Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 23.augustāNr. 392

protokols Nr. 11, 3. punkts

Par naudas balvas piešķiršanu ūdens moto
sportistam un viņa trenerim

Izvērtējot iesniegumā par naudas balvas piešķiršanu norādītos sasniegumus sportā, pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikuma Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” 9.2.2.apakšpunktu, 11., 14. un 15.punktu, kā arī saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 2018.gada 15.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-23/9) Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piešķirt naudas balvu sportistam Ņikitam Lijcam 3500,00 EUR apmērā, pēc nodokļu nomaksas, un viņa trenerim Aleksandram Lijcam naudas balvu 1750,00 EUR apmērā, pēc nodokļu nomaksas, par izcīnīto 2.vietu Pasaules čempionātā Formula 4 laivu klasē.

2. Jūrmalas pilsētas domes Jūrmalas Sporta servisa centra direktora p.i. un Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības vadītājam nodrošināt šī lēmuma 1.punktā minēto naudas balvu izmaksu saskaņā ar iesniegtajiem iesniegumiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF