Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 26.jūlijāNr. 383

protokols Nr. 10, 57. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.55 Talsu šosejā 31 k-12, Jūrmalā,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2018.gada 26.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.213 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.55 Talsu šosejā 31 k-12, Jūrmalā, pirmo izsoli”, ar kuru nolēma Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.55 Talsu šosejā 31 k-12, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 4362, kas sastāv no dzīvokļa Nr.55 ar kopējo platību 30,4 m2, kopīpašuma 3040/217050 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un kopīpašuma 3040/217050 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0727, kura kopējā platība ir 831 m2 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.55), pārdot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli un apstiprināt pirmās izsoles sākumcenu 13 900 EUR, pirmās izsoles soli 973 EUR un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR, kā arī apstiprināja dzīvokļa īpašuma Nr.55 izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2018.gada 8.jūnijam nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2018.gada 12.jūnijā paredzēto dzīvokļa īpašuma Nr.55 izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.2.apakšpunktam – dzīvokļa īpašuma Nr.55 izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to dzīvokļa īpašuma Nr.55 izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem no nosacītās cenas.

Dzīvokļa īpašuma Nr.55 vērtības (EUR):

Sertificēta vērtētāja

SIA “ANNO”

noteiktā tirgus vērtība

2018.gada

23.februārī

Pirmās izsoles sākumcena

Piedāvātā

otrās izsoles sākumcena

(samazinājums par 20%)

VZD

kadastrālā

vērtība

2018.gada

1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās

grāmatvedības dati)

2018.gada 19.jūnijā

13 900

13 900

11 120

6 322

4 370,50

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2018.gada 21.jūnija sēdē (protokola Nr.8.2-7/7) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma Nr.55 otrās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot otrās izsoles sākumcenu 11 120 EUR apmērā (cenas samazinājums par 20%, izsoles soli – 779 EUR apmērā un izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR apmērā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.213 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.55 Talsu šosejā 31 k-12, Jūrmalā, pirmo izsoli” 7.1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 21.jūnija sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/7) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 18.jūlija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.55 Talsu šosejā 31 k-12, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 4362, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.55), pirmo izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, dzīvokļa īpašumu Nr.55, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 11 120 EUR (vienpadsmit tūkstoši viens simts divdesmit euro) apmērā;

2.2. otrās izsoles soli – 779 EUR (septiņi simti septiņdesmit deviņi euro) apmērā;

2.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) apmērā.

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10% apmērā no otrās izsoles sākumcenas, tas ir 1 112 EUR (viens tūkstotis viens simts divpadsmit euro).

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt dzīvokļa īpašuma Nr.55, otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.213 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.55 Talsu šosejā 31 k-12, Jūrmalā, pirmo izsoli”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF