Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 23.augustāNr. 405

protokols Nr. 11, 22. punkts

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības
(KA1) skolu sektorā “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas
prakses apmaiņai” projekta „Es esmu moderns skolotājs /
I am a modern teacher” īstenošanu

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktam, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.– 2020.gadam rīcības virziena R3.2.3. noteikto aktivitāti Nr.161 “Starptautiskās sadarbības attīstība” un Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas 2015.–2020.gadam rīcības plāna rīcības virziena R3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.8 “Starptautiskās sadarbības attīstība”, ievērojot Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” vadlīnijas un saskaņā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) 2018.gada 25.maija lēmumu par projekta (Nr.2018-1-LV01-KA101-046944) apstiprināšanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” projektu „Es esmu moderns skolotājs / I am a modern teacher” (turpmāk – projekts) - sadarbībā ar partneri “JUMP-GIOVENTO IN RISALTO” institūtu (Itālijā).

2. Noteikt projekta mērķi – pilnveidot Mežmalas vidusskolas skolotāju zināšanas IT (Informācijas tehnoloģijas) jomā un attīstīt skolas starptautisko sadarbību izglītības jomā. Apgūt jaunas vērtēšanas metodes ar neformālo izglītību un izglītošanas ārpus telpām.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. CLIL (Content and Language Integrated Learning/ Satura un valodas integrētā apguve kompetenču pieeja) metodes pielietošana mācību procesā, papildinātas un izmantotas ICT (Information and Communication Technology / Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas) zināšanas mācību stundu laikā un ārpus mācību procesa.

3.2. Attīstīta multikulturāla sadarbība un veicināta angļu valodas prasmju pielietošana skolotājiem reālajā dzīvē.

3.3. Veicināta starpkultūru sadarbība mācību stundu un semināru satura izstrādē un organizēšanā.

3.4. Attīstīta skolas starptautiskā sadarbība izglītības jomā.

3.5. Iepazīti partnervalstu labās prakses piemēri izglītības jomā un tie popularizēti savā valstī.

3.6. Apgūtas jaunas vērtēšanas metodes ar neformālo izglītību un izglītošanas ārpus telpām.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2018.gada 19.augusta līdz 2020.gada 18.augustam.

5. Noteikt projekta kopējās izmaksas 11 410,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši četri simti desmit EUR un 00 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk. attiecināmo izmaksu summa 11 410,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši četri simti desmit EUR un 00 centi), kas 100% ir Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” finansējums.

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 2 282,00 EUR (divi tūkstoši divi simti astoņdesmit divi EUR un 00 centi) jeb līdz 20% apmērā no attiecināmajām izmaksām paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta.

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5. punktā noteiktais finansējums.

8. Uzdot Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolai organizēt finansējuma līgumu par projekta īstenošanu noslēgšanu ar VIAA (Valsts Izglītības attīstības aģentūra).

9. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolai. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 23.augusta lēmumam Nr.405

(protokols Nr.11, 22.punkts)

Projekta

"Es esmu moderns skolotājs/ I am a modern teacher"

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola Reģ. nr. 90000051595

Funkcionālās klasifikācijas kods: 09.210

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu 11410.00RUR: attiecināmo izmaksu summa 11 410,00 EUR, kur Eiropas Savienības finansējums ir 100 jeb 11 410,00 EUR

Pozīcija / gads

2018. gads

2019.gads

2020.gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

0

0

9 128

9 128

9 128

5 872

13 692

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

9 128

1 308

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no Eiropas Savienības fonda

9 128

1 308

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

2 282

2 282

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

9 128

9 128

2 282

11 410

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

0

0

9 128

9 128

9 128

5 872

13 692

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

7 820

7 820

3 590

11 410

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

9 128

1 308

1 308

2 282

2 282

kases apgrozības līdzekļi

0

0

9 128

1 308

1 308

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžetā

0

0

0

0

2 282

2 282


Lejupielāde: DOC un PDF