Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 23.augustāNr. 391

protokols Nr. 11, 2. punkts

Par naudas balvas piešķiršanu komandas PSIA
“Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka”
dalībniekiem

Izvērtējot iesniegumā par naudas balvas piešķiršanu norādītos sasniegumus sportā, pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikuma Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” 9.7.punktu, 9.7.1.apakšpunktu un 15.punktu, kā arī saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 2018.gada 15.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-23/9) Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piešķirt naudas balvas kopsummā 1050,00 EUR apmērā, pēc nodokļu nomaksas, PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” komandas sportistu prēmēšanai par izcīnīto 1.vietu Eiropas čempionātā futbolā personām ar īpašām vajadzībām SENI CUP 2017:

1.1. Vilnim Antonovam 150,00 EUR apmērā;

1.2. Dāvidam Kozlovskim 150,00 EUR apmērā;

1.3. Andrim Austriņam - 150,00 EUR apmērā

1.4. Tarzānam Kraučam 150,00 EUR apmērā;

1.5. Aigaram Putraševicam 150,00 EUR apmērā;

1.6. Agrim Putraševicam 150,00 EUR apmērā;

1.7. Tahiram Putraševicam 150,00 EUR apmērā.

2. Jūrmalas pilsētas domes Sporta Servisa centra direktora p.i. un Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības vadītājam nodrošināt šī lēmuma 1.punktā minēto naudas balvu izmaksu saskaņā ar iesniegtajiem iesniegumiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF