšanas paziņojumu, savā starpā noslēdz šādu pirkuma līgumu (turpmāk – Līgums) :

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk OBJEKTU – zemesgabalu Slokas ielā 81A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 013 111, 3838 m2 platībā.

1.2. PĀRDEVĒJS apliecina, ka viņam uz Līguma noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt Līgumu un pārdot OBJEKTU. PĀRDEVĒJS apliecina, ka OBJEKTS līdz Līguma noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums.

1.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2004.gada 22.septembra lēmumu nostiprinātas īpašuma tiesības uz OBJEKTU, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000147256 .

1.4. PUSES apliecina, ka PIRCĒJS izmanto Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā 37.panta pirmās daļas 4.punktā noteiktās tiesības, proti, pārdodot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļa minētā persona un šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

1.5. Īpašuma tiesības uz jaunbūvi Slokas ielā 81A k-2 (būves kadastra apzīmējums 1300 013 1111 002) un atpūtas ēkas jaunbūvi Slokas ielā 81A k-1 (būves kadastra apzīmējums 1300 013 1111 001) nostiprinātas PIRCĒJAM uz zemesgabala nomas laiku Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000533668 2014.gada 28.maijā un 2014.gada 17.decembrī

1.6. PIRCĒJAM ir zināms OBJEKTA faktiskais stāvoklis un apgrūtinājumi, un tas apņemas neizvirzīt pret PĀRDEVĒJU šajā sakarā nekādas pretenzijas.

2. PIRKUMA MAKSA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

2.1.OBJEKTA pirkuma maksa ir ________ EUR ( __________ euro, __ centi). PIRCĒJS ir atbildīgs par pirkuma maksas un visu normatīvajos aktos noteikto obligāto maksājumu, kas saistīti ar OBJEKTU, veikšanu.

2.1. PIRCĒJS līdz Līguma noslēgšanai ir samaksājis OBJEKTA pirkuma maksas nodrošinājumu 10% apmērā no sākumcenas, tas ir, _______ EUR ( _____________ euro un ___ centi), kas Jūrmalas pilsētas norēķinu kontā saņemts 201 __ .gada; šī summa tiek ieskaitīta kā pirkuma maksas avanss.

2.2. Pirkuma maksas samaksai tiek piemērots atliktais maksājums (nomaksa) ar termiņu 1 (viena ) gada laikā. PIRCĒJS maksā pirkuma maksu ___ vienādos maksājumos, kārtējo maksājumu veicot līdz katra mēneša ___ . ( ___________ ) datumam, atbilstoši maksājumu grafikam (1.pielikums), pamatojoties uz PĀRDEVĒJA izrakstīto rēķinu, ar pārskaitījumu: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22, kontā LV36PARX0002484571022.

2.3. Par atlikto maksājumu (nomaksu) PIRCĒJS maksā 6% (sešus procentus) gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

2.4. Par Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņu kavējumiem PIRCĒJS maksā nokavējuma procentus 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

2.5. Ja PIRCĒJAM ir maksājumu parāds, tad PIRCĒJA kārtējo maksājumu saskaņā ar Civillikuma 1843.pantu PĀRDEVĒJS bez īpaša paziņojuma vispirms ieskaita nokavējuma procentu maksājumos un tikai pēc tam dzēš atlikušo pirkuma maksas parādu (pirkuma maksas pamatsumma un procenti par atlikto maksājumu).

2.6. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad PĀRDEVĒJS ir saņēmis maksājumu Līgumā norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

2.7. PIRCĒJAM ir tiesības samaksāt visu OBJEKTA pirkuma cenas daļu pirms noteiktā termiņa.

3. PUŠU SAISTĪBAS

3.1. Ar Līguma noslēgšanas un nodošanas – pieņemšanas akta (pielikums) parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM pāriet OBJEKTA valdījuma tiesības. PIRCĒJAM ir pienākums kā valdītājam uzturēt un lietot OBJEKTU atbilstoši noteiktajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim. Ar valdījuma tiesību iegūšanas brīdi PIRCĒJS ir atbildīgs un pilda visus pienākumus, kādus normatīvie akti noteic īpašniekam, un veic visus ar OBJEKTU saistītos maksājumus un nodokļus.

3.2. Ar Līguma noslēgšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums.

3.3. PIRCĒJS līdz visu Līgumā noteikto saistību izpildei nedrīkst OBJEKTU vai tā daļu atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām bez rakstiskas PĀRDEVĒJA piekrišanas. Visu risku par zaudējumiem, kas var rasties saistībā ar OBJEKTU trešajām personām, no Līguma spēkā stāšanās dienas uzņemas PIRCĒJS.

3.4. OBJEKTA īpašuma tiesības PIRCĒJAM pāriet ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda. PĀRDEVĒJS piekrīt OBJEKTA īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda pēc OBJEKTA pirkuma maksas (tai skaitā procentu par atlikto maksājumu) saņemšanas pilnā apmērā uz PĀRDEVĒJA norādīto bankas kontu.

3.5. PĀRDEVĒJS apņemas 1 (viena) mēneša laikā, skaitot no dienas, kad PIRCĒJS ir samaksājis OBJEKTA pirkuma maksu pilnā apmērā, parakstīt un sagatavot no PĀRDEVĒJA puses visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar OBJEKTA ierakstīšanu zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

3.6. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS iesniedz Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļai PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

3.7. PIRCĒJAM ir pienākums 6 (sešu) mēnešu laikā pēc OBJEKTA pirkuma maksas samaksas pilnā apmērā nostiprināt iegūtās īpašuma tiesības zemesgrāmatā, ar nosacījumu, ka PĀRDEVĒJS ir izsniedzis visus nepieciešamos dokumentus PIRCĒJAM.

3.8. Ja īpašuma tiesības netiek nostiprinātas Līguma 3.7.punktā noteiktajā termiņā, PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no pirkuma maksas sākot ar pirmo kavējuma dienu un par katru nākamo nokavēto mēnesi, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no pirkuma maksas.

3.9. PIRCĒJAM nav tiesību prasīt Līguma atcelšanu.

3.10. PUSES ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību neizpildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu un atlīdzina otrai PUSEI radušos zaudējumus. Katra PUSE ir atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti pašas vainas vai nolaidības dēļ.

4. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

4.1. Saskaņā ar Civillikuma 1603.panta 5.punktu PĀRDEVĒJS pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

4.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

4.3. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja Līguma sakarā.

5. PĀRDEVĒJA ATKĀPŠANĀS TIESĪBA PIRKUMA MAKSAS NESMAKSAS GADĪJUMĀ

5.1.PĀRDEVĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties un bez tiesas atcelt Līgumu, rakstiski paziņojot par to PIRCĒJAM vienu mēnesi iepriekš, un PIRCĒJAM ir pienākums noslēgt atcēlēju līgumu, ja:

5.1.1. nav samaksāta visa OBJEKTA pirkuma maksa un tiesa pasludina PIRCĒJA maksātnespējas procesu;

5.1.2. Līgumā noteiktie maksājumi netiek izdarīti divu maksājamo termiņu laikā no maksāšanas termiņa iestāšanās dienas;

5.2. Ja Līgums tiek atcelts vai atzīts par spēkā neesošu, PIRCĒJS 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no atcēlēja līguma noslēgšanas dienas nodod PĀRDEVĒJAM OBJEKTU līdz ar tā pieaugumiem un ienākumiem, parakstot nodošanas - pieņemšanas aktu.

5.3. Ja ir noslēgts atcēlējs līgums vai Līgums ir atzīts par spēkā neesošu, PUSES vienojas, ka PIRCĒJA veiktie maksājumi par OBJEKTA pirkumu tiek uzskatīti kā samaksa par OBJEKTA lietošanu, kas netiek atmaksāta PIRCĒJAM. Ja saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību PĀRDEVĒJAM pienākošies maksājumi ir mazāki par PIRCĒJA samaksāto OBJEKTA pirkuma maksu, PĀRDEVĒJS pēc tam, kad PIRCĒJS ir izpildījis Līguma 5.3.punktā minēto pienākumu, atmaksā atlikumu (starpību).

5.4. Ja Līgums tiek atcelts pēc PIRCĒJA maksātnespējas procesa pasludināšanas saskaņā ar administratora vienpusēju prasību, administrators veic visus maksājumus par OBJEKTA lietošanu, kas noteikti Līguma 5.4.punktā.

6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

6.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma vai skar tā spēkā esamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par Līguma saistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu .

6.3. Ar Līguma noslēgšanas brīdi izbeidzas starp PIRCĒJU un PĀRDEVĒJU 2004.gada 6.septembrī noslēgtais Zemes nomas līgums Nr. 1.1-16.3/801 un 2010.gada 27.aprīlī noslēgtā Vienošanās Nr.1.1-16.3/395 .

6.4. PIRCĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir informēts un piekrīt, ka Līguma sagatavošanas un administrēšanas procesā saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu PĀRDEVĒJS apstrādā no PIRCĒJA saņemtos personas datus Jūrmalas pilsētas pašvaldības rīcībā esošos datu reģistros (t.sk. personas kodu).

6.5. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, PUSES LĪGUMU atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

6.6. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, PUSES Līgumu atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

6.7. Līgums stājas spēkā no tā abpusējās parakstīšanas brīža un dienā un ir spēkā līdz PUŠU saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.

6.8. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuri grozījumi Līgumā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas PUSES.

6.9. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

6.10.Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz __ (_______) lapām, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams zemesgrāmatu nodaļai, viens eksemplārs tiek nodots PIRCĒJAM, viens – PĀRDEVĒJAM.

6.11. Līgumam kā neatņemamas tā sastāvdaļas pievienoti:

1.pielikums – Maksājumu grafiks uz 1 (vienas) lapas;

2.pielikums – Nodošanas – pieņemšanas akts uz 1 (vienas) lapas.

7.PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

__________________________

PIRCĒJS

____________

Personas kods: ____________

Deklarētā adrese: ____________

____________________

____________


Pielikums

2018.gada _____________

Nekustamā īpašuma

nomaksas pirkuma līgumam Nr.____________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz savstarpēji 2018.gada __._________ noslēgto Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Nr. __________, Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada __.______ lēmumu “Par zemesgabala Slokas ielā 81A , Jūrmalā, atsavināšanu”, nodod un

Vārds, Uzvārds personas kods ___________, pārņem savā valdījumā nekustamo īpašumu - zemesgabalu Slokas ielā 81A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 013 111, 3838 m2 platībā. (turpmāk – zemesgabals).

_________________________, _______________, nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī ir zināms zemesgabala stāvoklis un pieņem zemesgabalu tādā stāvoklī, kādā tas ir nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

Šis akts sagatavots uz 1 (vienas) lapas 3 (trīs ) eksemplāros, katrai pusei pa vienam eksemplāram un viens eksemplārs iesniedzams zemesgrāmatu nodaļai.

NODOD

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

_____________________

PIEŅEM

____________

Personas kods ____________

Deklarētā adrese: ________________

___________________


Lejupielāde: DOC un PDF