Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 23.augustāNr. 404

protokols Nr. 11, 19. punkts

Par dalību Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta “Siltumnīcefektu gāzu
emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām”
atklātā projektu iesniegumu konkursā

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija noteikumiem Nr.333 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” nolikums”, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” mājas lapā 2018.gada 5.jūlijā publicēto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” aicinājumu iesniegt projekta iesniegumus Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” ietvaros, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes “P2.1. Ceļu un ielu, to apgaismojuma kvalitātes uzlabošana, satiksmes drošības uzlabojumi, veloceliņu un gājēju celiņu attīstība” rīcības virziena “R2.1.1.: Ielu un ceļu rekonstrukcija, satiksmes drošības uzlabošana” aktivitāti Nr.63 “Jūrmalas ielu kompleksa, to apgaismojuma uzturēšana, drošības un kvalitātes uzlabošana, t.sk., izstrādājot un īstenojot plānu viedā apgaismojuma uzstādīšanai pilsētas ielās”, Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam 4.4.apakšpunktu “Ielu apgaismojuma sistēmas modernizācija”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta “Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” atklātā projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu “Viedo pilsētvides tehnoloģiju izmantošana apgaismojuma infrastruktūrā Jūrmalā, samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas” (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi - samazināt elektroenerģijas patēriņu un siltumnīcefekta gāzu emisijas, veicot gaismekļu nomaiņu Jūrmalas pilsētas ielās un ieviešot viedo ielu apgaismojuma vadības sistēmu.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas – veikta energoefektivitātes prasībām neatbilstošo gaismekļu nomaiņa uz gaismekļiem ar gaismu izstarojošo diožu tehnoloģiju (LED gaismekļiem) un apgaismojuma vadības sistēmas uzlabojumu veikšana automātiskai automašīnu un gājēju plūsmas datu apstrādei un atbilstošai apgaismojuma intensitātes regulēšanai, kā rezultātā tiks samazināts elektroenerģijas patēriņš un siltumnīcefekta gāzu emisijas.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2018.gada 1.decembra līdz 2019.gada 31.maijam.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 177 461,97 EUR (viens simts septiņdesmit septiņi tūkstoši četri simti sešdesmit viens euro un 97 centi), t.sk. attiecināmo izmaksu summa 177 461,97 EUR (viens simts septiņdesmit septiņi tūkstoši četri simti sešdesmit viens euro un 97 centi), kur:

5.1. Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums ir 70% jeb 124 223,38 EUR (viens simts divdesmit četri tūkstoši divi simti divdesmit trīs euro un 38 centi);

5.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 30% jeb 53 238,59 EUR (piecdesmit trīs tūkstoši divi simti trīsdesmit astoņi euro un 59 centi).

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu līdz 31 055,85 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis piecdesmit pieci euro un 85 centi) jeb līdz 25% apmērā no šī lēmuma 5.1.punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta.

7. Projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” līdz 2018.gada 6.septembrim uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai sadarbībā ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF