Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 26.jūlijāNr. 382

protokols Nr. 10, 56. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Tallinas  ielā 44, Jūrmalā,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2018.gada 26.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.212 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Tallinas ielā 44, Jūrmalā, pirmo izsoli”, ar kuru nolēma Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.9 Tallinas ielā 44, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 9637, kas sastāv no dzīvokļa Nr.9 ar kopējo platību 31,8 m2, kopīpašuma 3180/393880 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un kopīpašuma 3180/393880 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3307, kura kopējā platība ir 1851 m2 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.9), pārdot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli un apstiprināt pirmās izsoles sākumcenu 15 900 EUR, pirmās izsoles soli 1113 EUR un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR, kā arī apstiprināja dzīvokļa īpašuma Nr.9 izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2018.gada 8.jūnijam nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2018.gada 12.jūnijā paredzēto dzīvokļa īpašuma Nr.9 izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.2.apakšpunktam – dzīvokļa īpašuma Nr.9 izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to dzīvokļa īpašuma Nr.9 izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem no nosacītās cenas.

Dzīvokļa īpašuma Nr.9 vērtības (EUR):

Sertificēta vērtētāja

SIA “ANNO”

noteiktā tirgus vērtība

2018.gada 1.martā

Pirmās izsoles sākumcena

Piedāvātā

otrās izsoles sākumcena

(samazinājums par 20%)

VZD

kadastrālā

vērtība

2018.gada

1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās

grāmatvedības dati)

2018.gada 19.jūnijā

15 900

15 900

12 720

9 092

7 309,90

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2018.gada 21.jūnija sēdē (protokola Nr.8.2-7/7) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma Nr.9 otrās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot otrās izsoles sākumcenu 12 720 EUR apmērā (cenas samazinājums par 20%, izsoles soli – 891 EUR apmērā un izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR apmērā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.212 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Tallinas ielā 44, Jūrmalā, pirmo izsoli” 7.1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 21.jūnija sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/7) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 18.jūlija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.9 Tallinas ielā 44, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 9637, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.9), pirmo izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, dzīvokļa īpašumu Nr.9, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 12 720 EUR (divpadsmit tūkstoši septiņi simti divdesmit euro) apmērā;

2.2. otrās izsoles soli – 891 EUR (astoņi simti deviņdesmit viens euro) apmērā;

2.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) apmērā.

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10% apmērā no otrās izsoles sākumcenas, tas ir 1 272 EUR (viens tūkstotis divi simti septiņdesmit divi euro).

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt dzīvokļa īpašuma Nr.9, otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.212 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Tallinas ielā 44, Jūrmalā, pirmo izsoli”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF