Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 23.augustāNr. 410

protokols Nr. 11, 27. punkts

Par būves nojaukšanu Dzelzceļa ielā 39, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2018.gada 1.augustā saņemts Vārds Uzvārds (turpmāk – īpašnieks) pilnvarotās personas Vārds Uzvārds iesniegums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar lietvedības Nr.14-3/4335; turpmāk - iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt īpašniekam piederošo dzīvojamo ēku ar administratīvo adresi Dzelzceļa ielā 39a, Jūrmalā (būves kadastra apzīmējums 1300 016 2309 004); turpmāk – būve), kura atrodas uz zemes vienības Dzelzceļa ielā 39, Jūrmalā.

Dome, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.5712 izdruku, būvju foto fiksācijas, apbūves plānu, izdruku par personām, kas konkrētajā nekustamajā īpašumā - dzīvojamā ēkā deklarējušas dzīvesvietu, būves arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, pilnvaru un ņemot vērā būvju īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būves nojaukšanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Domes 2016.gada 21. janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2018.gada 7.augusta atzinumu (protokols Nr.14 – 20/08), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst būves - dzīvojamās ēkas ar administratīvo adresi Dzelzceļa ielā 39a, Jūrmalā (būves kadastra apzīmējums 1300 016 2309 004), kura atrodas uz zemes vienības Dzelzceļa ielā 39, Jūrmalā nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai dzīvojamās ēkas ar administratīvo adresi Dzelzceļa ielā 39a, Jūrmalā (būves kadastra apzīmējums 1300 016 2309 004), kura atrodas uz zemes vienības Dzelzceļa ielā 39, Jūrmalā nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF