Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 23.augustāNr. 407

protokols Nr. 11, 24. punkts

Par nodibinājuma “Jūrmalas Futbola attīstības atbalsta fonds” dibināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1. punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu un Biedrību un nodibinājumu likuma 86.panta pirmo daļu, 87.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Dibināt nodibinājumu “Jūrmalas Futbola attīstības atbalsta fonds”.

2. Noteikt, ka nodibinājuma “Jūrmalas Futbola attīstības atbalsta fonds” dibināšanas mērķi ir:

2.1. izveidot un attīstīt vienotu bērnu un jauniešu futbola struktūru Jūrmalas pilsētā;

2.2. izveidot futbola akadēmijas līmeņa Jūrmalas Sporta skolas futbola institūciju, kas kvalitatīvi sagatavo futbola spēlētājus un vārtsargus Latvijas nacionālajai un jauniešu izlasēm, kā arī Latvijas Virslīgas čempionātam;

2.3. nodrošināt visus apstākļus profesionāla futbolista sagatavošanai un karjeras izaugsmei;

2.4. attīstīt un nostiprināt futbola nozīmi veselīga dzīvesveida popularizēšanā Jūrmalas pilsētā;

2.5. piedalīties futbola infrastruktūras sakārtošanā Jūrmalas pilsētā;

2.6. veikt citas aktivitātes, kas vērstas uz statūtos noteikto mērķu sasniegšanu.

3. Noteikt, ka nodibinājuma “Jūrmalas Futbola attīstības atbalsta fonds” dibinātājs ir Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas numurs: 90000056357, juridiskā adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV – 2015.

4. Apstiprināt nodibinājuma “Jūrmalas Futbola attīstības atbalsta fonds” statūtus (pielikums).

5. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju pārstāvēt Jūrmalas pilsētas domi nodibinājuma “Jūrmalas Futbola attīstības atbalsta fonds” dibināšanā un parakstīt lēmumu par nodibinājuma “Jūrmalas Futbola attīstības atbalsta fonds” dibināšanu, nodibinājuma “Jūrmalas Futbola attīstības atbalsta fonds” statūtus un pieteikumu par nodibinājuma ierakstīšanu Biedrību un nodibinājumu reģistrā.

6. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju rīkoties Jūrmalas pilsētas domes kā dibinātāja vārdā nodibinājuma “Jūrmalas Futbola attīstības atbalsta fonds” darbības laikā atbilstoši statūtos noteiktajam, tai skaitā ievēlēt nodibinājuma “Jūrmalas Futbola attīstības atbalsta fonds” valdi.

7. Uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt lēmuma izpildes kontroli.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 23.augusta lēmumam Nr.407

(protokols Nr.11, 24.punkts)

Nodibinājuma

„Jūrmalas Futbola attīstības atbalsta fonds”

STATŪTI


1. Nodibinājuma nosaukums

1.1. Nodibinājuma nosaukums ir „Jūrmalas Futbola attīstības atbalsta fonds” (turpmāk – Nodibinājums).

2. Nodibinājuma mērķi

2.1. Nodibinājuma mērķi ir:

2.1.1. izveidot un attīstīt vienotu bērnu un jauniešu futbola struktūru Jūrmalas pilsētā;

2.1.2. izveidot futbola akadēmijas līmeņa Jūrmalas Sporta skolas (turpmāk – skola) futbola institūciju, kas kvalitatīvi sagatavo futbola spēlētājus un vārtsargus Latvijas Nacionālajai un jauniešu izlasēm, kā arī Latvijas Virslīgas čempionātam;

2.1.3. nodrošināt visus apstākļus profesionāla futbolista sagatavošanai un karjeras izaugsmei;

2.1.4. veicināt bērnu un jauniešu interesi par futbolu;

2.1.5. attīstīt un nostiprināt futbola nozīmi veselīga dzīvesveida popularizēšanā Jūrmalas pilsētā;

2.1.6. piedalīties futbola infrastruktūras sakārtošanā Jūrmalas pilsētā;

2.1.7. veikt citas aktivitātes, kas vērstas uz statūtos noteikto mērķu sasniegšanu.

3. Mantas nodošana Nodibinājumam

3.1. Nodibinājuma dibinātājs, partneri un ziedotāji nodod Nodibinājumam naudas līdzekļus, iemaksājot tos Nodibinājuma bankas kontā.

3.2. Ja Nodibinājumam tiek nodotas nereģistrējamas kustamas lietas, par to tiek sastādīts pieņemšanas - nodošanas akts.

3.3. Reģistrējamu kustamo lietu un nekustamo lietu nodošana tiek uzskatīta par notikušu ar ierakstu attiecīgajā reģistrā vai Zemesgrāmatā.

3.4. Nodibinājuma dibinātājs atbilstoši tā budžeta iespējām ir tiesīgs Nodibinājumam nodod mantu un/ vai finanšu līdzekļus.

4. Nodibinājuma līdzekļu izmantošanas kārtība

4.1. Nodibinājuma līdzekļi tiek izmantoti tikai Nodibinājuma mērķu sasniegšanai.

4.2. Par Nodibinājuma līdzekļu izmantošanu lēmumus pieņem Nodibinājuma valde.

4.3. Ja Nodibinājumam nodotās kustamās vai nekustamās lietas nav tieši izmantojamas Nodibinājuma mērķu sasniegšanai un Nodibinājuma administratīvajai darbībai, valde organizē šo lietu pārdošanu izsolē. Iegūtie līdzekļi tiek nodoti Nodibinājumam un izmantoti Nodibinājuma mērķu sasniegšanai. Izsolē nav tiesību piedalīties Nodibinājuma dibinātājam, dalībniekiem, valdes locekļiem, ka arī to radiniekiem un svaiņiem, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei.

4.4. Sava mērķa sasniegšanai Nodibinājumam ir tiesības saņemt ziedojumus un veikt saimniecisko darbību, kam nav peļņas gūšanas rakstura. Saimnieciskās darbības rezultātā iegūtie līdzekļi ir novirzāmi statūtos noteiktā mērķa sasniegšanai.

4.5. Personas, kuras ziedo Nodibinājumam, var jebkurā laikā pārliecināties par Nodibinājuma darbību, kā arī iepazīties ar visiem dokumentiem, izņemot grāmatvedības dokumentus un ziņām par citām personām, kuras nodevušas Nodibinājumam naudas līdzekļus vai citu mantu.

5. Nodibinājuma darbības termiņš

5.1. Nodibinājums ir nodibināts uz nenoteiktu laiku.

6. Nodibinājuma mantas sadales kārtība Nodibinājuma likvidācijas gadījumā

6.1. Nodibinājuma likvidācijas gadījumā visa manta, kas paliek pāri pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas nododama vienai vai vairākām biedrībām vai nodibinājumiem, kuru mērķi ir radniecīgi Nodibinājuma mērķiem.

6.2. Jautājumu par to, kurai tieši biedrībai vai nodibinājumam ir nododami līdzekļi, izlemj valde.

7. Valdes locekļu iecelšana un atcelšana, to pārstāvības tiesības

7.1. Valde sastāv no trīs valdes locekļiem, kurus uz vienu gadu ieceļ Nodibinājuma dibinātāja pilnvarotais pārstāvis.

7.2. Lēmumu par valdes locekļu atcelšanu pieņem Nodibinājuma dibinātāja pilnvarotais pārstāvis. Valdes locekli var atcelt pirms termiņa ar Nodibinājuma dibinātāja pilnvarotā pārstāvja lēmumu, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā atzīstama valdes locekļa rīcība, kas ir pretrunā ar Nodibinājuma statūtiem.

7.3. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju.

7.4. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumu par jebkuru jautājumu, kas ir saistīts ar Nodibinājuma darbību, cik tālu tas nav citas institūcijas ekskluzīvā kompetencē.

7.5. Valdes loceklis Nodibinājumu pārstāv kopīgi vēl ar vienu valdes locekli.

7.6. Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

7.7. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divi valdes locekļi. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu balsu vairākumu.

8. Revidents

8.1. Nodibinājuma finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl Nodibinātāja dibinātāja pilnvarotais pārstāvis. Revidents tiek ievēlēts uz vienu gadu.

8.2. Nodibinājuma revidents nevar būt Nodibinājuma valdes loceklis.

8.3. Revidents:

8.3.1. veic Nodibinājuma mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

8.3.2. dod atzinumu par Nodibinājuma budžetu un gada pārskatu;

8.3.3. izvērtē Nodibinājuma grāmatvedības un lietvedības darbu;

8.3.4. sniedz ieteikumus par Nodibinājuma finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

8.4. Revidents veic revīziju ne retāk kā reizi gadā.

9. Grozījumu izdarīšana statūtos

9.1. Valde ir tiesīga izdarīt grozījumus Nodibinājuma statūtos, izņemot statūtu 2.punktā, 4.3.apakšpunktā, 5. un 7.punktā (kuru grozīšanai nepieciešama Nodibinājuma dibinātāja piekrišana).

Dibinātāja pilnvarotais pārstāvis:

Jūrmalas pilsētas domes vārdā

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs ____________________________/G.Truksnis/

Statūti apstiprināti Jūrmalā, 2018.gada ______________


Lejupielāde: DOC un PDF