Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 23.augustāNr. 408

protokols Nr. 11, 25. punkts

Par dalību Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts
iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība
(izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)”
atklātā projektu konkursā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 12.punktu , saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215 “Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, Zivju fonda padomes 2018.gada 19.aprīļa lēmumu, izsludināt projektu iesniegumu iesniegšanas 2018.gada otro kārtu Zivju fonda pasākumam “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus) " , pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā s prioritātes P3.4 “Droša dzīves vide” rīcības virziena R3.4.1.” S abiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības nodrošināšana ” aktivitāti Nr.213 “Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšana un kvalitātes uzlabošana”, ņemot vērā 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas dalību Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)”, atklātā projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu „Motocikla, multikoptera (drona) un ķermeņa kameras iegāde zivju resursu aizsardzībai” (turpmāk - projekts) .

2. Noteikt projekta mērķi - uzlabot Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas materiāltehnisko nodrošinājumu, paaugstinot Glābšanas dienesta kapacitāti.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas – būtiski uzlabota Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas spēja kontrolēt attiecīgo normatīvo aktu prasības (kuģošanas noteikumu ievērošana, makšķerēšanas noteikumu ievērošana) Jūrmalas akvatorijās, kā arī nodrošināta zivju resursu aizsardzība virszemes ūdeņos.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2018.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 31.martam.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās attiecināmās izmaksas 8821,00 EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti divdesmit viens eiro 00 centi), kur:

5.1. Zivju fonda finansējums ir 88% jeb 7762,48 EUR (septiņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit divi eiro 48 centi);

5.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 12% jeb 1058,52 EUR (viens tūkstotis piecdesmit astoņi eiro 52 centi).

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 3881,24 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti astoņdesmit viens eiro 24 centi ) jeb līdz 50% apmērā no 5.1. punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžeta.

7. Projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā līdz 2018.gada 31.augustam uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF