Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 26.jūlijāNr. 377

protokols Nr. 10, 51. punkts

Par dzīvojamās mājas Asaru prospektā 50 k-1-6, Jūrmalā,
nodošanu privatizācijai

Viendzīvokļa dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 1300 016 2210 002) Asaru prospektā 50 k-1, Jūrmalā, ar kopējo platību 31,6 m2 un kopīpašuma 3160/24315 domājamā daļa no zemesgabala (kadastra apzīmējums 1300 016 2210) ar kopējo platību 1739 m2, reģistrēta kā dzīvokļa īpašums Nr.6 ar kadastra numurs 1300 900 9994 Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6644 6, uz kuru īpašuma tiesības nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai 2012.gada 17.decembrī.

Uz zemesgabala Asaru prospektā 50, Jūrmalā, atrodas arī daudzdzīvokļu dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 1300 016 2210 001), kas kopā ar funkcionāli saistītām būvēm (diviem pagrabiem un pieciem šķūņiem) un kopīpašuma 21155/24315 domājamo daļu no zemesgabala (kadastra apzīmējums 1300 016 2210) , sadalīta piecos dzīvokļa īpašumos un privatizēta.

Ar Administratīvās apgabaltiesas 2016.gada 17.novembra spriedumu un Latvijas Republikas Augstākās tiesas 2018.gada 25.jūnija spriedumu civillietā Nr.A420398514 (SKA-311/2018) tiesa nosprieda uzlikt par pienākumu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pieņemt lēmumu par ēkas Asaru prospektā 50 k-1-6, Jūrmalā, ar būves kadastra apzīmējumu 1300 016 2210 002 nodošanu privatizācijai un ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc lēmuma par šīs ēkas privatizācijas uzsākšanu pieņemšanas piedāvāt Vārds, Uzvārds privatizēt šo ēku kopā ar attiecīgu zemesgabala domājamo daļu

Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 8.1 panta otro daļu, 74.panta pirmo daļu un ievērojot Administratīvās apgabaltiesas 2016.gada 17.novembra spriedumu un Latvijas Republikas Augstākās tiesas 2018.gada 25.jūnija spriedumu civillietā Nr.A420398514 (SKA-311/2018), kā arī Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 18.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot privatizācijai viendzīvokļa dzīvojamo māju (kadastra apzīmējums 1300 016 2210 002) Asaru prospektā 50 k-1-6, Jūrmalā, ar kopējo platību 31,6 m2 un kopīpašuma 3160/24315 domājamo daļu no zemesgabala (kadastra apzīmējums 1300 016 2210) ar kopējo platību 1739 m2, kas reģistrēta kā dzīvokļa īpašums Nr.6 ar kadastra numuru 1300 900 9994 Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6644 6.

2. Jūrmalas dzīvojamo māju privatizācijas komisijai ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā:

2.1. nodrošināt šā lēmuma 1.punktā minētā īpašuma vērtības noteikšanu;

2.2. nosūtīt piedāvājumu (privatizācijas paziņojumu) Vārds, Uzvārds pirkt šā lēmuma 1.punktā minēto īpašumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF