Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 23.augustāNr. 394

protokols Nr. 11, 9. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1.
specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu
un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas
pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanai

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumu Nr.519 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” projektu iesniegumu otrās un trešās atlases kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi) pielikuma 5.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumu Nr.637 „Par dalību darbības programmas 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” ierobežotā projektu konkursā” un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (reģ.Nr.90000812928) 2018.gada 26.jūlija lēmumu Nr.39-2-60_9927 “Par projekta iesnieguma Nr.5.1.10/17/I/008 nosacījumu izpildi (otrās atlases kārtas ietvaros)”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.1.1.punktam, Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P2.5. “Ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu pilnveide” rīcības virziena R2.5.3. “Plūdu riska novēršana, lietusūdens savākšanas un meliorācijas sistēmu pilnveide” aktivitāti Nr.87 “Plūdu novēršanas pasākumi”, Jūrmalas pilsētas investīciju plāna 2018.-2020.gadam projektu Nr.40 “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos–Majoros–Dzintaros (SAM 5.1.1.)”.

Ievērojot likuma “Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmās daļas 1.punktu un trešās daļas 3.punktu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr. 196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 6. un 7.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei pieņemt lēmumu, kurā atbalstīts Jūrmalas pilsētas pašvaldības lēmums ņemt vidēja termiņa aizņēmumu līdz 1 483 420 euro ar izņemšanu 2019. - 2021.gadā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada, vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanai, tajā skaitā, pa gadiem:

1.1. 2019.gadā – 468 442 euro;

1.2. 2020.gadā – 468 442 euro;

1.3. 2021.gadā – 546 536 euro.

2. Noteikt, ka aizņēmums atmaksājams 13 gadu laikā no līguma noslēgšanas brīža ar atlikto pamatsummas maksājumu uz 3 gadiem.

3. Noteikt, ka aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF