Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 26.jūlijāNr. 385

protokols Nr. 10, 59. punkts

Par d zīvokļa īpašuma Nr.2 Mārupes ielā 1 Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2018.gada 24.maija lēmumu Nr.270 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Mārupes ielā 1, Jūrmalā, pirmo izsoli” (turpmāk -lēmums) nolemts atsavināt, pārdodot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, ar tūlītēju samaksu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.2 Mārupes ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7828, kas sastāv no dzīvokļa Nr.2 ar kopējo platību 30,5 m2, kopīpašuma 3050/31540 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 005 0401 001, kopīpašuma 3050/31540 domājamām daļām no palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 005 0401 002, 1300 005 0401 003, 1300 005 0401 004, 1300 005 0401 005, 1300 005 0401 006, 1300 005 0401 009, 1300 005 0401 010 un kopīpašuma 3050/34890 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 005 0401 (turpmāk - dzīvokļa īpašums) un apstiprināt dzīvokļu īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk - Izsoles noteikumi).

Dzīvokļa īpašuma pirmās izsoles sākumcena tika noteikta 7000 EUR (septiņi tūkstoši euro) un izsoles solis – 490 EUR (četri simti deviņdesmit euro).

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2018.gada 11.jūlijā notika dzīvokļa īpašuma pirmā izsole, uz kuru pieteicās viens izsoles dalībnieks – Vārds, Uzvārds. Izsoles dalībnieka piedāvātā dzīvokļa īpašuma cena bija 7490 EUR (septiņi tūkstoši četri simti deviņdesmit euro), kas ir paaugstināta par vienu izsoles soli. Izsoles noteikumu 2.4.punkts nosaka, ja uz izsoli reģistrējas tikai viens izsoles dalībnieks, Objekts izsolē tiek pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par viņa piedāvāto cenu, ja piedāvātā cena ir paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli.

Ievērojot, to, ka vienīgā izsoles dalībnieka - Vārds, Uzvārds piedāvātā dzīvokļa īpašuma cena palielināta par 1 (vienu) izsoles soli un noteikta 7490 EUR (septiņi tūkstoši četri simti deviņdesmit euro) apmērā, Vārds, Uzvārds kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk - izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktam, izsoles uzvarētājai viena mēneša laikā no objekta izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu . Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2018.gada 4.jūlijā iemaksāja izsoles nodrošinājumu 700 EUR apmērā un 2018.gada 12.jūlijā iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 6790 EUR, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.1.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt dzīvokļa īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maijā pieņemtā lēmuma Nr.270 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Mārupes ielā 1, Jūrmalā, pirmo izsoli” Izsoles noteikumu 2.3., 2.4., 6.1., 6.5. un 6.11.apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 11.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/9 ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2018.gada 11.jūlijā notikušās dzīvokļa īpašuma Nr.2 Mārupes ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7828, kas sastāv no dzīvokļa Nr.2 ar kopējo platību 30,5 m2, kopīpašuma 3050/31540 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 005 0401 001, kopīpašuma 3050/31540 domājamām daļām no palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 005 0401 002, 1300 005 0401 003, 1300 005 0401 004, 1300 005 0401 005, 1300 005 0401 006, 1300 005 0401 009, 1300 005 0401 010 un kopīpašuma 3050/34890 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 005 0401 , izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu, izsoles uzvarētājai Vārds, Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 7490 EUR (septiņi tūkstoši četri simti deviņdesmit euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai dzīvokļa īpašuma Nr.2 Mārupes ielā 1, Jūrmalā, pirkuma līgumu ar Vārds, Uzvārds.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt dzīvokļa īpašuma Nr.2 Mārupes ielā 1, Jūrmalā, pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF