Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 23.augustāNr. 403

protokols Nr. 11, 18. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra lēmumā Nr.568
“Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa
“Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām
sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo
energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā
projektu iesniegumu atlasē” (Jaundubultu vidusskolas
ēkas k-1, autoskolas ēka)

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumiem Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” īstenošanas noteikumi”, ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 27.decembra rīkojumu Nr. 1.1-14/408 “Par SAM 4.2.2. atlases nolikumu” apstiprināto Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” Jūrmalas pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu atlases nolikumu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P2.6 “Energoapgādes un sakaru attīstība”, rīcības virziena R2.6.2. “Racionālas un videi draudzīgas energoapgādes sistēmas attīstība” aktivitāti Nr.89 “Ilgtspējīga atjaunojamo energoresursu izmantošana, energoefektivitātes paaugstināšana un energopārvaldības sistēmas ieviešana un sertificēšana Jūrmalas pašvaldības teritorijā” prioritātes P3.2 “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R3.2.4. “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.185 “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra lēmumā Nr.568 “Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē”” (turpmāk - Lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt Lēmuma 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2018.gada 3.septembra līdz 2019.gada 30.jūnijam, 10 (desmit) mēneši.”

2. Izteikt Lēmuma 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 167 876,54 EUR (viens simts sešdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit seši euro un 54 centi), t.sk. :

5.1. attiecināmo izmaksu summa 154 579,88 EUR (viens simts piecdesmit četri tūkstoši pieci simti septiņdesmit deviņi euro un 88 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 50,96% jeb 78 773,39 EUR (septiņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs euro un 39 centi);

5.1.2. Valsts budžeta dotācija ir 7,36% jeb 11 370.97EUR (vienpadsmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit euro un 97 centi);

5.1.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 41,68% jeb 64 435,52EUR (sešdesmit četri tūkstoši četri simti trīsdesmit pieci euro un 52 centi).;

5.2. neattiecināmās izmaksas 13 296,66 (trīspadsmit tūkstoši divi simti deviņdesmit seši euro un 66 centi), kas ietver Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka) ventilāciju šahtu tīrīšanu, izmaksas par būvuzraudzību un autoruzraudzību, kas pārsniedz 3% no būvdarbu izmaksām, segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta.”

3. Izteikt Lēmuma 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Projekta priekšfinansējumu līdz 9 014,44 EUR (deviņi tūkstoši četrpadsmit euro un 44 centi) jeb līdz 10% apmērā no 5.1. punktā un 5.2.punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta.”

4. Papildināt Lēmumu ar 8.punktu šādā redakcijā:

“8. Atbalstīt projekta īstenošanas uzsākšanu pirms vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru (reģ Nr.90000812928), paredzot projekta īstenošanas uzsākšanai nepieciešamo priekšfinansējumu 100% apmērā jeb 118 509,48 EUR, kas nepieciešams būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības dabu apmaksai segt no Jūrmalas pašvaldības budžeta, piesaistot aizņēmumu.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF