Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 23.augustāNr. 397

protokols Nr. 11, 12. punkts

Par transportlīdzekļa Fiat Ducato, valsts reģistrācijas
numurs GC2231, atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2018.gada 24.maijā pieņēma lēmumu Nr.223 “Par transportlīdzekļa Fiat Ducato, valsts reģistrācijas numurs GC2231”, ar kuru nolēma atsavināt Domei piederošu kustamo mantu transportlīdzekli Fiat Ducato, valsts reģistrācijas Nr.GC2231 (turpmāk – Kustamā manta), pārdodot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, (nosacītā cena – 2 800,00 (divi tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi), izsoles solis - 100,00 EUR (viens simts euro, 00 centi). Noteiktajā termiņā līdz 2018.gada 19.jūnijam nereģistrējās neviens pretendents izsolei.

Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otrajai daļai, publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos. Minētā likuma 7.pants noteic, ja lēmumā par publiskas personas mantas atsavināšanu noteiktais atsavināšanas veids nav bijis sekmīgs, institūcija (amatpersona), kura devusi atļauju atsavināšanai, var noteikt citu atsavināšanas veidu. Izvērtējot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantā noteiktos atsavināšanas veidus, secināms, ka piemērotākais Kustamas mantas atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu. Minētā likuma 37.panta pirmās daļas 1. un 3.punkts noteic, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 euro, šajā gadījumā pārdošanas cena nedrīkst būt mazāka par atlikušo vērtību (1.punkts) vai sarīkotā izsole ir bijusi nesekmīga (3.punkts).

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības grāmatvedības datiem Kustamās mantas bilances vērtība uz 2018.gada 10.augustu ir 0,00 EUR.

Saskaņā ar zvērinātā tehniskā revidenta Guntara Ungura vērtējumu Novērtēšanas aktā Nr.7767 (1.pielikums) noteiktā vērtība ir 1 250,00 EUR (viens tūkstotis divi simti piecdesmit euro 00 centi).

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļa 2.punktu, 4.panta pirmo, otro daļu, 7.pantu, 8.panta ceturto, piekto daļu, 32.panta ceturto daļu, 37.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt Jūrmalas pilsētas domei piederošu kustamo mantu - transportlīdzekli Fiat Ducato, valsts reģistrācijas numurs GC2231, pirmā reģistrācija 2006.gadā.

2. Atsavināt Kustamo mantu, pārdodot to par brīvu cenu.

3. Apstiprināt Kustamās mantas pārdošanas cenu 1 500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro, 00 centi).

4. Administratīvi juridiskās pārvaldes Saimniecības nodaļai (turpmāk – Saimniecības nodaļa) organizēt sludinājuma par Kustamas mantas atsavināšanu ievietošanu Jūrmalas pilsētas mājaslapā. Pieteikums par Kustamās mantas pirkšanu iesniedzams 5 darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

5. Saimniecības nodaļai organizēt Transportlīdzekļa pirkuma līguma noslēgšanu (saskaņā ar līguma paraugu lēmuma 2.pielikumā).

6. Dome pilnvaro pašvaldības izpilddirektoru parakstīt Transportlīdzekļa pirkuma līgumu pēc pārdošanas maksas iemaksāšanas Domes kontā.

7. Ja piecu darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas vairāki pretendenti ir iemaksājuši pirkuma maksu par Kustamo mantu, tad Kustamās mantas atsavināšanas komisijai (turpmāk – izsoles komisija) (lēmuma 8.punkts) rīkot rakstisku izsoli ar augšupejošu soli saskaņā ar Kustamās mantas izsoles noteikumiem (3.pielikums).

8. Izveidot izsoles komisiju šādā sastāvā:

8.1. Komisijas priekšsēdētājs - Jānis Ezers, Administratīvi juridiskās pārvaldes Saimniecības nodaļas vadītāja vietnieks;

8.2. Komisijas locekļi:

8.2.1. Kaspars Bogomols, Revīzijas un audita nodaļas revidents;

8.2.2. Jānis Ivanovs, Administratīvi juridiskās pārvaldes Saimniecības nodaļas sagādnieks;

8.2.3. Ivita Tīle, Centralizētās grāmatvedības grāmatvede.

9. Pašvaldības izpilddirektoram izsoles protokolu apstiprināt septiņu dienu laikā pēc izsoles.

10. Izsoles komisijai pēc piedāvātās augstākās summa samaksas par nosolīto Kustamo mantu iesniegt tuvākajā domes sēdē lēmuma projektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 DOC

Pielikums Nr.3 DOC


Lejupielāde: DOC un PDF