Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 23.augustāNr. 406

protokols Nr. 11, 23. punkts

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības
programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Jauniešu apmaiņa” projekta
“Fingerprint of Cultures”/ “Kultūras pirkstu nospiedums” noslēgumu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu, Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” vadlīnijām un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27. aprīļa lēmumu Nr.220 “Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr. 1 (KA1) “Jauniešu apmaiņa” projekta “Finger print of cultures“/Kultūras pirkstu nospiedums” īstenošanu”, saskaņā ar 2017.gada 28.aprīlī noslēgto Dotāciju līgumu Nr. 2017-1-LV02-KA105-001511 starp Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras 2018.gada 28.jūnija vēstuli Nr. 2-5/353 “Par projekta “Fingerprint of Cultures” Nr. 2017-1-LV02-KA105-001511 gala atskaites noslēgšanu”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Jauniešu apmaiņa” projekta “Fingerprint of Cultures”/ “Kultūras pirkstu nospiedums” (turpmāk – Projekts) īstenošanu, saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu “Fingerprint of Cultures” / “Kultūras pirkstu nospiedums” noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt Projekta kopējās izmaksas 8983,81 EUR (astoņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit trīs euro un 81 centi) saskaņā ar šī lēmuma 2.pielikumu „Projekta “Fingerprint of Cultures”/ “Kultūras pirkstu nospiedums” budžeta kopsavilkums” un 3.pielikumu „Pārskats par projekta “Fingerprint of Cultures”/ “Kultūras pirkstu nospiedums” finanšu līdzekļu apguvi”, tajā skaitā attiecināmo izmaksu summa ir 8983,81 EUR (astoņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit trīs euro un 81 centi), kas 100% apmērā ir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras piešķirtais Eiropas Savienības budžeta finansējums.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 23.augusta lēmumam Nr.406

(Protokols Nr.11, 23.punkts)

Projekta “Fingerprint of Cultures”/ “Kultūras pirkstu nospiedums” noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums

“Fingerprint of Cultures”/ “Kultūras pirkstu nospiedums”

Līguma/vienošanās Nr.

Nr. 2017-1-LV02-KA105-001511

Darbības programmas nosaukums:

Erasmus+

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

pamatdarbība Nr. 1 (KA1) “Jauniešu apmaiņa”Projekta mērķis

Projekta mērķis - uzlabot jauniešu informētību par dažādām kultūrām, veicināt jauniešu līdzdalību un ilgstošu starpkultūru sadarbību.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Projekta sagatavošanās posms

Sagatavot apmaiņas programmu kopā ar partner-organizāciju. Veikt visus sagatavošanās darbus.

Sagatavota apmaiņas programma un veiksmīgi veikti visi sagatavošanās darbi.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Apmaiņas pasākums

Apmaiņa norisināsies no 22.10.2017 līdz 29.10.2017, kur kopā piedalīsies 20 dalībnieki no divām valstīm – Latvija (9 jaunieši, 1 līderis), Jordānijas (9 jaunieši, 1 līderis)

Apmaiņa norisinājās no 31.10.2017 līdz 07.11.2017, kur kopā piedalījās 20 dalībnieki no divām valstīm – Latvija (9 jaunieši, 1 līderis), Jordānijas (8 jaunieši, 2 līderi).

Skatīt sadaļā: “Projektā veiktie grozījumi”.

Rezultātu izplatīšana/ Projekta izvērtēšana

Izveidot publisku pasākumu par projektu, projektā izstrādātajām metodēm. Prezentēt projektā iegūtos rezultātus.

Ar neformālās izglītības metožu palīdzību, projekta laikā jaunieši iepazina viens otru, padziļinātāk iepazina viens otra kultūru, izzināja dažādus starpkultūru jautājumus un attīstīja konfliktu pārvaldības prasmes. Pēc aktivitātēm dalībnieki izvērtēja mācīšanās rezultātus un dalījās savās pārdomās par ieguvumiem projekta laikā. Projekta noslēgumā dalībnieki sagatavoja un organizēja publisku pasākumu "Secrets of Jordan", kurā ikvienam interesentam interaktīvā veidā bija iespēja uzzināt par Jordānijas un Latvijas kultūru, ekonomiku, ģeogrāfiju, sabiedrību, sportu un citām jomām.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Projektā veiktie grozījumi

1. Mainīts jauniešu apmaiņas norises laiks, jo Jordānijas partnerorganizācija plānotajos datumos organizēja Ammānā SALTO konferenci, kā arī, Vācijas vēstniecība Ammānā pieprasīja ilgāku laika posmu projekta dalībnieku vīzu kārtošanas procesam.

2. Mainīta Jordānijas dalībnieku ceļošanas diena no Ammānas uz Rīgu, jo ceļošanas izmaksas 31.oktobrī bija divas reizes augstākas par Erasmus+ vadlīnijās noteikto limitu. Jordānijas dalībnieki Latvijā ieradās 1.novembrī plkst.11.00.

3. Pamatojoties uz Jordānijas dalībnieku ceļošanas laika izmaiņām, ar projektā iesaistītajiem tika panākta vienošanās par 2 aktivitāšu/ sesiju pārcelšanu, nezaudējot programmas kvalitāti. Papildus laiks minētajām aktivitātēm tika paredzēts 7.novembrī, ceļošanas dienas pirmajā pusē, līdz pusdienas laikam.

4. Ņemot vērā, ka grupā bija liels skaits jauniešu, Jordānijas dalībniekiem bija nepieciešams nodrošināt papildus atbalstu sagatavošanās procesā un tika plānots, ka tas būs nepieciešams arī visa projekta laikā. Tāpēc, pēc Jordānijas partnerorganizācijas lūguma, 10 cilvēku grupā tika iekļauti 2 grupas līderi.

5. Lai sekmētu jauniešu ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā un sniegtu vienlīdzīgas iespējas, projektā tika iekļauti 2 dalībnieki ar īpašām vajadzībām.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

2017.gada 1.maijs - 2018.gada 31.janvāris.

2017.gada 1.maijs - 2018.gada 31.janvāris.

Atbilstoši dotāciju līgumam Nr. 2017-1-LV02-KA105-001511 starp Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks

(pa ceturkšņiem)

2017. gads

Projekta īstenošanas laiks

(pa ceturkšņiem)

2018. gads

1

2

3

4

1

Projekta sagatavošana

x

x

x

Apmaiņas pasākums

x

Rezultātu izplatīšana/ Projekta izvērtēšana

x

x

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Izmaiņas jauniešu apmaiņas projekta norises laikā atspoguļotas sadaļā “Projektā veiktie grozījumi”

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks

(pa ceturkšņiem)

2017.gads

Projekta īstenošanas laiks

(pa ceturkšņiem)

2018.gads

1

2

3

4

1

Projekta sagatavošana

x

x

x

Apmaiņas pasākums

x

Rezultātu izplatīšana/Projekta izvērtēšana

x

x

Projekta komanda

Vārds Uzvārds – Jūrmalas jaunatnes iniciatīvu centra jaunatnes darbiniece projektu jomā,

Vārds Uzvārds - Jūrmalas jaunatnes iniciatīvu centra jaunatnes darbiniece,

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta saturiskā daļa izpildīta pilnībā un projekta mērķis ir sasniegts, ko apliecina arī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) 2018.gada 28.jūnija vēstule Nr. 2-5/353 “Par projekta „FingerPrint of Cultures” Nr. 2017-1-LV02-KA105-001511 gala atskaites noslēgšanu”.

Kopējās sākotnēji apstiprinātās projekta attiecināmās izmaksas bija 10240.00 EUR.

Projekta aktivitāšu īstenošanas rezultātā faktiskās projekta izmaksas bija 8983.81 EUR, ekonomija radās atrodot iespēju vīzas saņemt bez maksas, kā arī tas, ka Jordānijas dalībnieki iebrauca dienu vēlāk (skat. Projektā veikto grozījumu 2.punktu) - attiecīgi bija nepieciešams samazināt organizatorisko izdevumu izmaksas.


Pielikums Nr.2-3 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF