Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 23.augustāNr. 409

protokols Nr. 11, 26. punkts

Par Zviedrijas institūta Baltijas jūras reģiona sadarbības programmas
projekta “ Profilakse darbojas! ” īstenošanu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldē 2018.gada 8.augustā Nr.1.1-9/3104 saņemto uzaicinājumu dalībai projektā “Profilakse darbojas!” (“Prevention works!”) no bezpeļņas organizācijas “Eiropas pilsētas pret narkotikām” (ECAD), pamatojoties uz Zviedrijas institūta Baltijas jūras reģiona sadarbības programmu ( Swedish Institute Baltic Sea Region cooperation) , Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam, apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmumu Nr.340 (protokola Nr.12., 12.punkts), 2.3. stratēģiskā virziena “Veselīga dzīvesveida sekmēšana un veselības riska mazināšana” 2.3.3.mērķa “Dažādu atkarību veidu profilakse; atkarības vielu lietošanas izplatības mazināšana” 2.uzdevumu “Vispārējās profilakses pasākumu plānošana, organizēšana un realizēšana atkarību mazināšanas un kontroles jomā”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Zviedrijas institūta Baltijas jūras reģiona sadarbības programmas projektu „Profilakse darbojas!” (“Prevention works!”) (turpmāk – projekts) Jūrmalas pilsētā kā partnerim sadarbībā ar projekta vadošo partneri - bezpeļņas organizāciju “Eiropas pilsētas pret narkotikām” (ECAD).

2. Noteikt projekta mērķi – veicināt jauniešu veselību, īstenojot uz pierādījumiem balstītu apmācību programmu atkarību izraisošo vielu profilakses jomā Labklājības pārvaldes speciālistiem.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. Labklājības pārvaldes darbiniekiem paaugstinātas zināšanas darbā ar jauniešiem no mazāk sociāli aizsargātām ģimenēm atkarību izraisošo vielu profilaksē, kas nodrošinās efektīvāku darba rezultātu sasniegšanu;

3.2. Izveidots atbalsta, monitoringa un iespēju tīkls pozitīvai jauniešu attīstībai pilsētā;

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2018.gada 31.augusta līdz 2019.gada 31.jūlijam.

5. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei organizēt vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanu ar bezpeļņas organizāciju “Eiropas pilsētas pret narkotikām” (ECAD).

6. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei.

7. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF