Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 26.jūlijāNr. 389

protokols Nr. 10, 63. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 16.janvāra lēmuma Nr.17
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo
īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” 1.pielikumā

Jūrmalas pilsētas pašvaldība, kā privatizēto dzīvojamo māju valdītāja, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta septīto daļu pilda pienākumu pārvaldīt dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai. Pienākums pašvaldībai pārvaldīt dzīvojamo māju ir arī tad, ja dzīvojamā mājā ir privatizēti visi privatizācijas objekti, bet nav sasaukta dzīvokļu īpašnieku kopsapulce saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta otro daļu.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2014 gada 16.janvāra lēmumu Nr.17 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” starp Domi un SIA “Jūrmalas namsaimnieks” (turpmāk – Pārvaldnieks) 2014.gada 14.februārī tika noslēgts Pilnvarojuma līgums Nr.1.2-16/194 (turpmāk - Līgums) par Jūrmalas pilsētas pašvaldības valdījumā esošo privatizēto dzīvojamo māju pārvaldīšanu. Pārvaldnieks pārvalda un apsaimnieko privatizētās dzīvojamās mājas līdz to pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai. Saskaņā ar Līguma 4.2.5. apakšpunktu Pārvaldniekam ir pienākums pārstāvēt Domi visās tiesu instancēs un veikt ar tiesas sprieduma izpildi saistītās darbības, līdz ar to Pārvaldniekam rodas nepieciešamība veikt fiziku personu (īrnieku) datu apstrādi.

Domē 2018.gada 23.martā saņemts Pārvaldnieka iesniegums Nr.1-/273 (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-37/3317) ar lūgumu veikt grozījumus Līgumā par personas datu došanu Pārvaldniekam Līguma uzdoto saistību izpildei.

Ar 2018.gada 25.maiju piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kas ievieš papildus prasības attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību, līdz ar to izdarāmi arī grozījumi Līgumā.

Pamatojoties uz Līguma 6.1.punktu, Jūrmalas pilsētas Transporta un mājokļa komitejas 2018.gada 10.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.1.2-26/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 16.janvāra lēmuma Nr.17 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” 1.pielikumā šādus grozījumus:

1.1. papildināt līgumu ar 71. punktu šādā redakcijā:

“71. FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDE

71.1. Līguma ietvaros VALDĪTĀJS kā pārzinis Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē uztic PĀRVALDNIEKAM kā personas datu operatoram fizisko personu datu (turpmāk – personas dati) apstrādi, kas nepieciešama no Līguma izrietošo saistību pienācīgai izpildei (turpmāk – personas datu apstrādes mērķis).

71.2. Pārvaldniekam ir tiesības izmantot saņemtos personas datus tikai personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai tam nepieciešamā apjomā un personas datu pareizības pārbaudei, kā arī datu atjaunošanai un/vai labošanai, ja konstatēta personas datu neatbilstība.

71.3. PĀRVALDNIEKAM nav tiesību pārveidot personas datus, ja vien šādu uzdevumu nav devis VALDĪTĀJS vai tā pilnvarota persona. Ikvienai šādai personas datu pārveidei ir jābūt PĀRVALDNIEKA fiksētai, norādot pārveides pamatojumu.

71.4. PĀRVALDNIEKS nedrīkst saņemto informāciju patvaļīgi pārveidot, publicēt, piedalīties tās nodošanā vai pārdošanā un reproducēt kopumā vai daļēji. PĀRVALDNIEKAM aizliegts iegūtos personas datus izmantot privātiem, komerciāliem un reklāmas nolūkiem.

71.5. PĀRVALDNIEKAM ir šādi pienākumi:

71.5.1. nodrošināt tehniskās un organizatoriskās prasības fizisko personu datu apstrādē atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām;

71.5.2. apstrādāt, tajā skaitā izmantot un kārtot personas datus, tikai atbilstoši Līgumā noteiktajam personas datu apstrādes mērķim un personas datu aizsardzības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

71.5.3. nodrošināt, ka PĀPRVALDNIEKA darbinieki, kuri ir iesaistīti personas datu apstrādē, ir iepazīstināti ar VALDĪTĀJA un Līguma prasībām personas datu apstrādē un ir apņēmušies ievērot normatīvo aktu prasības personas datu aizsardzības jomā, pildot amata pienākumus un arī pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas;

71.5.4. nodrošināt, ka personas, kuras ir pilnvarotas apstrādāt personas datus, ir apņēmušās rakstiski ievērot konfidencialitāti vai tām ir noteikts attiecīgs pienākums ievērot konfidencialitāti;

71.5.5. rakstiski informēt un saņemt rakstisku atļauju no VALDĪTĀJS par cita personas datu apstrādātāja piesaistīšanu vai aizstāšanu;

71.5.6. ja PĀRVALDNIEKS personas datu apstrādē Līgumā noteiktajā kārtībā piesaista citu apakšuzņēmēju (datu operatoru) konkrētu personas datu apstrādes darbību veikšanai VALDĪTĀJA vārdā, apakšuzņēmējam tiek noteikti tie paši personas datu aizsardzības pienākumi, kas noteikti Līgumā PĀRVALDNIEKAM, jo īpaši garantējot, ka tiks īstenoti tehniskie un organizatoriskie pasākumi tādā veidā, lai personas datu apstrādē tiktu ievērotas normatīvajos aktos noteiktās prasības. Ja PĀRVALDNIEKA piesaistītais apakšuzņēmējs nepilda savus personas datu aizsardzības pienākumus, PĀRVALDNIEKS paliek pilnībā atbildīgs VALDĪTĀJAM par šā apakšuzņēmēja pienākumu izpildi;

71.5.7. darīt pieejamu visu informāciju, kas nepieciešama, lai apliecinātu, ka tiek pildītas normatīvajos aktos paredzētās prasības, un lai ļautu VALDĪTĀJAM veikt revīzijas un pārbaudes par veiktajām personas datu apstrādēm;

71.5.8. nodrošināt, lai personas datiem un to aizsardzībā izmantojamiem tehniskiem resursiem piekļūtu tikai tam pilnvaroti PĀRVALDNIEKA darbinieki;

71.5.9. izsniegt personas datus trešajām personām tikai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, iepriekš identificējot informācijas pieprasītāju un izvērtējot informācijas pieprasījuma tiesisko pamatu;

71.5.10. neuzglabāt iegūtos personas datus ilgāk, kā tas nepieciešams Līgumā noteiktajam mērķim;

71.5.11.nekavējoties (ne vēlāk kā 2 (divu) stundu laikā) tiklīdz PĀRVALDNIEKAM kļuvis zināms personas datu aizsardzības pārkāpums, bez nepamatotas kavēšanās ziņot par to VALDĪTĀJAM, ziņojumā iekļaujot šādu informāciju:

71.5.11.1. datumu un laiku, kad noticis (konstatēts) pārkāpums;

71.5.11.2. pārkāpuma aprakstu, tostarp, ja iespējams, attiecīgo personas datu subjektu kategorijas un aptuveno skaitu un attiecīgo personas datu ierakstu kategorijas un aptuveno skaitu, iespējamās sekas;

71.5.11.3. pasākumus, kas veikti pārkāpuma pārvaldīšanai (identificēšanai, novērtēšanai, samazināšanai, kontrolēšanai);

71.5.11.4. atbildīgās personas kontaktinformācija, kurai ziņots par pārkāpumu;

71.5.12. Līguma 7.5.11. punktā noteiktajā gadījumā saglabāt pierādījumus;

71.5.13. pēc VALDĪTĀJA pieprasījuma sniegt nepieciešamo informāciju un palīdzību ar atbilstošiem tehniskiem un organizatoriskiem pasākumiem, lai VALDĪTĀJS varētu izpildīt savu pienākumu, atbildot uz personas datu subjektu pieprasījumiem un personas datu subjekta tiesību īstenošanu.

71.6. Puses vienojas, ka, izbeidzot Darbus, PĀRVALDNIEKS, ja vien ārējos normatīvajos aktos nav noteikta cita kārtība:

71.6.1. nodod atpakaļ VALDĪTĀJAM visus saņemtos personas datus par pakalpojuma saņēmējiem un to kopijas vai iznīcina visus personas datus;

71.6.2. (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma saistību pilnīgas izpildes izdzēš visus personas datus;

71.6.3. rakstiski apliecina VALDĪTĀJAM, ka Līguma 7.6.1. un 7.6.2. punktā noteiktie pienākumi ir izpildīti.”

2. Aizstāt Līguma 1.pielikumu ar šī lēmuma 1.pielikumu.

3. Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt vienošanās noslēgšanu saskaņā ar šī lēmuma 2. pielikumu.

4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt šī lēmuma 3.punktā minēto vienošanos.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


1. pielikums "Jūrmalas pilsētas pašvaldības valdījumā esošo privatizēto dzīvojamo māju saraksts" XLSX2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 26.jūlija lēmumam Nr.389

(protokols Nr.10, 63.punkts)

Vienošanās Nr. ______________

par grozījumiem 2014.gada 11.februārā līgumā Nr.1.2.-16/194 par Jūrmalas pilsētas pašvaldības valdījumā esošo privatizēto dzīvojamo māju pārvaldīšanu

Jūrmalā 2018.gada ___.__________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas numurs 90000056357 (turpmāk – VALDĪTĀJS), tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada __.________ lēmumu Nr.___ “Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 16.janvāra lēmuma Nr.17 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” no vienas puses, un

SIA „Jūrmalas namsaimnieks” (turpmāk – PĀRVALDNIEKS), valdes priekšsēdētāja Igora Krivoručko personā, no otras puses, kopā saukti – PUSES, saskaņā ar 2014.gada 14.februārī starp VALDĪTĀJU un PĀRVALDNIEKU noslēgtā Pilnvarojuma līguma Nr.1.2-16/194 (turpmāk - Līgums) 6.1.punktu noslēdz šādu vienošanos, kas ir saistošs PUŠU tiesību un saistību pārņēmējiem:

1. Papildināt Līgumu ar 71. punktu un izteikt šādā redakcijā:

“71. FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDE

71.1. Līguma ietvaros VALDĪTĀJS kā pārzinis Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē uztic PĀRVALDNIEKAM kā personas datu operatoram fizisko personu datu (turpmāk – personas dati) apstrādi, kas nepieciešama no Līguma izrietošo saistību pienācīgai izpildei (turpmāk – personas datu apstrādes mērķis).

71.2. Pārvaldniekam ir tiesības izmantot saņemtos personas datus tikai personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai tam nepieciešamā apjomā un personas datu pareizības pārbaudei, kā arī datu atjaunošanai un/vai labošanai, ja konstatēta personas datu neatbilstība.

71.3. PĀRVALDNIEKAM nav tiesību pārveidot personas datus, ja vien šādu uzdevumu nav devis VALDĪTĀJS vai tā pilnvarota persona. Ikvienai šādai personas datu pārveidei ir jābūt PĀRVALDNIEKA fiksētai, norādot pārveides pamatojumu.

71.4. PĀRVALDNIEKS nedrīkst saņemto informāciju patvaļīgi pārveidot, publicēt, piedalīties tās nodošanā vai pārdošanā un reproducēt kopumā vai daļēji. PĀRVALDNIEKAM aizliegts iegūtos personas datus izmantot privātiem, komerciāliem un reklāmas nolūkiem.

71.5. PĀRVALDNIEKAM ir šādi pienākumi:

71.5.1. nodrošināt tehniskās un organizatoriskās prasības fizisko personu datu apstrādē atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām;

71.5.2. apstrādāt, tajā skaitā izmantot un kārtot personas datus, tikai atbilstoši Līgumā noteiktajam personas datu apstrādes mērķim un personas datu aizsardzības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

71.5.3. nodrošināt, ka PĀPRVALDNIEKA darbinieki, kuri ir iesaistīti personas datu apstrādē, ir iepazīstināti ar VALDĪTĀJA un Līguma prasībām personas datu apstrādē un ir apņēmušies ievērot normatīvo aktu prasības personas datu aizsardzības jomā, pildot amata pienākumus un arī pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas;

71.5.4. nodrošināt, ka personas, kuras ir pilnvarotas apstrādāt personas datus, ir apņēmušās rakstiski ievērot konfidencialitāti vai tām ir noteikts attiecīgs pienākums ievērot konfidencialitāti;

71.5.5. rakstiski informēt un saņemt rakstisku atļauju no VALDĪTĀJS par cita personas datu apstrādātāja piesaistīšanu vai aizstāšanu;

71.5.6. ja PĀRVALDNIEKS personas datu apstrādē Līgumā noteiktajā kārtībā piesaista citu apakšuzņēmēju (datu operatoru) konkrētu personas datu apstrādes darbību veikšanai VALDĪTĀJA vārdā, apakšuzņēmējam tiek noteikti tie paši personas datu aizsardzības pienākumi, kas noteikti Līgumā PĀRVALDNIEKAM, jo īpaši garantējot, ka tiks īstenoti tehniskie un organizatoriskie pasākumi tādā veidā, lai personas datu apstrādē tiktu ievērotas normatīvajos aktos noteiktās prasības. Ja PĀRVALDNIEKA piesaistītais apakšuzņēmējs nepilda savus personas datu aizsardzības pienākumus, PĀRVALDNIEKS paliek pilnībā atbildīgs VALDĪTĀJAM par šā apakšuzņēmēja pienākumu izpildi;

71.5.7. darīt pieejamu visu informāciju, kas nepieciešama, lai apliecinātu, ka tiek pildītas normatīvajos aktos paredzētās prasības, un lai ļautu VALDĪTĀJAM veikt revīzijas un pārbaudes par veiktajām personas datu apstrādēm;

71.5.8. nodrošināt, lai personas datiem un to aizsardzībā izmantojamiem tehniskiem resursiem piekļūtu tikai tam pilnvaroti PĀRVALDNIEKA darbinieki;

71.5.9. izsniegt personas datus trešajām personām tikai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, iepriekš identificējot informācijas pieprasītāju un izvērtējot informācijas pieprasījuma tiesisko pamatu;

71.5.10. neuzglabāt iegūtos personas datus ilgāk, kā tas nepieciešams Līgumā noteiktajam mērķim;

71.5.11.nekavējoties (ne vēlāk kā 2 (divu) stundu laikā) tiklīdz PĀRVALDNIEKAM kļuvis zināms personas datu aizsardzības pārkāpums, bez nepamatotas kavēšanās ziņot par to VALDĪTĀJAM, ziņojumā iekļaujot šādu informāciju:

71.5.11.1. datumu un laiku, kad noticis (konstatēts) pārkāpums;

71.5.11.2. pārkāpuma aprakstu, tostarp, ja iespējams, attiecīgo personas datu subjektu kategorijas un aptuveno skaitu un attiecīgo personas datu ierakstu kategorijas un aptuveno skaitu, iespējamās sekas;

71.5.11.3. pasākumus, kas veikti pārkāpuma pārvaldīšanai (identificēšanai, novērtēšanai, samazināšanai, kontrolēšanai);

71.5.11.4. atbildīgās personas kontaktinformācija, kurai ziņots par pārkāpumu;

71.5.12. Līguma 7.5.11. punktā noteiktajā gadījumā saglabāt pierādījumus;

71.5.13. pēc VALDĪTĀJA pieprasījuma sniegt nepieciešamo informāciju un palīdzību ar atbilstošiem tehniskiem un organizatoriskiem pasākumiem, lai VALDĪTĀJS varētu izpildīt savu pienākumu, atbildot uz personas datu subjektu pieprasījumiem un personas datu subjekta tiesību īstenošanu.

71.6. Puses vienojas, ka, izbeidzot Darbus, PĀRVALDNIEKS, ja vien ārējos normatīvajos aktos nav noteikta cita kārtība:

71.6.1. nodod atpakaļ VALDĪTĀJAM visus saņemtos personas datus par pakalpojuma saņēmējiem un to kopijas vai iznīcina visus personas datus;

71.6.2. (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma saistību pilnīgas izpildes izdzēš visus personas datus;

71.6.3. rakstiski apliecina VALDĪTĀJAM, ka Līguma 7.6.1. un 7.6.2.punktā noteiktie pienākumi ir izpildīti.”

2. Aizstāt Līguma 1.pielikumu ar šīs vienošanās pielikumu.

3. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.

4. Šī vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

5. Vienošanās sagatavota un parakstīta uz divām lapām ar pielikumu uz __ lapām divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie VALDĪTĀJA, otrs eksemplārs pie PĀRVALDNIEKA. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

6. Pušu rekvizīti un paraksti:

VALDĪTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmalā, LV-2015

_____________________________

E.Stobovs

PĀRVALDNIEKS

SIA “Jūrmalas namsaimnieks”

Reģistrācijas Nr.40003426429

Dubultu prospekts 3, Jūrmalā LV - 2015

____________________

I.Krivoručko


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF